+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Perspektiva žáků s OMJ


Příklad Duong nám naznačil hlavní problémy, kterým čelí žáci s OMJ:

  • rozvíjet se z radikálně odlišné startovací čáry než ostatní děti

  • učit se nový jazyk

  • učit se učivo prostřednictvím nového jazyka

  • získat odpovídající sociální dovednosti

  • přizpůsobit nový jazyk, hodnoty, kulturu a očekávání již existujícím, kterým se naučili doma

Toho všeho je nutné dosáhnout v co nejkratším čase, a co víc, cíle, jichž je třeba dosáhnout, se neustále pohybují vpřed, tak jak přibývá učivo. Vzhledem k tomuto pohybujícímu cíli, je situace žáků s OMJ odlišná a mnohem náročnější než situace majoritních žáků.

Všechny děti dělají kolem pátého, šestého roku neuvěřitelný jazykový pokrok ve svém mateřském jazyce. Po nástupu do školy (ale už v MŠ) se tento pokrok prohlubuje skrze učivo. Děti s OMJ prodělávají tento jazykový vývoj samozřejmě také, jenže v jiném jazyce, než se ve škole používá. Proto je jejich startovací čára, na které stojí při vstupu do české školy, od českých dětí velice odlišná. Jejich jazykový potenciál je stejný jako u vrstevníků, ale zatím byl rozvíjen v jiném jazyce. Následující diagram ukazuje odlišnou startovací čáru dětí s OMJ a žáků s češtinou jako rodným jazykem.

Diagram ukazuje, že žáci s OMJ čelí při výuce mnohem větší zátěži než jejich spolužáci. Jejich startovací čára je díky neznalosti jazyka mnohem níže, a proto jsou jejich šance na úspěšné vzdělávání ohroženy. Potřebují včasnou a soustavnou podporu při výuce češtiny jako cizího jazyka a zároveň v ostatních předmětech, aby se jejich šance vyrovnaly.

Podobný diagram může reprezentovat problémy žáků s OMJ různého věku. Pro starší žáky, kteří vstoupí do vzdělávacího systému s odlišným jazykem a školní zkušeností, se bude situace trochu lišit. Učivo vyšších ročníků čím dál více vyžaduje pochopení abstraktních myšlenek, které významně závisí na předchozích znalostech, jazykových dovednostech, gramotnosti a schopnosti samostatné práce. Výuka je u starších žáků čím dál méně interaktivní a názorná, a tedy pro žáky s OMJ znamená méně podnětná a hůře pochopitelná.
Ať je však věk žáků s OMJ při příchodu jakýkoliv, vždy budou „dohánět“ pohyblivý cíl. Míra úspěchu závisí na mnoha proměnných, ale vzdělávací a sociální kontext ve škole hraje při zvládání tohoto úkolu důležitou roli. Pokud jim tento kontext vyjde vstříc, mají větší šanci na úspěch. A to je také základ inkluzivního vzdělávání.

Pokud se jako učitelé pokusíte vcítit se do perspektivy žáků s OMJ a vzít v úvahu jejich odlišnou startovní pozici, pochopíte pak lépe jejich situaci a můžete plánovat výukové metody tak, aby byly vhodné i (či právě) pro ně. Na další stránce najdete pár dalších skutečností, které byste měli mít při práci s žáky s OMJ na paměti.

Upraveno podle South, H. (1999) Working Paper 5: The Distinctiveness of EAL: A Cross-Curriculum Discipline. Watford : NALDIC, dostupné 30.7.2010 na http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/Task.cfm. <

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.