+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nově příchozí bez předchozí školní zkušenosti


Tuto skupinu dětí je třeba ještě rozdělit na dvě zásadně odlišné skupiny:

"Prvňáci"

Jedná se o malé děti, jejichž rodiče v ČR dlouhodobě pobývají a děti tady poprvé nastoupí do školy. Tyto děti budou mít problémy s porozuměním češtině, ale stejně jako jejich spolužáci nebudou mít žádné školní návyky, které by bylo nutné měnit a které by způsobovaly neporozumění nebo chybná očekávání (pomineme-li velice důležité školní návyky získané v mateřských školách - viz část věnovaná ).

Jejich adaptace na školní prostředí je ve většině případů bezproblémová, především vzhledem k pomalému a individuálnímu tempu všech prvňáků. Přesto je ale důležitá individuální podpora při výuce češtiny jako druhého jazyka, protože její osvojení není v žádném případě samozřejmé pouhým odposlechem, prací se slabikářem apod. O tom, jak učit češtinu jako druhý jazyk, se více dozvíte zde. Nejvíce budou s češtinou bojovat děti s naprosto odlišným mateřským jazykem (rozumějte neslovanským), jako jsou například Číňané, Vietnamci, Mongolové apod. Jejich jazyková podpora v prvních dvou letech školní docházky je naprosto zásadní vzhledem k míře učiva dalších ročníků. Děti se sice učí jazyk i v interakcích s ostatními, to je ale jen jedna složka jazyka. Více o tom naleznete v teorii ledovce.

Starší děti

V horších (ale naštěstí ojedinělých) případech se ve škole mohou objevit děti, které nejenže mají nulovou znalost češtiny, ale nechodily ani nikdy do školy, ačkoli věkem nepatří do první třídy. Jedná se většinou o děti, které k nám přišly z oblastí postižených válkou, náboženským nebo politickým pronásledováním, nebo ze zemí, kde povinná docházka není ještě zdaleka takovou samozřejmostí.

Práce s těmito dětmi je pochopitelně mnohem náročnější; vyžaduje velkou systematičnost a odbornost. Nejen, že je nutná systematická výuka češtiny jako druhého jazyka, ale je zde navíc potřeba systematicky vyrovnávat mezery ve vzdělání, vzniklé přerušenou nebo žádnou školní docházkou. Takovéto děti bez soustavné podpory nemohou v českém školství uspět.

Jejich znevýhodnění je dáno objektivní příčinou a nezávisí na jejich individuálních předpokladech. Jedná se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně se sociálním znevýhodněním, proto je pro ně (mimo jiné), možné požádat o asistenta pedagoga. Dalším důležitým nástrojem pro jejich úspěšné zapojení do školního života je vytvoření IVP, který umožní celou výuku a práci s těmito dětmi naplánovat dle jejich potřeb a schopností. Při přijímání těchto dětí dbejte také na správné zařazení do ročníku tak, aby měly šanci ukončit včas (do 18 let) základní vzdělání.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.