+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky ZŠ, SŠ Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně...
Collaborative Learning Děti s OMJ / EAL pedagogy (English As an Additional Language) Anglický web, kde učitelé sdílí materiály pro EAL (English as an additional language - Angličtina jako druhý/cizí jazyk) vhodné především na skupinovou výuku.
Collaborative Community Approach to Migrant Education Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Projekt Evropského centra pro moderní jazyky (ECML) Collaborative Community Approach to Migrant Education je zaměřen na propojování a spolupráci školy, rodiny a místních organizací (jako jsou knihovny, NNO, asociace apod.) při podpoře vzdělávání dětí...
Co si myslí o světě dnešní středoškoláci? JSNS odpovídá Střední školy / Integrace do kolektivu V květnu a červnu 2017 proběhlo pod hlavičkou programu Jeden svět na školách (Člověk v tísni) již počtvrté celorepublikové šetření mezi středoškoláky. Výzkum zjišťoval hodnoty a postoje studentů na různých typech středních škol (gymnázia, SOŠ, SOU). Co...
Co je šikana Střední školy / Integrace do kolektivu
Co je E – U – R Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí E – U – R znamená evokace, uvědomění si významu informací, reflexe. Jde o popis průběhu učení pomocí zjednodušujícího modelu. Model E – U – R popisuje proces učení ve třech fázích. Více se dozvíte na webových stránkách v odkazu.
Články k průřezovému tématu VMEGS se na portálu RVP Střední školy / VMEGS Zde naleznete odkazy na teoretické články k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech na portálu RVP.
Cizinci v ČR Zdroje a inspirace / Cizinci a vzdělání v ČR Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech a poskytnout tak pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátním neziskovým organizacím, osobám pracujícím s cizinci, veřejnosti...
Cizici v ČR Děti s OMJ / Kulturní profily států Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců se dočtete různé studie na téma cizinců v ČR.
Čítárny Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň tyto webové stránky přinášejí aktuální informace ze světa literatury, tipy na knihy, články o knihách a spisovatelích, ale také soupis literárních cen u nás i ve světě nebo aktuální výročí spojená s literaturou a mnohé další zajímavé informace.
CHCI TO ŘEŠIT! PRŮVODCE UČITELE, KTERÝ SE SETKÁ S NESNÁŠENLIVOSTÍ. Praktická a přehledná "webová příručka" Amnesty International, která nám může pomoct reagovat na nesnášenlivé reakce (nejen) ve školách.
Čeština pro žáky cizince: 1 – Setkání Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Příspěvek hravou a zábavnou formou uvádí žáky cizince do základů češtiny. Obsahuje deset pracovních karet na úvodní téma setkání. Jedná se o deset slov, která vyjadřují základní pozdravy či oslovení. Uplatní se jak při individuální výuce v běžných třídách...
Čeština pro cizince v Praze - kurzy českého jazyka Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ
Čeština pro cizince - zkouška pro trvalý pobyt Webové stránky www.cestina-pro-cizince.cz (www.check-your-czech.com) provozuje od června 2008 Národní ústav pro vzdělávání z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Portál je tematicky zaměřený především na zkoušku z českého jazyka na...
Čeština pro cizince
Čeština jako cizí jazyk dle SERR Čeština jako druhý jazyk / Čeština a její místo mezi ostatními jazyky Představení Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Příspěvek osvětluje obsah jazykových deskriptorů, jež byly zpracovány pro češtinu jako cizí jazyk v úrovních A1–B2. Informuje o nárocích současné legislativy na znalosti a dovednosti...
Čeština do práce Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Centrum pro integraci cizinců provozuje také e-learningový kurz češtiny. Pomocí situačních videí si zde zájemci mohou procvičovat češtinu z pracovního prostředí ve 20 tématech, jako jsou např. Představování, Vyjádření názoru, Pohovor apod.
Česko-ukrajinské mapové výukové pomůcky Dvojjazyčné mapy pomáhají ukrajinským dětem při výuce na českých školách Jak se ukrajinsky řekne vlajka či Jihomoravský kraj? Jen stěží by někdo z učitelského sboru v lednu letošního roku vážně přemýšlel nad tím, že by se mu tyto znalosti mohly hodit....
Česká chemie Zapojení do výuky a materiály / Chemie Portál Česká chemie přináší zajímavé informace a tipy pro všechny, kdo se věnují chemii.
Certifikovaná zkouška z češtiny pro mládež Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Na webu Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu jsou dostupné informace k certifikované zkoušce z češtiny pro cizince pro mládež. Najdete zde i modelové varianty zkoušek a další materiály ke stažení (níže na stránce).
CERMAT - Jednotná přijímací zkouška Střední školy / Přijímací řízení na SŠ Na stránkách CERMATu se dozvíte aktuální důležité informace k jednotné přijímací zkoušce. K dispozici jsou na stránkách také tiskopisy přihlášek a také zadání k didaktickým testům k procvičení.
Centra na podporu integrace cizinců Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ Centra na podporu integrace cizinců Projekt Center na podporu integrace cizinců, spolufinancovaný z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, má za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců.
British Council Návody na hry a slovní zásobu.
Bohouš a Dáša mění svět: Tváří v tvář migraci Střední školy / Člověk a společnost Jaký je rozdíl mezi migrantem a cizincem? Proč lidé odcházejí ze země, kde se narodili? Jaká rizika jsou spojená s neoprávněným přechodem státní hranice nebo pašováním lidí? Příručka „Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci“ dává učitelům podněty, jak s...
Badatelsky orientované vyučování Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Projekt Badatelé.cz je výsledkem spolupráce vzdělávacího TEREZA a týmu učitelů, kteří pracovali 2 roky na metodě umožňující zařazovat badatelsky orientované vyučování do běžné výuky na ZŠ. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost.
Asociace středoškolských češtinářů Střední školy / Maturita z ČJL Diskuse o všem (nejen o maturitě), co středoškolské češtináře pálí a trápí, ale i povznáší.
Asistent pedagoga.cz Asistent pedagoga / Spolupráce učitele a asistenta Portál vytvořený Novou školou o.p.s. seznamuje komplexcně s pozicí asistenta pedagoga (nebo školního asistenta).
Aplikace Binogi Zapojení do výuky a materiály / Chemie Have fun, learn and succeed in school. Bavte se, učte se a buďte ve škole úspěšní. Aplikace Binogi přináší mnoho animovaných lekcí a kvízů v několika jazycích (angličtina, francouzština, švédština, arabština, somálština, perská darí, eritrejská...
Anglické slovníčky s cizojazyčnými překlady Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Slovníčky, na kterých se podíleli žáci jedné pražské školy.
Aktivizující výukové metody Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Aktivizující výukové metody jsou důležitou součástí výuky. Žák během těchto aktivit aktivně, vědomě a uvědoměle třídí data, zařazuje je do poznatkových struktur; analyzuje, srovnává a hodnotí informace, učí se samostatnosti a tvořivosti, rozvíjí svoji...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.