+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Cizinci v ČR Zdroje a inspirace / Cizinci a vzdělání v ČR Cílem těchto stránek je vytvořit komplexní a aktuální zdroj informací o integraci cizinců v ČR a zahraničních souvislostech a poskytnout tak pracovníkům státní správy a samosprávy, nestátním neziskovým organizacím, osobám pracujícím s cizinci, veřejnosti...
Články k průřezovému tématu VMEGS se na portálu RVP Střední školy / VMEGS Zde naleznete odkazy na teoretické články k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech na portálu RVP.
Co je E – U – R Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí E – U – R znamená evokace, uvědomění si významu informací, reflexe. Jde o popis průběhu učení pomocí zjednodušujícího modelu. Model E – U – R popisuje proces učení ve třech fázích. Více se dozvíte na webových stránkách v odkazu.
Co je šikana Střední školy / Integrace do kolektivu
Co si myslí o světě dnešní středoškoláci? JSNS odpovídá Střední školy / Integrace do kolektivu V květnu a červnu 2017 proběhlo pod hlavičkou programu Jeden svět na školách (Člověk v tísni) již počtvrté celorepublikové šetření mezi středoškoláky. Výzkum zjišťoval hodnoty a postoje studentů na různých typech středních škol (gymnázia, SOŠ, SOU). Co...
Collaborative Community Approach to Migrant Education Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Projekt Evropského centra pro moderní jazyky (ECML) Collaborative Community Approach to Migrant Education je zaměřen na propojování a spolupráci školy, rodiny a místních organizací (jako jsou knihovny, NNO, asociace apod.) při podpoře vzdělávání dětí...
Collaborative Learning Děti s OMJ / EAL pedagogy (English As an Additional Language) Anglický web, kde učitelé sdílí materiály pro EAL (English as an additional language - Angličtina jako druhý/cizí jazyk) vhodné především na skupinovou výuku.
ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky ZŠ, SŠ Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně...
ČSÚ - Počty cizinců v českém vzdělávacím systému Děti s OMJ / Počty cizinců na školách Český statistický úřad https://www.czso.cz
Čtenářská gramotnost a projektové vyučování Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Webový portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování je určen všem mimopražským učitelům základních škol. Vznikl v rámci projektu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování a jeho cílem je soustředit na jednom místě veškeré podstatné informace...
Čtenářův sympatický rádce Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ČTE_SY_RÁD je neustále aktualizovaná databáze k doporučování čtivých knih. Kromě toho na těchto stránkách najdete také zajímavé kvízy k literatuře, hrací karty se čtenářskou tematikou, čtenářův blok aj.
Čtení pomáhá Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Čtení pomáhá je charitativní projekt pro žáky a studenty. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.
Czech Made? Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Projekt Czech Made? má upozornit na špatné zacházení se zahraničními pracovníky v nejrůznějších odvětvích české ekonomiky. České společnosti běžně používají označení "Czech made" jako známku té nejvyšší kvality. Otazník v názvu projektu poukazuje na...
Czechkid Czechkid je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy (dále jen MKV) do škol.
Děti v Čechách Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Na stránkách České televize je ke stažení 10dílný pořad Děti v Čechách - cyklus portrétů dětí, které u nás žijí, i když se tu nenarodily (děti z Rumunska, Ukrajiny, Vietnamu, Čečenska, Srbska...).
Digitální učební materiály z chemie Na těchto stránkách naleznete pracovní listy pro výuku chemie.
Doporučené učebnice pro výuku dětí a žáků-cizinců od předškolního věku po základní a střední školy Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály MŠMT zpracovalo abecední seznam doporučených učebnic a dalších materiálů pro výuku pro výuku žáků cizinců s krátkými anotacemi, které jsou uvedeny pouze tehdy, mají-li upozornit na nějaký zajímavý či důležitý aspekt učebnice nebo materiálu. Úroveň podle...
E-learningová učebnice pro čínské děti Čeština jako druhý jazyk / Učebnice a učební materiály Z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2013 vznikla v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství na Pedagogické fakultě e-learningová učebnice pro čínské děti. Učebnice slouží k podpoře výuky češtiny ve...
Elektronická učebnice Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Elektronická učebnice literatury je ojedinělý vzdělávací projekt, který je určen žákům, studentům, učitelům a školám. Můžete ji využít v hodinách českého jazyka a literatury, dějepisu i občanské nauky. Oceníte ji během přípravy k maturitě a pomůže vám při...
Euro languages Čeština jako druhý jazyk / Charakteristika ČDJ Informace o češtině pro cizince a o ČR.
Euromobil EUROMOBIL je multimediální jazykový vzdělávací a informační program na podporu mobility studentů. Na této stránce najdete ukázky cvičení z jazykového programu a informace o cílových zemích a o projektu.
Evropské jazykové portfolio Čeština jako druhý jazyk / Jazyková diagnostika Evropské jazykové portfolio vzniklo v roce 2001 jako výsledek snah Rady Evropy o vytvoření oficiálního dokladu, který srozumitelně informuje o dosažených jazykových dovednostech a mezinárodních zkušenostech jednotlivce.
Faktory ovlivňující jazykové dovednosti žáků-cizinců Adaptace a klima školy / Faktory ovlivňující integrační proces Otázka integrace cizinců byla v poledních desetiletích v řadě vyspělých zemí významným diskusním tématem mezi politiky i odbornou akademickou veřejností. Článek identifikuje faktory, které mají pozitivní vliv na integraci cizinců. Konkrétně jsou...
Férová škola - dokumenty ke stažení Zapojení do výuky a materiály / Teorie inkluzivní výuky K dispozici materiály ke stažení, které pomohou při tematizaci inkluzivního vzdělávání.
Férová škola - Liga lidských práv Adaptace a klima školy / Klima školy Projekt Férová škola vychází z rovného práva na vzdělání pro všechny děti bez rozdílu. Hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud. Projekt je zaměřen obecně...
Filmy a písně ve výuce češtiny Čeština jako druhý jazyk / Řečové dovednosti Časopis Krajiny češtiny je skvělým studijním materiálem pro všechny, kteří se zajímají o výuku češtiny pro cizince a češtinu jako cizí jazyk. V 1. čísle časopisu najdete návody, jak pracovat ve výuce s filmem a písničkami.
Flippity Internetová aplikace Flippity umožňuje snadnou tvorbu interaktivních online cvičení, která můžete využít jak ve výuce na dálku, tak ve třídě, pokud máte projektor nebo menší skupinu žáků. Princip tvorby všech typů cvičení je velmi podobný, aplikace je...
FyzWeb Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Webové stránky FyzWeb nabízejí kromě námětů na výuku a pokusy také např. kalendář nadcházejících zajímavých fyzikálních úkazů nebo kalendář slavných výročí.
Grafické organizátory Zdroje a inspirace / Jak používat KV při psaní slohu Se strategií vytváření představ (konkrétně pak s vizualizací) souvisí užitečná vizuální pomůcka, kterou využijete v hodinách, během nichž se pracuje s texty. V zahraničních zdrojích je označována jako „graphic organiser“, do češtiny je pak tento název...
Grafické organizéry (klíčové vizuály) Zapojení do výuky a materiály / Grafická vizualizace obsahu Odkazy na příklady grafických organizérů v AJ.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.