+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zajímavé odkazy

Seznam zajímavých odkazů na webové stránky institucí a organizací, které se přímo vztahují k problematice migrace a integrace cizinců nebo mohou být nápomocny při začleňování žáků cizinců do českého vzdělávacího systému.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Matika.in Zažijte radost s matematikou! Neziskové sdružení Matika.in z.s. připravilo web Matika.in, kde naleznete mnoho různých her a interaktivních cvičení pro žáky základních škol (využít se dá ale i pro starší:)). Po zaregistrování jako učitel pak můžete zapsat...
Maturitní zpravodaj Střední školy / Maturita z ČJL Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání informuje o nové maturitní zkoušce prostřednictvím Maturitního zpravodaje. Každý rok je jeden díl pak speciálně věnovaný zkoušce z českého jazyka a literatury.
Mediální vzdělávání na JSNS Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. V Jednom světě na školách podporují jejich rozvoj. Připravují atraktivní audiovizuální materiály, vydávají pravidelný Bulletin, pořádají mediálně-vzdělávací...
Metodiky práce asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Spolupráce učitele a asistenta Vznikly v projektu Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postižením. Podstatou projektu je řešení dlouhodobě problematické oblasti diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním...
Metody práce s žáky-cizinci ve výuce: využití diferenciačních znaků jazyků ve výuce - problematické jevy zvukové roviny Čeština jako druhý jazyk / Čeština a jiné jazyky Článek byl vytvořen na základě příručky Metodika práce s žáky cizinci v základní škole, která vznikla v roce 2012 pod patronací MŠMT. Všechny kapitoly z příručky budou součástí uceleného seriálu článků. Příručka je jako příloha ke stažení přiložena k...
Mezikulturní dialog - webový portál Bariéry cizinců na české škole / Sociokulturní odlišnost Webový portál Mezikulturní dialog vznikl jako součást národního projektu Společně napříč kulturami. Hlavním cílem portálu je vytvoření otevřené platformy především pro subjekty neziskového sektoru a jejich aktivity v oblasti kultury a vzdělávání zaměřené...
Migrace
Migrace online Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Specializovaný web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskusi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací.
Migration4media Zdroje a inspirace / Cizinci v ČR z pohledu zákona Cílem projektu Migrace společnosti Člověk v tísni je systematicky poskytovat veřejnosti – zejména prostřednictvím médií - objektivní informace o migraci zejména v českém, ale i evropském a světovém měřítku.
Mládež v akci Asistent pedagoga / Alternativy k asistentovi Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity.
Mládež v akci - publikace Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Na stránkách Mládež v akci je dispozici ke stažení například publikace T-Kit - interkulturní učení, obsahující ukázky z teorie a praxe interkulturního učení – nápady, zkušenosti a neformální aktivity na téma interkulturní učení.
Moderní vyučovací metody – 2. díl – Myšlenkové mapy
Multikulturní centrum Praha Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.
Multikulturní výchova - aktivity do výuky Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Na stránkách RVP naleznete různé tipy, nápady a také aktivity, které můžete využít při Multikulturní výchově. Najdete zde materiály použitelné pro MŠ, ZŠ i SŠ.
Multikulturní výchova - ukázky aktivit Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV Na těchto stránkách naleznete ukázky aktivit do výuky Multikulturní výchovy pro vyučující na SOŠ a druhém stupni ZŠ (volně k nekomerčnímu použití). Aktivity jsou rozděleny do jednotlivých vzdělávacích oblastí. Autorka: Jaroslava Ševčíková
Multilingual Families Děti s OMJ / Důležitost mateřského jazyka Multilingual Families je mezinárodní projekt určený: Vícejazyčným rodinám Rodinám přistěhovalců Rodičům, učitelům, dětem a zainteresovaným osobám pro podporu rodičů ve vícejazyčné výchově jejich dětí. Cílem vzdělávacího projektu Multilingual Families...
Náměty do hodin mediální výchovy Na stránkách Fakulty sociálních věd UK najdete náměty, lekce a materiály do výuky mediální výchovy. Většina materiálů je výsledkem práce studentů FSV UK, kteří se účastnili semináře o mediální výchově. Tyto materiály slouží jako inspirace, většinu je...
Národnostní menšiny Děti s OMJ / Kulturní profily států Charakteristika národnostních menšin a odkazy na jednotlivé národnostní menšiny, žijící v ČR.
Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Článek Ivany Rösslerové Národnostní menšiny a jak s nimi lépe komunikovat vydaný v elektronickém časopise o informační společnosti Ikaros shrnuje poznatky ze semináře Podejme si ruce aneb Být jiný neznamená být horší, který na začátku října 2002...
Nestátní (nevládní) neziskové organizace Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Subjekty neziskového sektoru (NNO, NGO) působící v oblasti integrace cizinců.
Nevypusť duši - Manuál pro učitele Střední školy / Integrace do kolektivu Co dělat, když má Váš žák psychické obtíže? Na následujícím odkazu naleznete rady a tipy, jak efektivně a podpůrně s žákem vést dialog. Vhodně vedeným rozhovorem můžeme pomoci, aby se žák svým trápením svěřil.
Nový Amos - pomoc při přípravě k přijímačkám a maturitě Střední školy / Maturita z ČJL Na těchto stránkách naleznete rady a tipy k přípravě na přijímací zkoušky i k maturitě. Naleznete zde také mnohá zadání k procvičení.
Obrázky Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Na těchto stránkách jsou užitečné zdroje obrázků.
Odkaz na zajímavé materiály - MŠ a ZŠ Základní školy / Přijetí do základní školy Na této stránce je nepočítaně materiálů pro výuku v mateřských i základních školách. Je zde ale nutná registrace, měsíčně se ceny pohybují mezi 160-220 Kč. Registrovaní uživatelé mohou také materiály samy vytvářet v jednoduše ovladatelném programu přímo...
Odkazy - procvičování k maturitě Střední školy / Maturita z ČJL Následující odkazy jsou dobře využitelné pro procvičování jednotlivých částí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Na uvedených stránkách naleznete zadání didaktických testů i písemných prací (ilustrační i autentické z minulých let), dále...
Osobnostní a sociální výchova (OSV) Střední školy / OSV Stránky Katedry pedagogiky Filozofické fakulty UK věnované tématu osobnostní a sociální výchovy (OSV).
Otevřené vzdělávání - Podklady pro výuku mediální výchovy Na těchto stránkách naleznete další podnětné odkazy k výuce Mediální výchovy.
Pedagogická diagnostika Základní školy / Pedagogická diagnostika Pedagogická disciplína zabývající se otázkami diagnostikování subjektů převážně ve školním prostředí. Formuluje teorii pedagogického diagnostikování a způsoby interpretace pedagogických diagnóz. (Průcha, Walterová, Mareš 2003) Pedagogickou diagnostiku...
Plány IVP a PLPP Základní školy / Plány podpory ▼ Metodický portál RVP nabízí Průvodce upraveným RVP PV, kde lze nalézt mnoho užitečných informací. Na níže uvedené webové adrese naleznete video diskuzi, ve které vystupují Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek. Tématem diskuze je Plán pedagogické...
Platné průkazy cizinců Zdroje a inspirace / České státní občanství Na těchto stránkách naleznete typy platných průkazů, jimiž se mohou cizinci v České republice prokazovat.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.