Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Možnosti podpory na SŠ

Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jsou kvůli nedostatečné znalosti či neznalosti vyučovacího jazyka od září 2016 považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) (viz novela školského zákona a vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Díky tomuto novému zařazení tak mají takoví žáci nárok na podporu z §16 školského zákona. Ten stanovuje pětistupňový systém podpůrných opatření (PO) žáků se SVP. S ohledem na znalost vyučovacího jazyka pak mohou být žáci podpořeni v těchto stupních:

  1. První stupeň PO slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), k plnění podpory slouží plán pedagogické podpory (PLPP), který vypracovává škola.

  2. Druhý stupeň PO je určen (mimo jiné) pro žáky s odlišným kulturním prostředím či nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, což vyžaduje individuální přístup ke vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení postupu i forem nápravy a případně využití IVP. Takoví žáci mohou být na SŠ podpořeni 3 hodinami ČDJ a vytvořením IVP (viz příloha č. 1 k vyhlášce 27/2016 Sb.). Pro podporu žáka ve 2. stupni je nutné doporučení ŠPZ.

  3. Třetí stupeň PO je pak určen (mimo jiné) žákům s odlišným kulturním prostředím či neznalostí vyučovacího jazyka, což vyžaduje znatelné úpravy v metodách práce, organizaci a průběhu vzdělávání, úpravě ŠVP a v hodnocení žáka. Rozsah těchto opatření zahrnuje zejména úpravy ve strategiích práce s učivem, úpravy v podmínkách a postupech školní práce a domácí přípravy, včetně posilování motivace a postojů ke školní práci, v odůvodněných případech pak také úpravy obsahů vzdělávání a výstupů ze vzdělávání. Takoví žáci mohou být na SŠ podpořeni navíc i speciálně-pedagogickou péčí, případně podporou asistenta pedagoga (viz příloha č. 1 k vyhlášce 27/2016 Sb.). I v případě 3. stupně PO je nutné doporučení ŠPZ.

Zbylé dva stupně PO jsou pak určeny žákům, kteří kromě neznalosti vyučovacího jazyka mají navíc zdravotní či další znevýhodnění.

Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného zástupce žáka (školský zákon](node/1833), §16, odst. 4, 5).

Plán pedagogické podpory (PLPP)

PLPP si vypracuje škola před zahájením poskytování prvního stupně PO. Zahrnuje zejm. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsoby vyhodnocování naplňování plánu. Škola průběžně vyhodnocuje a aktualizuje PLPP v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě PLPP škola vyhodnotí, zda PO vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola využití poradenské pomoci ŠPZ. S PLPP seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

PLPP blíže definuje vyhláška 27/2016 Sb. § 10 (formulář PLPP je v příloze č. 3 vyhlášky).

Individuální vzdělávací plán

Individuální plán (IVP) je pro žáky s odlišným mateřským jazykem jedním z podpůrných nástrojů, které doporučuje ŠPZ od 2. stupně PO dále. Právě na základě tohoto doporučení škola nastavuje žákovi IVP. V rámci IVP může také ředitel školy žákovi povolit prodloužení délky studia.

Podle § 18 školského zákona pak může ředitel školy ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

IVP vychází z novely ŠZ § 18, blíže jej pak definuje vyhláška 27/2016 Sb. § 3 a 4 (formulář IVP je v příloze č. 2 vyhlášky).

O tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a plánu pedagogické podpory se dozvíte v části tvorba plánu podpory.

V souladu s novelou ŠZ byl vypracován IVP pro žákyni gymnázia ve 2. ročníku, který může sloužit jako inspirace. Dívka je nadána na matematiku, avšak bez znalosti vyučovacího jazyka. V ČJ je nutná pedagogická intervence po celou dobu školní docházky, aby se zvýšila pravděpodobnost složení maturitní zkoušky z ČJ.

V souvislosti s PLPP a IVP je také důležité věnovat se tématu hodnocení, o tom se dočtete více v části klasifikace.

Další možnosti podpory

Kromě podpory žáka s OMJ v běžné výuce existují i další způsoby, jak mu pomoci. Některé školy a další organizace nabízejí např.:

  • přípravné prázdninové kurzy češtiny (studenti si je většinou hradí sami)
  • pravidelné doučování češtiny ve škole
  • příprava na maturitu z ČJ - například formou volitelného semináře
  • kurzy češtiny - např. http://integracnicentra.cz/ nabízí kurzy češtiny (pro žáky ze 3. zemí), regionální neziskové organizace poskytující doučování nebo kurzy. Kurzy otevírají i jazykové školy.
  • kurz češtiny pro dospělé organizace META, o.p.s. - více informací zde: http://meta-ops.cz/kurzy-cestiny-pro-dospele

NOVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

META, o.p.s. ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců připravuje bezplatný Roční přípravný kurz ke studiu na střední škole, který je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností potřebných ke zvládnutí studijního programu SŠ a bližší seznámení s kulturou a životem v České republice. Podmínky přijetí a podrobnější informace včetně přihlášky naleznete zde: http://meta-ops.cz/rocni-pripravny-kurz-ke-studiu-na-stredni-skole.  

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika