+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Na podporu žáků s OMJ lze nově čerpat finanční prostředky ze Šablon III

MŠMT vypsalo novou výzvu Šablony III v rámci Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z této výzvy lze čerpat finanční prostředky na podporu žáků s OMJ. Výzva je realizována zvlášť pro hlavní město Prahu a zvlášť pro regiony mimo hlavní město Prahu:

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha
Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha

Žádosti o podporu lze podávat průběžně, nejpozději do 29. 6. 2021. Nesmí být souběh realizace projektu financovaného ze Šablon II a Šablon III, jelikož však posuzování žádostí může trvat až 6 měsíců, je žádost možné podat nejdříve 6 měsíců před koncem projektu podpořeného ze Šablon II. Projekt může trvat minimálně 12 měsíců, maximálně 24 měsíců a musí být ukončen nejpozději 30. 6. 2023.

Nově je podmínkou financování uskutečnění projektového dne ve výuce (zvolením příslušné šablony) a vyplnění dotazníku MŠMT, z něhož může vyplynout povinné zvolení další konkrétní šablony (z oblasti, která bude v dotazníkovém šetření vyhodnocena jako nejslabší).

Lze žádat o finanční prostředky ve výši minimálně 100 000 Kč a maximálně ve výši 200 000 Kč + (počet žáků školy x 1500 Kč).
Pro podporu žáků s OMJ jsou dobře využitelné následující šablony:

3.II/1 Školní asistent

- možnost získat finanční prostředky na činnost školního asistenta až do výše 1,0 úvazku
- do cílové skupiny patří též žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí či s opakovanou školní neúspěšností
- pro minimálně 3 žáky z cílové skupiny

3.II/2 Školní speciální pedagog

- možnost získat finanční prostředky na činnost školního speciálního pedagoga až do výše 1,0 úvazku
- školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, zpracovává plány podpory, vytváří podmínky pro úspěšnou integraci žáků do výuky
- pro minimálně 3 žáky s potřebou prvního stupně podpůrných opatření

3.II/3 Školní psycholog

- možnost získat finanční prostředky na činnost školního psychologa až do výše 1,0 úvazku
- školní psycholog se stará o příznivé klima ve třídách, psychickou pohodu žáků, rozvoj vzájemných vztahů, zpracovává diagnostiky žáků, nabízí konzultace žákům, pedagogům i rodičům
- pro minimálně 3 žáky s potřebou prvního stupně podpůrných opatření

3.II/4 Sociální pedagog

- možnost získat finanční prostředky na činnost sociálního pedagoga až do výše 1,0 úvazku
- sociální pedagog podporuje žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomáhá jim s domácími úkoly, je mediátorem mezi školou, rodiči a případně dalšími subjekty, jako jsou NNO, psychologové, zdravotnická zařízení apod.
- pro minimálně 3 žáky ohrožené školním neúspěchem, kam mohou patřit i žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, dále žáci dlouhodobě neúspěšní ve vzdělávání, žáci s nízkou motivací či žáci s nedostatečnou domácí přípravou

3.II/5 Školní kariérový poradce

- možnost získat finanční prostředky na činnost školního kariérového poradce
- školní kariérový poradce realizuje minimálně 2x měsíčně setkání se žáky zaměřené na zjišťování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání
- pro žáky s potřebou podpůrných opatření a žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání

3.III/10 Klub pro žáky ZŠ

- možnost získat finanční prostředky na realizaci volnočasového klubu pro žáky
- klub se bude scházet minimálně 1 x týdně na 90 minut
- pro minimálně 6 žáků, z nichž budou minimálně 2 žáci ohrožení školním neúspěchem; do cílové skupiny patří i žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- doučování bude probíhat minimálně 1 x týdně 60 minut
- pro minimálně 3 žáky ohrožené školním neúspěchem; mohou využívat i žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

publikováno: 15. 05. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.