Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor nabízí škole možnost sesbírat potřebné informace o dítěti, ale také poskytnout rodičům důležité informace o chodu a organizaci školy.

Pohovor by se měl uskutečnit minimálně tři dny před samotným nástupem dítěte do školy.

Při pohovoru je důležité ujistit rodiče o tom, že informace, které škole předávají, jsou důvěrného charakteru. Zabrání to pocitům nejistoty a obavám, které zažívají například azylanti a žadatelé o mezinárodní ochranu, stejně jako nelegální migranti.

Před pohovorem zvažte následující:

  • V první řadě posuďte, kdo by měl být na úvodním setkání přítomen. Kromě ředitele je na místě i osoba zodpovědná za integraci cizinců, popřípadě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, může to být koordinátor, metodik prevence nebo výchovný poradce, popřípadě speciální pedagog. V případě, že se rozhodnete již na prvním setkání zjišťovat informace o dovednostech v češtině a matematice, měl by být přítomen i pedagog těchto předmětů.

  • Další skutečností, která hraje při plánování přijímacího pohovoru roli, je znalost češtiny u rodičů (popř. zákonných zástupců). Někteří rodiče si s sebou mohou přivést česky mluvícího příbuzného nebo známého nebo se domluví s některým ze zaměstnanců školy vyučujícího cizí jazyky, ale v ostatních případech může být pro dostatečnou výměnu informací nezbytný tlumočník.
    Může jím být někdo z řad dobrovolníků z okolí (popřípadě někdo z rodičů žáků cizinců, kteří již školu navštěvují) nebo lze využít nabídky organizací, zabývajících se otázkou migrace. V sekci kontakty naleznete organizace, poskytující tyto služby.
    Používání mateřského jazyka při přijímací proceduře pomůže navodit příjemné a otevřené prostředí a také pocit většího bezpečí pro lidi, kteří se v nové zemi ocitli z mnoha různých důvodů, často velmi s odlišnou kulturní a jazykovou zkušeností.

  • Kromě neznalosti jazyka se často setkáme také s neznalostí samotného vzdělávacího systému v České republice, organizace školního roku atd., proto se osvědčilo mít tyto informace pro rodiče již předem připravené. V sekci Než cizinec přijde se můžete dozvědět, na co nezapomenout.

Jaké doklady musí ředitel požadovat po cizincích?

Vzhledem k tomu, že 1. ledna 2008 vstoupila v platnost novela školského zákona (zákon č. 343/2007 Sb.), kterou se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám, nemusí již rodiče či zákonní zástupci žáků cizinců prokazovat legalitu pobytu dětí na našem území. Základní školy při přijímání dětí cizinců již nemají právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu na území naší republiky.

Ke střednímu vzdělávání mají zajištěný přístup za stejných podmínek jako občané ČR i všichni cizinci, kteří na území ČR pobývají legálně. Proto musí nejpozději v den nástupu na školu prokázat oprávněnost pobytu na našem území.

Rodiče by Vám měli předložit následující doklady:

  • rodný list dítěte,
  • pas rodičů,
  • pojištění;

pokud už dítě chodilo někam do školy, tak také předchozí vysvědčení (v případě cizojazyčného vysvědčení se soudně ověřeným překladem).

V případě azylantů a žadatelů o azyl může být předložení dokladů ze země původu problém. Svou zemi mohli opouštět ve spěchu nebo nemuseli mít k těmto dokladům přístup. Kontaktovat svou zemi původu jim není z procesních důvodů umožněno. Předchozí školní historie se proto dokládá čestným prohlášením zákonných zástupců.

Žádost o tyto doklady naleznete v jazykových mutacích zde.

Z výčtu dokladů vyplývá, že požadované doklady se v zásadě příliš neliší od dokladů požadovaných od českých občanů. V případě nelegálních migrantů je důležité rodiče na jejich práva upozornit a zmírnit tím jejich obavy, že přijetím jejich dítěte na školu se zvyšují šance cizinecké policie na jejich odhalení. Škola nemá povinnost nelegální migranty hlásit. Pokud by tak učinila, v podstatě tím brání dítěti v právu na vzdělání, které deklaruje Úmluva o právech dítěte i jiné závazné dokumenty (včetně Školského zákona). Důležité je uvědomit si, že je velice jednoduché stát se v cizině nelegálním migrantem, naopak je velice obtížné až nemožné se z nelegality vymanit.

Více o migraci naleznete například v tomto dokumentu. O nelegální migraci např. v tomto článku.

Pojištění žáků cizinců

Z veřejného zdravotního pojištění jsou ze zákona pojištěny všechny osoby, které mají na území ČR trvalý pobyt, tedy i cizinci s trvalým pobytem a jejich rodinní příslušníci.

U dětí osob bez trvalého pobytu jsou součástí veřejného zdravotního pojištění dále i děti občanů jiného členského státu EU, EHP a Švýcarska, kteří jsou zde zaměstnáni, případně pracují jako OSVČ.

Dále jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění také děti azylantů, žadatelů o azyl a cizinců požívajících dočasné ochrany. Více o typech pobytu se dozvíte v části druhy pobytů.

Ostatní cizinci ani jejich děti nejsou účastníci veřejného zdravotního pojištění a jsou tedy odkázáni na komerční cestovní zdravotní pojištění. Novela cizineckého zákona zpřesňuje jeho podmínky. Více informací o novele a pojištění cizinců se dozvíte zde.

To je důležité vědět zejména kvůli úrazům ve škole, ale také v případě školy v přírodě či jiných akcí mimo školu.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika