Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Pedagogika aneb Cizinec v třídě

Tato část je určena zejména pro učitele základních a středních škol a seznámí vás stručně s principy inkluze, její praktickou aplikací v konkrétních předmětech, prácí s heterogenním kolektivem a se zásadami multikulturní výchovy.

Přítomnost žáka cizince ve třídě může učiteli s běžnou pedagogickou zkušeností připadat zpočátku jako těžko řešitelný úkol. Skutečnost, že ve třídě je někdo, kdo se svým jazykem odlišuje od ostatních, může učitel vnímat jako okolnost narušující běžný průběh vyučování a výrazně znesnadňující jeho pedagogickou činnost ve třídě: Jak mohu žáka, který nerozumí, zapojit do výuky? Jak se mu mohu věnovat, a zároveň nezanedbávat ostatní žáky? Jak mohu žáka, který se neumí vyjádřit ústně ani písemně, hodnotit? Jak k němu vůbec mám přistupovat? Učitel může dojít k přesvědčení, že splnit tyto požadavky je nad jeho síly, a podlehnout skepsi či úplně rezignovat na zapojení tohoto žáka do výuky.

K překonání těchto pocitů přitom stačí si uvědomit, že jazyková odlišnost žáka cizince přece není jediná odlišnost, se kterou se učitel setkává, a pedagogická práce s diverzitou neboli rozmanitostí je vlastně každá pedagogická práce. Třídní kolektiv není nikdy homogenní, vždy se v něm najdou různí žáci s odlišnými předpoklady, schopnostmi i dovednostmi. Navíc je každý žák individualita, která má za sebou rozličné zkušenosti, rodinné zázemí a biografické nastavení, což jsou všechno faktory ovlivňující samotný přístup k učení a zároveň i fungování uvnitř kolektivu. Proto je schopnost vyrovnat se s diverzitou ve třídě základním předpokladem profesionálního přístupu k výuce i k práci s třídním kolektivem pro každého dobrého učitele.

Jestliže je součástí třídy, potažmo školy, i žák s odlišným mateřským jazykem(žák s OMJ), přináší to nepochybně větší potřebu diferenciace učiva a odlišného přístupu. Inkluzivní výuka je proto základním předpokladem pro integraci žáků s OMJ, patřících do skupiny žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, do hlavního vzdělávacího proudu. V této sekci najdete informace o principech inkluzivní výuky a konkrétní rady, jak s žáky cizinci při výuce pracovat.
Část inkluze v praxi nabízí tipy, jak pracovat s žáky s OMJ v běžných třídách. A zároveň nabízí ke stažení i praktické pomůcky, jako slovníčky pojmů z jednotlivých předmětů.

Dosavadní zkušenosti pracovníků sdružení META, které načerpali při podpoře žáků s OMJ ve školách i ve spolupráci s pedagogy v pracovních skupinách, jsou shrnuty v jednotlivých vzdělávacích oblastech: matematika, český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a příroda, člověk a společnost. Cílem pracovních skupin bylo najít způsoby výuky, které podporují (nejen) jazykový rozvoj žáků s OMJ. Výstupy z těchto pracovních skupin, včetně praktických tipů a výukových materiálů pro žáky najdete vždy u konkrétních předmětů.

Práci s kolektivem, ve kterém je žák s OMJ, je věnována samostatná kapitola. Zde se dozvíte základní pravidla napomáhající úspěšnému začlenění těchto žáků mezi ostatní spolužáky.

V sekci věnované multikulturní výchově jsou koncentrovány postupy a metody práce, jež napomáhají integraci tohoto průřezového tématu do výuky. Zároveň je ale prostřednictvím MKV možné zapojit žáky s OMJ do výuky a pokud možno nenásilně tematizovat jejich odlišný sociokulturní původ.

Dalším průřezovým tématem, které se týká i fenoménu migrace, je výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. V této sekci jsou odkazy na již zpracované materiály, týkající se tematicky migrace a s ní spojených jevů.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Vaše hodnocení: Žádné Average: 2.4 (5 votes)

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika