+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Dobrá praxe MŠ Janov u Děčína První zkušenost s dítětem s OMJ a nastavení procesu začleňování
Doba svatého Václava Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Cílem PL pro žáky s OMJ je naučit se tvořit minulý čas, dozvědět se o patronovi České země a o románské architektuře. Žáci z majority mohou některá cvičení využít jako práci s textem, některé úkoly (např. historie chrámu sv. Víta) jsou vhodné a podnětné i...
Dny v týdnu - Český jazyk Hlavní myšlenkou pracovních listů z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni je procvičovat pravopisné a gramatické jevy na známé slovní zásobě probírané v prvouce/přírodovědě. Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete...
Dny v týdnu Pracovní list s plánem lekce byl vytvořen pro žáky s různou úrovní znalosti češtiny (úkoly lze dle aktuální úrovně žáků upravovat). Vhodné využití k společné i samostatné práci. Věková skupina: 2. - 3. třída ZŠ (pro vyšší ročníky může plnit opakovací...
Diktát s abecedou Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Alternativa diktátu, kdy žáci zapisují slova začínající daným písmenem. Bez speciálních pomůcek.
Didaktický test ČJL - online procvičování Soupis vytvořených "her" v aplikaci Flippity, Wordwall aj. na procvičování k didaktickému testu z ČJL (maturitní zkouška). Odkazy na hry lze poslat studentům k samostatnému procvičování. Jde většinou o zadání z reálných didaktických testů CERMAT...
Diagnostické testy řečových dovedností Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vytvořila standardizované diagnostické testy řečových dovedností žáků-cizinců 1. a 2. stupně základních škol. Při tvorbě testů se vycházelo ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a Evropského...
Dětský pokoj Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba (postel, skříň, krabice, stůl, židle) Cíl 2 – slovní zásoba 1., 2., 4. a 7. pád, předložky (vedle, mezi, pod), příslovce (vpravo, vlevo) Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických...
Deskriptory řečových dovedností pro žáky ZŠ Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Evropské jazykové portfolio, oficiální evropský doklad o tom, jak ovládáme cizí jazyky, může sloužit jako diagnostický nástroj i pro žáky s odlišným mateřským jazykem. V materiálu ke stažení najdete deskriptory (výstupy) jednotlivých řečových dovedností...
Deset principů pro aktivaci hloubkového učení a vyrovnání se se ztrátami Přinášíme Vám doporučení kanadského pedagoga Michaela Fullana Deset principů pro aktivaci hloubkového učení a vyrovnání se se ztrátami
Desatero tipů, jak na jednotné přijímačky z ČJL Pro uchazeče o střední školy s odlišným mateřským jazykem jsme sepsali pár tipů, jak postupovat při vyplňování jednotného přijímačkového testu z ČJL. Vizuální leták je možné vytisknout a předat žákům jako oporu, důležité je ale žáky s jednotlivými kroky...
Desatero tipů pro žáky, jak na didakťák Pro potřeby kurzu přípravy žáků s OMJ k maturitě jsme sestavili jednoduchý leták s tipy, jak při samotném psaní testu postupovat.
Desatero spolupráce AP+P Jaké kroky vedou k naplnění efektivní spolupráce mezi asistentem pedagoga a jeho pedagogem? Vytvořili jsme pro Vás deset kroků, které si můžete stáhnout, vytisknout a vyvěsit ve škole na nástěnku. Ideální do třídy, sborovny, nebo kabinetu.
Desatero pro výuku žáků s OMJ na dálku V době, kdy se uzavřely školy a převedla se výuka do online prostoru, je nutné zohlednit i situaci rodin dětí s odlišným mateřským jazykem. Učitelé se pro tyto děti stávají často jediným spojovníkem s češtinou. META společně s NPI ČR připravila pro...
Desatero pro učitele Zapojení do výuky a materiály / Tipy pro začátek aneb "jak začít" Desatero, které je dobré mít při práci s žákem s OMJ stále na mysli a třeba si ho i pověsit na nástěnku, sestavily v rámci expertních skupin v METĚ paní učitelky a lektorky češtiny pro cizince. Zpracovala Barbora Nosálová.
Desatero pro rodiče (nejen) dětí s OMJ Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) vydala přehledné Desatero pro rodiče děti (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami.
Desatero pro pedagogy a pro ředitele Žádný univerzální návod, jak pracovat s žáky s OMJ ve škole a ve třídě, neexistuje. Toto téma je obsáhlé a situace jsou často různé. Proto je vhodné postupovat s přihlédnutím ke konkrétní situaci a možnostem školy, žáka, rodiny a dalším okolnostem, které...
Desatero práce se žáky s OMJ a SVP Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky ZŠ, SŠ V tomto dokumentu je v deseti krocích popsáno, jak postupovat a nastavit žákovo fungování ve výuce pokud má kromě neznalosti češtiny další speciální vzdělávací potřeby (např. SPU).
Desatero podpory dětí s OMJ v MŠ Společnost META společně s Magistrátem Hlavního města Prahy vydala Desatero podpory dětí s OMJ v MŠ. Obsahuje základní body, které pomohou pedagogům a ředitelům v mateřských školách lépe začlenit děti s odlišným mateřským jazykem. Najdete zde také tipy...
Denní režim - básnička Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Cíl: Slovesa v infinitivu, slovní zásoba spojená s denním režimem Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva...
Czech it UP! Sada Czech it UP! se skládá z učebnice a pracovního sešitu pro úroveň C1, které jsou propojeny s webovým portálem. Jednotlivé lekce, pokrývající široké spektrum témat (např. Člověk a média, Partnerství a rodina, Přírodní krásy Česka), v pravidelné...
Čtení Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Jak učit čtení - aktivity, zásady a tipy.
ČR Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba (světové kontinenty, oceány, státy, hlavní města, Česká republika), informace o České republice (počty obyvatel, města,...
Co zkontrolovat před odevzdáním slohovky? Zapojení do výuky a materiály / Fáze psaní Psaní slohových prací je pro žáky s OMJ velice obtížné, dovednost psaní je totiž komplexní dovednost. Vytvořili jsme odškrtávací seznam jevů, které si student může před odevzdáním (maturitní) slohové práce projít, aby tak minimalizoval chyby a nedostatky...
Co přinesla novela školského zákona v inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem Zdroje a inspirace / Cizinci - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami V roce 2017 proběhly kulaté stoly k tématu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a reflexi novely školského zákona. Setkání proběhla v Plzni, Ústí nad Labem, Kolíně a Praze, kam META přizvala klíčové zástupce škol, školských poradenských...
Co dělat v prvních týdnech - zkušenosti z praxe Zapojení do výuky a materiály / Tipy pro začátek aneb "jak začít" V tomto materiálu popsaly paní učitelky svoje zkušenosti s žákem s OMJ: co dělaly, když k nim poprvé přišel; jak postupovaly při výuce, jaké materiály používaly, jaké si kladly cíle, co jim připadalo nejdůležitější a co se jim osvědčilo. Zpracovaly...
Číslovky a jejich druhy Obsahový cíl: - žák se dozví druhy číslovek a naučí se je rozlišovat - žák se seznámí se středoevropským kulturním kontextem - několika osobnostmi, činnostmi, událostmi a uměleckými díly - žák dokáže splnit cvičení v učebnici - lze přiřadit i demonstraci...
Čísla a letopočty Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Cílem PL je naučit se pracovat s velkými čísly a základními dějepisnými pojmy jako je letopočet a století. Zároveň si žák osvojí řadové číslovky.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.