+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Téma rodina Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Struktura tématu a pracovní list pro žáky-cizince na téma rodina.
Taxonomie kognitivních cílů podle B.S. Blooma Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka B.S. Bloom stanovil (1956) v oblasti kognitivních cílů šest hierarchicky uspořádaných kategorií členěných dále do subkategorií. Kategorie jsou řazeny podle stoupající náročnosti psychických operací, jež mají ve svém základu. K vymezování cílů v...
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR 2013-2015 (UPOL) V průběhu projektu při Univerzitě Palackého v Olomouci vznikly Katalogy podpůrných opatření pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním, a Metodiky (celkem více než 26) pro práci asistenta pedagoga u žáků se zdravotním postižením a sociálním...
Sumativní a formativní hodnocení Základní školy / Hodnocení žáků s OMJ Rozdíl mezi formativním a sumativním hodnocením, jejich výhody a nevýhody. Překážky rozšíření formativního hodnocení a možnosti jejich překonávání.
Studium chemie (Portál PřF UK) Zapojení do výuky a materiály / Chemie Portál Přírodovědecké fakulty UK Studium chemie nabízí pro žáky i učitele mnoho výukových materiálů a tipů do výuky. Naleznete zde pracovní listy, prezentace, vide, hry a mnohé další.
Strukturované učení Mateřské školy / Inkluze v MŠ Strukturované učení jako metoda výuky je sice určeno především pro děti s poruchami autistického spektra, přesto lze prvky tohoto učení uplatnit i pro malé děti s OMJ v MŠ i v prvních ročnících ZŠ.
Střet kultur Zdroje a inspirace / Kulturní šok
Strategie zvaná scaffolding Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do činností v MŠ Prostředky a strategie, které žákům usnadní práci s náročným textem nebo obsahem nebo jim pomohou překonat jazykovou náročnost úlohy, se v odborné didaktické literatuře označují souhrnným termínem „scaffolding“. Scaffolding doslova znamená „opora, lešení...
Strategie pro žáky s OMJ - video ukázka Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu Video (v AJ) ukazuje, jaké strategie můžeme využívat při výuce (dějepisu) dětí s OMJ.
Stereotýpek v nás Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Hlavním cílem projektu je prevence xenofobie a rasismu mezi žáky středních odborných škol prostřednictvím interkulturní výchovy s využitím interaktivních a zážitkových metod.
Statistické údaje o cizincích v ČR
Společenství proti šikaně Střední školy / Integrace do kolektivu
Sociální klima Adaptace a klima školy / Klima školy Na těchto stránkách najdete výstupy z tříletého grantového projektu zaměřenéno na problematiku sociálního klimatu školy. Výsledky jsou zde prezentovány jednak ve formě plného znění recenzovaných sborníků (i dalších textů), české a slovenské bibliografie k...
SMOK - multikulturní kluby Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova SMOK - síť multikulturních otevřených klubů, která rozvíjí osobnost mladých lidí v kontaktu s cizím, jiným nebo nezvyklým po celé České republice.
Slovník pro interkulturní práci – 7 jazykových verzí Komunikace s rodiči / Informace pro rodiče Slovník pro interkulturní práci, který vznikl v rámci projektu „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“ realizovaném v letech 2012–2014 nevládní organizací InBáze. Slovník je koncipován jako překladově-výkladový, což...
Slepé mapy - zeměpis Zapojení do výuky a materiály / Zeměpis Interaktivní stránky umožňují procvičování zeměpisných znalostí. Celé stránky, tedy i úkoly, je možno přeložit do angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny či slovenštiny.
Škola s nadhledem Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Zábavná interaktivní cvičení, která rozvíjejí a upevňují znalosti a dovednosti získané ve škole. Všechna cvičení jsou navázána přímo na jednotlivá školní témata, okamžitá zpětná vazba podpoří samostatnou práci dětí i společné aktivity s rodiči, moderní a...
Sbírka řešených úloh M a Fy Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Na těchto stránkách najdete baterii řešených úloh z matematiky a fyziky. Sbírka se postupně vyvíjí od roku 2006 a obsahuje více než tisíc detailně řešených úloh z matematiky a fyziky. Sbírka řešených úloh M a Fy
Sbírka fyzikálních pokusů Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Sbírka fyzikálních pokusů nabízí velké množství nápadů na pokusy do hodin fyziky.
Rozvojovka Střední školy / VMEGS Projekt Rozvojovka spadá pod společnost Člověk v tísni a jejím úkolem je předávat informace o rozvojové pomoci a globálních problémech.
Rozlišování délek samohlásek u žáků s cizím mateřským jazykem Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Příspěvek se věnuje problematice sluchového vnímání a následně rozlišování délek samohlásek v českém jazyce u žáků cizinců.
Role čtenářova schématu v pochopení textu, učení a pamatování Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí "Během několika posledních let jsme svědky zrodu teorie čtení, která je převážně nová a která již byla přijata většinou znalců v oboru. Podle této teorie vytváří čtenářovo schéma – neboli jeho uspořádané znalosti o světě - v podstatné míře základ pro...
Řečové dovednosti žáků – cizinců a jejich diagnostika Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Článek na metodickém portálu rvp.cz prezentuje diagnostiku žáků-cizinců, nastavení vhodné jazykové podpory a jejich zařazování do běžné výuky a ukázky testových úloh.
Rámec pro vícejazyčnost a mezikulturní kompetence ve vzdělávání Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka V rámci projektu nazvaném CARAP/FREPA byl vytvořen materiál A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures, který je v plném rozsahu publikován na webové adrese: http://carap.ecml.at/. Rada Evropy podporou tvorby tohoto...
Publikace Svět do všech předmětů - globální témata pro 2.st. ZŠ a víceletá gymnázia Střední školy / VMEGS Publikace nabízí soubor 34 aktivit (plánů hodin), které usnadní rozšíření výuky o globální rozměr do mnoha předmětů (např. ČJ, zeměpis, občanská výchova, matematika, chemie, fyzika, anglický jazyk). Dobře poslouží učitelům, kteří chtějí ve své výuce...
PRUT - Průřezová témata Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV Vše o průřezových tématech najdete na jednom místě. Zdarma můžete získat výukové materiály nebo se můžete nechat inspirovat metodikou výuky průřezových témat na ZŠ.
Průřezová témata a čtenářství Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Webové stránky projektu Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol přinášejí metodiky, osvědčené informační zdroje k jednotlivým průřezovým tématům a...
Protipředsudkové workshopy Adaptace a klima školy / Klima školy Na začátku března 2010 byl zahájen nový projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky: Protipředsudkové workshopy pro žáky základních a středních škol se zaměřením na multikulturní výchovu. Řešitelem tohoto...
Projekt WELCOME (language clubs for life skills) Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Projekt WELCOME je mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, který byl navržen na podporu neformální jazykové výuky cizinců, cílem projektu bylo vytvořit metodiku klubů, zajistit možnost neformálního vzdělávání cizinců, spojit kluby do sítě v rámci...
Projekt Výchova k občanství Střední školy / Výchova k občanství Na stránkách Výchova k občanství najdete informace o projektu realizovaném Centrem občanského vzdělávání (COV) Masarykovy Univerzity v Brně. Jeho součástí je vytvoření vzdělávacího programu pro učitele, sborníku dobré praxe shrnujícího zkušenosti a...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.