+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Bulharština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Buňka Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Klíčová slova: organismus, organela, funkce, buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, jádro, vakuola, cytoplazma, mitochondrie, chloroplast, rostlinná/živočišná buňka, zelené barvivo, fotosyntéza Pracovní list je určen pro žáky 6. třídy ZŠ s OMJ, zejména...
Bydlení Materiál do výuky prvouky ve 2. třídě ZŠ propojující i předměty český jazyk a výtvarná výchova.
Bydlíme blízko moře Text a cvičení z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva: větné členy - příslovečné určení místa pádové koncovky, předložkové vazby (2. a 6. pád) dopis Při výuce jsme...
Byliny, rozmnožování kvetoucích rostlin Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Čas - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Čas, hodiny, režim dne Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: vyjadřování času (Kolik je hodin? V kolik hodin?), digitální i analogový čas, režim dne (slovní zásoba aktivit), časové výrazy (ráno,...
ČAS, REŽIM DNE, DNY - KARTIČKY Ke každému tématu ze soupisu dovedností jsou k dispozici kartičky s obrázky a se slovní zásobou. Kartičky pro téma Čas obsahují témata měsíce, roční období, dny v týdnu, části dne, svátky a časové úseky. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek...
Časopis Kritická gramotnost Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Odborný časopis nejen pro učitele čtenářství vydává projekt Pomáháme školám k úspěchu. Čtvrtletník „Kritická gramotnost“ přináší učitelům všech stupňů škol inspiraci, jak rozvíjet kritickou a čtenářskou gramotnost u žáků, a vytvořit platformu pro sdílení...
Časová pásma Obsahové cíle: Studenti pracují s mapou světa a globusem, seznámí se s časovými pásmy, potřebnou zeměpisnou terminologií a určují datum a čas na různých místech naší planety. Jazykové cíle: Studenti rozumí zeměpisným termínům, používají ustálené fráze k...
Časová posloupnost Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: seřazování obrázků podle časové posloupnosti (týmová hra).
Části dne Pracovní list s plánem lekce byl vytvořen pro žáky s různou úrovní znalosti češtiny (úkoly lze dle aktuální úrovně žáků upravovat). Využití k společné i samostatné práci. Věková skupina: 2. - 3. třída ZŠ (pro vyšší ročníky může plnit opakovací funkci)...
Části dne - Český jazyk Hlavní myšlenkou pracovních listů z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni je procvičovat pravopisné a gramatické jevy na známé slovní zásobě probírané v prvouce/přírodovědě. Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete...
Části těla Cíl: Jednotné a množné číslo částí těla, slovesa Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a...
ČDJ - Soupis dovedností A1, A2 Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v jednotlivých tématech. Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi. Materiály k nim...
ČDJ a SVP - Desatero všímavého pedagoga Jak poznat, že žák má kromě neznalosti českého jazyka další speciální vzdělávací potřeby (např. SPU)? Doporučujeme přečíst si náš článek Rozpoznání možných SVP u vícejazyčných dětí.
Čeledi dvouděložných rostlin Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žáci popíší jednu...
Čepice (práce s knihou) Čepice (Jan Brettová) Zimní, úsměvná, kouzelná, snivá, nádherně ilustrovaná kniha. Vznikla na základě skutečné události jednoho studeného severského rána, když se autorce ztratil její skutečný ježek a našla jej uvízlého v pletené bačkoře. další zvířátka...
Česká republika a země, ze které pocházím Následující materiál propojuje výuku obsahu (zeměpis – ČR) a jazyka (vedlejší věty, spojky, časování sloves). Materiál byl použit ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na...
Česká republika na dlani Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Modul Česká republika na dlani je součástí vzdělávacích modulů, vytvořených v rámci projektu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Učitel či lektor může využívat i dalších pracovních sešitů modulů projektu. Modul č. 1 Aplikace spisovného jazyka je...
České dějiny v datech Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Pracovní list vznikl pro nízkoprahové kurzy češtiny Centra pro integraci cizinců. Popisuje významné události českých dějin a s nimi související státní svátky. Součástí jsou i mapy ukazující historické změny území.
České dějiny: 2. polovina 20. století, Václav Havel Obsahový cíl: - Žák se zorientuje v důležitých historických událostech 2. poloviny 20. století a zanese je na časovou osu. - Žák se seznámí s osobností Václava Havla. Jazykový cíl: - Žák na základě myšlenkové mapy popíše život Václava Havla. - Žák si...
České stavovské povstání Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Tyto pracovní listy vznikly v rámci pracovní skupiny Dějepis. Jsou určeny mírně pokročilým až pokročilým žákům.
Česko
Československý odboj Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Pracovní list vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis pro žáky s OMJ. Obsahuje zjednodušený text a následné aktivity i s obrazovou přílohou. Cvičení a práci s pracovním listem mohou učitelé přizpůsobit jazykovým možnostem konkrétního žáka.
Český den - materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka / Aktivity ke stažení z internetu Kurz českého jazyka pro azylanty navazující na Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Najdete tady krok po kroku konkrétní popis, jak učit bez zprostředkujícího jazyka a jak prezentovat češtinu a její gramatiku...
Český jazyk Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002.
Český jazyk na 2. stupni ZŠ - tipy, doporučení aktivity - výstup z pracovní skupiny Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě na druhém stupni. Setkání pracovní skupiny proběhlo ve školním roce 2011/2013 v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při...
Český jazyk - DĚ, TĚ, NĚ Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.