Přijímání cizinců z pohledu zákona

Školský zákon ukládá rovný přístup při přijímání ke vzdělání, škola proto musí zajistit cizím státním příslušníkům pobývajícím na území ČR přístup k základnímu vzdělání za stejných podmínek jako občanům ČR, aniž by doložili legálnost svého pobytu.

Také mají právo na školní stravování, stejně jako na zájmové vzdělávání poskytované ve školském zařízení. K předškolnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělání mají cizinci přístup, pokud nejpozději v den nástupu předloží oprávnění k pobytu delšímu než 90 dní. Více v legislativní sekci.

Všichni cizinci mají právo na bezplatné vzdělání na základních školách. Škola si pro přijetí žáků a dětí s OMJ nesmí klást žádné podmínky. S kladením si podmínek škol pro přijetí těchto dětí se stále setkáváme. Jedná se o porušování školského zákona.

Po přijetí ředitel školy, ve které žák plní povinnou školní docházku, vyrozumí zákonného zástupce žáka do jednoho týdne po přijetí žáka do školy o možnosti výuky ČDJ podle §20, odst. 5a, 6. případně je sama škola do výuky zařadí.

Tyto informace získá ředitel školy od příslušného krajského úřadu, který by měl školám ve svém regionu poskytnout seznam škol, připravených výuku českého jazyka těmto dětem poskytovat. Případně se pro tyto informace může obrátit na odbory školství v místě příslušném.

Azylanti a žadatelé o azyl

Pokud se na školu přihlásí dítě azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu žijících v azylových zařízeních i mimo azylová zařízení, zabezpečují školy i základní jazykovou přípravu těchto dětí. Dříve se postupovalo podle Metodického pokynu k školní docházce žadatelů o azyl, podle kterého bylo možné například zřídit vyrovnávací třídy, čerpat vyšší prostředky na odměňování pedagogů apod. Dle současné legislativy jsou žadatelé a azylanti považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mají nárok na asistenta pedagoga a IVP. Peníze na jazykovou přípravu, pomůcky, vzdělávání pedagogů, volnočasové aktivity i snížení počtu dětí ve třídě lze žádat z rozvojového programu pro azylanty.

Občané třetích zemí

Pokud do školy přijde žák rodičů z tzv. třetích zemí, je ředitel povinen vyrozumět do týdne zákonného zástupce žáka o jeho možnostech, právech a povinnostech. Zákon od novely ŠZ z ledna 2012 umožňuje již i těmto žákům absolvovat jazykovou přípravu, jejich integrace a výuka češtiny pro cizince je ale narozdíl od žáků z EU na samotné škole. Na integrační kurzy, pomůcky, vzdělávání pedagogů i snížení počtu dětí ve třídě lze žádat peníze z rozvojových programů. Více v sekci Organizace výuky ČDJ.

V případě potřeby neváhejte kontaktovat některou z neziskových organizací nebo úřadů, zabývajících se problematikou cizinců. V sekci kontakty naleznete potřebné informace.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.7 (3 votes)

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.