Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Klíčové vizuály (KV)

Učitelé v zahraničí dlouho dobu řešili problém, jak podpořit žáky s OMJ při výuce. Jak to udělat, aby žáci chápali obsah předmětu, který je kognitivně náročný (ale přiměřený věku a proto potřebný), když zatím neovládají dostatečně vyučovací jazyk? Vymysleli proto metodu tzv. klíčových vizuálů (key visuals).

V použití metody klíčových vizuálů vycházíme z teorie Bernarda A. Mohana o vědomostních strukturách. Každá myšlenka, téma, situace či text obsahují určitou vědomostní strukturu (nebo struktury), to znamená, že je možné je abstrahovat podle smyslu sdělení na klasifikaci, principy, hodnocení, popis, posloupnost (pořadí) a volbu. Každá struktura má jiné lingvistické rysy, které jí odlišují od ostatních, a každá se dá graficky vyjádřit klíčovým vizuálem.

Tím, že klíčové vizuály zasazují informace do jasné a srozumitelné struktury, pomáhají žákovi v pochopení pojmů a jejich vztahů.

Klíčové vizuály (KV) mají několik funkcí:

 • rozvíjí slovní zásobu
 • zvyšují porozumění obsahu
 • usnadňují vyjádření o obsahu
 • kontrolují porozumění jazyku i obsahu
 • pomáhají strukturovat úkoly

Jinými slovy nám klíčové vizuály pomáhají v dosahování obsahových i jazykových cílů.

Příklad KV 1:

 • Tento (KV) byl použit k popisu hmyzu. Jeho cílem je na základě jednoduché tabulky popsat typické znaky vybraných druhů hmyzu.
 • I žáci začátečníci získali díky tomuto KV potřebné základní informace o druzích hmyzu (obsahový cíl), a navíc byli schopni tyto druhy sami popsat (jazykový cíl).
 • Slovní zásobu měli žáci v tabulce, učitel pouze dodal jazykové prostředky potřebné k vyjádření (sloveso mít). Žáci pak mohli sami podle příkladu tvořit věty (v případě začátečníků je pouze třeba upozornit na změnu v koncovce u podstatného jména nohy ->má 6 nohou).
 • Tabulku mohou žáci dostat již doplněnou (místo složitého textu), nebo ji lze použít naopak pro práci s textem a obrázky, kdy žáci dostanou prázdnou tabulku a podle textu, obrázku či výkladu ji doplňují.

Příklad KV 2:

 • Tento klíčový vizuál vychází z vědomostní struktury principy a popisuje události ovlivňující výrobu a obchod v Číně (obsahový cíl). Zároveň poskytuje základní slovní zásobu a tu zasazuje do smysluplného rámce, který dává informace do souvislostí.
 • Při popisu KV učitel používá typické obraty jako: způsobilo, vedlo ke zvýšení, díky tomu, jako důsledek, čímž dochází k obohacení slovní zásoby žáků s OMJ . Pokud učitel tyto obraty cíleně používá a povzbuzuje žáky k jejich použití, jsou nakonec na základě tohoto KV všichni žáci schopni popsat události v Číně (jazykový cíl).
 • KV může být opět používán jako pomůcka pro porozumění textu, nebo ho žáci mohou dle textu teprve vyplňovat.

Následující tabulka ukazuje, jaká grafická znázornění můžeme použít pro jednotlivé vědomostní struktury.

Tvorba klíčových vizuálů

V následujících šesti krocích je shrnuto, jak tvořit klíčové vizuály na základě odborného nebo literárního textu:

 1. Prozkoumat text tak, abychom pochopili základní myšlenku (autorovu myšlenkovou strukturu) a abychom identifikovali části, do kterých je text přirozeně rozdělen. Těmito částmi mohou být odstavce, nebo celé kapitoly.

 2. Přečíst si první část a najít v ní klíčové myšlenky, které by si žáci měli na konci hodiny odnést. Pak vyhledat slovíčka a větné struktury, které by mohly být pro žáky s OMJ těžko srozumitelné.

 3. Podívat se ještě jednou na klíčové myšlenky z dané části a identifikovat, o jaké vědomostní struktury se v tomto případě jedná. Napovědět nám mohou větné struktury, které se v textu objevují (např. pokud-pak je příčina/následek; první, druhý... je posloupnost atd.).

 4. Vymyslet a vytvořit jakékoliv grafické pomůcky, které by mohly usnadnit porozumění (tabulky, diagramy, grafy...), a ověřit, jestli jsou skutečně vhodné jako klíčové vizuály pro tuto část.

 5. Tyto kroky (bod 2.- 4.) zopakovat s každou částí textu.

 6. Po prozkoumání a zpracování všech částí textu je třeba vytvořit jeden složený klíčový vizuál. Něco nejspíš bude potřeba upravit, vypustit či naopak přidat.

Výsledný klíčový vizuál může mít několik využití. Jednak usnadňuje porozumění žákům s OMJ (hierarchizuje informace a zasazuje je do kontextu), ale také slouží (všem žákům) jako prostředek k ověření porozumění textu, k hledání vztahů a důležitých informací, k strukturovanému zápisu apod.

Příklady použití KV v praxi naleznete v pracovních listech, které jsou na našem webu dostupné vždy na stránce ke konkrétnímu předmětu (např. český jazyk a literatura, člověk a jeho svět, člověk a příroda aj.).

Zdroje
G.H. Beckett, V. Gonzales, H. Schwarz : Content-based ESL Writing Curriculum: A Language Socialization Model, 2004.
M. Early, G. Tang: Helping ESL students to cope with Content-based texts, in. TESL CANADA JOURNAL, 1991.
A. Gaunt: ESL/EFL reading of content text, in. STUDIES IN CULTURE, 2005.
Bernard. A. Mohan: LEP Students and the Integration of Language and Content: Knowledge Structures and Tasks, 1990.

Dobrá praxe

Více k tématu

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika