+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Ve třídě, opakování -ě Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka – začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou práci, ale některé jeho části je možné použít pro celou třídu.
Ve školní jídelně Materiál je určen do výuky ČDJ pro pokročilejší žáky a studenty s OMJ na 2. stupni ZŠ (minimálně na úrovni A2). Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje a pojmenuje tradiční česká jídla. - Žák umí určit, čeho je více a čeho je méně. Jazykový cíl: - Žák používá...
Ve škole nabízíme různou podporu, aby každé dítě mohlo uspět Každý žák je schopen zvládnout určitý úkol, pokud ho podpoříme. Naše podpora poskytnutá vícejazyčnému dítěti funguje jako lešení (scaffolding). Zdroje: Gibbons, P. Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the...
Varování před špatnou učebnicí Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály
Vánoční knížka - práce s knihou Cílová skupina: - žáci 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ; začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí Obsahový cíl: - žák se dozví o české tradici, spojené s Vánoci - žák pracuje s českou knihou Jazykový cíl: - žák si upevní slovní zásobu spojenou s Vánoci - žák...
Vánoční dárky-Rody (mužský, ženský, střední), ukazovací zájmena ten, ta, to Věková kategorie: 5-6 let, jazykově pokročilé Cíl: Rozšířit slovní zásobu, případně upevnit stávající s důrazem na správnou výslovnost. Dále pochopit a osvojit si určování rodů podstatných jmen a pro další rozšiřování slovní zásoby si spojovat rody s...
Vánoce - drilování vazeb Obsahový cíl: - Žáci si opakují obsah tématu Vánoce (činnosti o Vánocích) – můžeme navázat např. na pracovní list k tématu Vánoce. Jazykový cíl: - Žáci se naučí nazpaměť slovní spojení od rána do večera a u vánočního stromu. Slovní zásoba: Slovní...
Václav Havel a literatura Obsahový cíl: - Žák pozná a jednoduše popíše obrazové básně. - Žák se seznámí s dílem Antikódy a Dopisy Olze od Václava Havla. - Žák se seznámí s osobností Václava Havla a s jeho dílem. - Žák napíše krátký osobní dopis. Jazykový cíl: - Žák popisuje /...
V zoologické zahradě Obsahový cíl: - Žák pojmenuje zvířata, která bydlí v ZOO. - Žák vypráví o návštěvě ZOO a o tom, která zvířata tam viděl. Jazykový cíl: - Žák přiřadí názvy zvířat ke vzorům žena, růže a pán. - Žák používá názvy zvířat v patřičném pádě (1., 4. pád čísla...
V restauraci Text z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva: větné členy - předmět pádové koncovky, vazby se 4. pádem dialog v restauraci Při výuce jsme pracovali vždy s celou třídou a...
UZPŮSOBENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Užitečné odkazy a seznam literatury k ZMZ z ČJL Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Zde naleznete soupis učebnic a užitečných internetových odkazů, které mohou studentům pomoci při přípravě k MZ z ČJL. Dále zde najdete čtenářské tipy pro žáky s OMJ k MZ z ČJL.
Úvodní zjištění znalostí
Úvod do rýsování Zapojení do výuky a materiály / Matematika Obsahový cíl: - Žák přiřadí základní pojmy a pomůcky z oblasti rýsování. - Žák rýsuje podle zadání a dokáže vyvodit pojmy jako kolmice, rovnoběžka apod.. Jazykový cíl: - Žák používá názvy pomůcek a základní termíny z rýsování - Žák přiřadí definice k...
Úvod do matematiky Zapojení do výuky a materiály / Matematika Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Použitý byl ve třídě připravující...
Urbanizace - stěhujeme se do měst Střední školy / VMEGS Obsahový cíl: - Žáci se zamyslí nad základními otázkami urbanizace, problematizují výhody a nevýhody života ve městě/na vesnici. - Žáci mezi sebou diskutují o vlastních životních preferencích. - Žáci ve skupinách připravují a prezentují informace o...
Univerzální pokyny pro práci s žáky s OMJ
Univerzální aktivity (střední škola) Abyste mohli dodat lekcím potřebnou dynamiku, hodí se vždycky mít po ruce databázi jazykových aktivit, které pouze přizpůsobíte podle probíraného tématu. Můžete si stáhnout námi vybrané aktivity a postupně seznam doplňovat dalšími, které ve výuce...
Univerzální aktivity Ke stažení zde najdete aktivity pro různou jazykovou úroveň do kurzů češtiny jako druhého/cizího jazyka, ale i do běžné třídy. Aktivity jsou využitelné v úvodních/závěrečných fázích lekce, jako motivace do nového tématu, vhodné k opakování apod.
Úloha zřizovatele při příchodu nových žáků (nejen) z Ukrajiny
Ukrajinština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Ukrajina Profil Ukrajiny je uložen v příloze ve formátu PDF.
Ukázky z učebnice Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince / Aktivity ke stažení z internetu Ukázka aktivity na procvičování významu sloves z učebnice Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince, úroveň A1.
Ukázky myšlenkových dovedností a jazyka spojených s VS Tabulka ukazuje příklady myšlenkových dovedností či pochodů a jazyka spojených s vědomostními strukturami.
Ukázka ŠVP ZŠ prof. Švejcara (Mráčkova) V rámci projektu Naše čtvrť jsme ve spolupráci s pedagogy ZŠ Mráčkova zpracovali téma vzdělávání žáků s OMJ do ŠVP školy. Pro inspiraci ostatním školám přinášíme ukázku z tohoto ŠVP.
Ukázka práce s literárním textem Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Tento materiál dobré praxe popisuje několikahodinový blok ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Pracovní list byl vytvořen v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a literatura pro žáky s odlišným...
Učíme se (nejen) česky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Učebnice je původně určena neslyšícím dětem, které dokončují nebo dokončily docházku na prvním stupni ZŠ, ale je výborným materiálem pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ. Čeština pro cizince a čeština pro neslyšící staví na podobné...
Učení není mučení Obsahový cíl: - Žák ví, že při formální komunikaci musí používat formální oslovení. - Žák ví, co je to přihláška na střední školu. Jazykový cíl: - Žák umí říct, jakou profesi by chtěl dělat a proč. - Žák umí správně oslovovat lidi při formální...
Typy spolupráce učitele a asistenta pedagoga v MŠ Spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga je důležitým faktorem, který může výrazně ovlivnit kvalitu vzdělávacího procesu v mateřské škole. To přispívá k efektivnímu vzdělávání, ale také k vytvoření podporujícího a inkluzivního prostředí pro všechny...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.