+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Literární pojmy Klíčová slova: umělecká literatura, autor, spisovatel, dílo, postava, vypravěč, monolog, dialog, báseň, verš, sloka, strofa, básnická sbírka, básník, divadelní hra, jednání, dějství, kulisa, replika, scénické poznámky, literární druhy/formy, poezie, próza...
Lucemburkové Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Klíčová slova: Lucemburkové, sestra, cizinec, císař, král, koruna, most, palác, hrad, kostel, lovení, otec, matka, syn, vnuk, vnučka, bratr, radnice, katedrála, univerzita, památky, relikvie, životopis, vlast, morová epidemie, šlechtic, nevhodný, náměstí...
Mám rád anglický čaj Cvičení z učebnice češtiny pro cizince s popisem práce s celou třídou. Dá se využít k výkladu a procvičení např. tohoto učiva přídavná jména vs. příslovce tvary přídavných jmen spisovná vs. obecná čeština Při výuce jsme pracovali vždy s celou třídou a...
Máme rádi zvířata Pracovní list vycházející ze slovní zásoby a gramatiky písně "Máme rádi zvířata" Pedagogický cíl: - žák si osvojuje slovní zásobu, gramatické a větné struktury, poslech a výslovnost zábavnou formou Obsahový cíl: - žák se naučí českou písničku Máme rádi...
Manuál k AP Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta - vzor z kraje Vysočina.
Manuál pro učitele - vzdělávací materiál týkající se migrace a azylu Zdroje a inspirace / Azylant MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA - VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ Příběhy uprchlíků mohou dětem pomoci porozumět stěžejním tématům v dějepisu, zeměpisu nebo občanské nauce. Zájem o uprchlíky může děti motivovat i ke studiu jazyků...
Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Manuál vznikl pro kurzy češtiny, resp. pro žáky cizince, kteří neovládají žádné písmo nebo neznají latinku. Materiál je určený pro výuku, která není založena na čtení a psaní, ale předpokládá, že si studenti v průběhu kurzu latinku v rámci svých možností...
Manuál pro začátek Zapojení do výuky a materiály / Tipy pro začátek aneb "jak začít" Tento manuál vytvořily paní učitelky, které mají ve třídách děti cizince. Shrnuly v něm své zkušenosti s tím, co je dobré udělat na začátku, když k nám do třídy přijde žák s OMJ. Diskuze probíhala v rámci expertních skupin v o. s. META v roce 2012....
Manuál spolupráce AP a učitelů Střední školy / Integrace do kolektivu Na téma spolupráce učitelů a asistentů jsme vytvořili praktický manuál.
Marie Terezie Tento pracovní list vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis. Je určen pokročilejším žákům.
Matematické fráze a instrukce Zapojení do výuky a materiály / Matematika Tabulka slouží k záznamu frází a instrukcí, se kterými se žáci/studenti v matematice setkávají. Cílem této tabulky je udělat si přehled v instrukcích a frázích, které se v matematických příkladech a úlohách objevují, uvést si u nich synonymum a příklad,...
Matematika Zapojení do výuky a materiály / Překladové slovníčky Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002.
Matematika a žáci s OMJ Zapojení do výuky a materiály / Matematika Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku matematiky pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Setkání pracovní skupiny proběhlo v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci, který je...
Materiály do výuky - NaZemi Střední školy / VMEGS Spolek NaZemi se dlouhodobě věnuje otázkám fair trade, globálního rozvojového vzdělávání, důstojných pracovních podmínek a odpovědnosti veřejných institucí. Na jejich stránkách můžete nalézt zajímavé inspirativní materiály do výuky VMEGS i dalších...
Maturita, přijímací a závěrečné zkoušky 2020 Jak to letos bude? Ke stažení v jazycích: angličtina, ruština, vietnamština, čeština.
Mechanika tekutin Obsahový cíl: - Žák porozumí veličinám objem, hustota a tlak, je schopen uvést jejich označení, základní a vedlejší jednotky a vzorec na jejich výpočet. - Žák porozumí Pascalovu zákonu - Žák popíše, jak funguje hydraulický zvedák - Žák porozumí pojmu...
Měkké a tvrdé souhlásky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Příprava na hodinu Českého jazyk ve druhém ročníku ZŠ. Přípravu vypracovala studentka v rámci praxe.
Měkkýši - opakování Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše části...
Města a jejich význam Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe PL Města a jejich význam vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis. Je určený především mírně pokročilým.
Město - kartičky a slovníčky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Město - místa ve městě jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (tiskací velké písmo), slovo (tiskací malé písmo) a 6....
Město - testy Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Město - výslovnost V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Město, orientace ve městě. Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ. Cíle: • žák napodobuje a vyslovuje jednotlivá slova a fráze z tématu Město, orientace ve...
META komunikační kartičky Komunikační kartičky slouží pro základní dorozumění dětí a žáků bez znalosti jazyka. Kartičky je možné vytisknout, vystřihnout, zalaminovat a proděravět tak, aby se daly nasadit na kroužek (např. od klíčů) a navíc třeba připevnit na šňůrku. Dítě má tak...
Metoda Learning Stories - postup v obrazech Zapojení do výuky a materiály / Metoda Learning stories Metoda Learning Stories naopak využívá formativní hodnocení a zohledňuje individuální rozdíly mezi dětmi, zaměřuje se na kompetence konkrétního dítěte, dispozice k učení a jejich rozvoj. Spočívá v pozorování dítěte při činnosti, jejím podrobném popisu a...
Metodická příručka pro adaptačního koordinátora Masarykova základní škola v Plzni ve spolupráci s METOU, o.p.s. vydali Metodickou příručku pro práci adaptačního koordinátora základní školy. Příručka je vhodná pro pedagogy, kteří se ve školách ujímají role tzv. adaptačních koordinátorů a provázejí nové...
Metodické listy Matematika - číselné obory Zapojení do výuky a materiály / Matematika Metodické listy pro výuku matematiky - číselné obory v 1. ročníku SŠ vytvořila Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Praha. Metodika pro výuku vybraných kapitol matematiky byla vytvořena s cílem rychlejšího porozumění a...
Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Zde naleznete metodické poznámky k novým učebním materiálům češtiny pro vietnamské studenty, které vám můžou pomoci při výuce.
Metodické tipy a sylabus přípravného kurzu na JPZ Uvedený sylabus sloužil pro online kurz přípravy na jednotné přijímací zkoušky organizovaný společností META. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifický kurz s nelehkým zadáním jak pro vyučující, tak pro žáky, sdílíme své zkušenosti nasbírané v...
Metodický pokyn Adaptace a klima školy / Klima školy Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance.
Metodický pokyn k šikaně Střední školy / Integrace do kolektivu MŠMT zveřejnilo na svých stránkách přehled Metodických dokumentů (doporučení, pokyny), jejichž cílem je pomoci porozumět školám a školským zařízením (dále jen „školám“) fenoménu šikany, možnostem, jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, pokud k...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.