Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Náplň práce asistenta pedagoga

Náplň práce asistenta pedagoga vychází ze školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících. Jedná se zejména o spolupráci s učitelem na výuce (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku. Ředitel školy rozhoduje o tom, jaký bude poměr přímé a nepřímé činnosti. Nepřímá pedagogická činnost může tvořit maximálně polovinu z celkového úvazku asistenta.

U asistenta pedagoga pro žáky s OMJ se jedná konkrétně o:

  • pomoc učiteli s přípravou a plánováním výuky - asistent se při plánování a přípravě zaměřuje na potřeby konkrétních dětí, může pomoci s úpravou vzdělávacích cílů pro děti/žáky s OMJ, s ohledem na cíle hodiny pak připravit podpůrné materiály (vytipovat klíčovou slovní zásobu a fráze, připravit k nim podpůrné podklady, zjednodušit texty apod.).

  • podporu žáků při zapojování do výuky – asistent podporuje děti/žáky (nejen s OMJ) při zvládání úkolů, přeformulovává či zjednodušuje zadání, sleduje zapojení všech dětí do výuky a v případě potřeby zasahuje.

  • práci se skupinou žáků nebo individuální práce (ve třídě i mimo třídu) – někdy se hodí, aby asistent pracoval s konkrétním žákem nebo skupinou žáků odděleně od zbytku třídy. Může se jednat o práci na stejném nebo jiném tématu, žáci nemusí být pouze žáci s OMJ. Oddělená výuka určité skupiny žáků by ovšem neměla být po celou dobu výuky. Využívá se zejména, pokud je to účelné pro následné zapojení do výuky s celou třídou.

  • práci s celou třídou - ve chvíli, kdy učitel věnuje pozornost konkrétním dětem, které potřebují jeho větší podporu, může se asistent věnovat zbytku třídy (kontroluje splnění úkolů, zadává úkoly, čte apod.)

  • pomoc žákovi v přípravě na výuku – asistent může pomoci žákům např. se zvládáním DÚ, zejména tehdy, kdy by jazyková bariéra rodičů znesnadnila dítěti splnit úkol. Tuto podporu je ale třeba s rodiči prodiskutovat, aby asistent nepřejímal jejich roli. I zde platí, že podpora asistenta by měla vést k samostatnosti dítěte (rodiny).

  • zapojení do tvorby, realizace a revize plánů (PLPP, IVP) – asistent může učiteli pomoci s formulací cílů (žáka dobře zná) i s napsáním plánu. Za jeho formální i obsahovou správnost ale zodpovídá učitel.

  • pomoc při komunikaci s rodinou – výhodou je, pokud má asistent a rodiče společný jazyk, ale i když tomu tak není, může například zprostředkovávat tlumočníka, případně tisknout dvojjazyčné informativní texty (http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/informace-pro-rodice-jazykove-verze). Asistent také může pomoci zprostředkovat a vyladit oboustranná očekávání, což je nesmírně cenné.

  • zapojení do evaluace výuky a hodnocení žáka – přítomnost druhého pedagogického pracovníka může pomoci při ověřování a rozvoji aktivit vhodných pro konkrétní žáky a třídu. Zpětná vazba od asistenta může být velice cenná. Zároveň může asistent pomoci při hodnocení pokroků žáka.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika