+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Volný čas Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba sport, aktivity volného času (koníčky) a vyjádření emocí, fráze rád/a + dělat x mít rád, časování sloves, číslovky řadové,...
Vodstvo České republiky Obsahové cíle: - Žák se orientuje na mapě, hledá vodstvo na území ČR, zakresluje ho do slepé mapy. - Žák pojmenuje řeky na mapě. - Žák rozumí pojmům k tématu, dokáže je prakticky aplikovat na konkrétní vodstvo v ČR. - Žák na základě některých...
Vodní živočichové Věková kategorie: 5-6 let (předpokládá se částečná znalost ČJ) Cíl: Naučit děti novým pojmům – rozšířit slovní zásobu o živočichy, kteří žijí u rybníka. Dalším cílem je děti seznámit s předložkami – v, na, u, nad, do. Vše s důrazem na správnou výslovnost...
Vlastnosti (přídavná jména) + rody Věková kategorie: 5-6 let (i starší – čtoucí) Cíl: získat novou slovní zásobu z oblasti přídavných jmen. Naučit se určovat rody podstatných jmen, ze začátku si uvědomit rody za pomoci vizualizace – přiřazovat ke konkrétním rodům barvu – mužský rod modrá...
Vlastivěda - Středověk
Vizitka Praktická ukázka, jak vést třídnickou hodinu, když do třídy nově nastoupil žák s OMJ. Žákům aktivita pomůže se více vzájemně seznámit, rozvíjet schopnosti neverbální komunikace a posílit empatii vůči žákovi s jazykovou bariérou.
Vietnamština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Vietnamští mluvčí a zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt Interkulturní a metodická inspirace pro lektory (2018) Publikace je určena pro pedagogy a metodiky, kteří pracují s vietnamskými studenty, ale i pro širokou veřejnost, která s Vietnamci přichází do styku a potřebuje se zorientovat v otázkách stavby...
Vietnamský slovník odborné terminologie Vietnamský slovník odborné terminologie Klubu Hanoi vzniknul v roce 2014. Naleznete v něm základní odborné slovníčky, které byly vytvořeny buďto dle vzdělávacích materiálů rekvalifikačních kurzů anebo na základě zkušeností spolupracujících tlumočníků,...
Vietnam Profil Vietnamu je uložen v příloze ve formátu PDF.
Větné členy - lesní zvířata Vyvozování základních větných členů v textech o lesních zvířatech. Ke stažení pracovní list pro žáky a popis průběhu výuky pro učitele.
Velká kniha her Střední školy / Střední školy Na 184 stranách ve formátu PDF naleznete hry do všech možných předmětů, do družiny i kroužků. Obsahuje různé typy her: orientační hry, papírkové hry, deskové hry, slovní hry, psychologické hry a spoustu dalších. Jako bonus obsahuje kniha říkadla, básničky...
Velikonoce Při práci s těmito listy se děti seznámí s tradičními činnostmi jednoho z nejdůležitějších křesťanských svátků v roce, typickými pro český kulturní kontext. Cíl 1. – nová slovní zásoba v 1. pádě j. č., užití ukazovacích zájmen ten, ta, to Cíl 2. – užití 4...
Vědomá vícejazyčnost v mateřské škole Anglicky psaný článek pojednává o výzkumném projektu z let 2013-2014 ze švédské mateřské školy. Projekt cílil na zapojení rodičů do vybudování vědomě vícejazyčného prostředí v mateřské škole. Za tímto účelem využívali pedagogové i rodiče tzv. kouzelné...
Věci kolem nás, dům, byt Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba Dům, byt, škola, školní pomůcky; orientace v budově a v prostoru, místnosti v bytě/domě, nábytek, nádobí; inzeráty.
Věci a osoby ve třídě Následující materiál můžete používat od 2. třídy. Obsahuje základní slovní zásobu a jazykové učivo ke komunikačnímu okruhu ze školního prostředí - věci a osoby ve třídě. Je vhodný jako odrazový můstek do začátků. Obsahový cíl: • Žák vyjmenuje a...
Ve třídě, opakování -ě Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka – začíná skloňovat podstatná jména. Použit byl pro její samostatnou práci, ale některé jeho části je možné použít pro celou třídu.
Ve školní jídelně Materiál je určen do výuky ČDJ pro pokročilejší žáky a studenty s OMJ na 2. stupni ZŠ (minimálně na úrovni A2). Obsahový cíl: - Žák vyjmenuje a pojmenuje tradiční česká jídla. - Žák umí určit, čeho je více a čeho je méně. Jazykový cíl: - Žák používá...
Ve škole nabízíme různou podporu, aby každé dítě mohlo uspět Každý žák je schopen zvládnout určitý úkol, pokud ho podpoříme. Naše podpora poskytnutá vícejazyčnému dítěti funguje jako lešení (scaffolding).
Varování před špatnou učebnicí Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály
Vánoční knížka - práce s knihou Cílová skupina: - žáci 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ; začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí Obsahový cíl: - žák se dozví o české tradici, spojené s Vánoci - žák pracuje s českou knihou Jazykový cíl: - žák si upevní slovní zásobu spojenou s Vánoci - žák...
Vánoční dárky-Rody (mužský, ženský, střední), ukazovací zájmena ten, ta, to Věková kategorie: 5-6 let, jazykově pokročilé Cíl: Rozšířit slovní zásobu, případně upevnit stávající s důrazem na správnou výslovnost. Dále pochopit a osvojit si určování rodů podstatných jmen a pro další rozšiřování slovní zásoby si spojovat rody s...
Vánoce - drilování vazeb Obsahový cíl: - Žáci si opakují obsah tématu Vánoce (činnosti o Vánocích) – můžeme navázat např. na pracovní list k tématu Vánoce. Jazykový cíl: - Žáci se naučí nazpaměť slovní spojení od rána do večera a u vánočního stromu. Slovní zásoba: Slovní...
Václav Havel a literatura Obsahový cíl: - Žák pozná a jednoduše popíše obrazové básně. - Žák se seznámí s dílem Antikódy a Dopisy Olze od Václava Havla. - Žák se seznámí s osobností Václava Havla a s jeho dílem. - Žák napíše krátký osobní dopis. Jazykový cíl: - Žák popisuje /...
V zoologické zahradě Obsahový cíl: - Žák pojmenuje zvířata, která bydlí v ZOO. - Žák vypráví o návštěvě ZOO a o tom, která zvířata tam viděl. Jazykový cíl: - Žák přiřadí názvy zvířat ke vzorům žena, růže a pán. - Žák používá názvy zvířat v patřičném pádě (1., 4. pád čísla...
V restauraci Text z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva: větné členy - předmět pádové koncovky, vazby se 4. pádem dialog v restauraci Při výuce jsme pracovali vždy s celou třídou a...
Užitečné odkazy a seznam literatury k ZMZ z ČJL Zapojení do výuky a materiály / Příprava k maturitě Zde naleznete soupis učebnic a užitečných internetových odkazů, které mohou studentům pomoci při přípravě k MZ z ČJL. Dále zde najdete čtenářské tipy pro žáky s OMJ k MZ z ČJL.
Úvodní zjištění znalostí

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.