+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Organizace výuky ČDJ v krajem pověřené škole


Proces zajištění jazykové přípravy ze strany určené školy

Rozhodující faktory pro výpočet finančního nároku

Při organizaci kurzů ČDJ je třeba provést tyto kroky:

  1. Zjistíme, na kolik skupin můžeme čerpat finance. Tím, že spočítáme děti s nárokem.
  2. Provedeme vstupní orientační jazykový test u dětí s nárokem i bez nároku. Tím zjistíme nejen jejich jazykovou úroveň, ale i jejich doporučený rozsah jazykové přípravy (100, 150 nebo 200 hodin)
  3. Rozhodneme se, jak rozdělíme děti do skupin, a tím zjistíme, kolik vyučovacích hodin ČDJ bude která skupina mít. Tím zjistíme i nárok na výši úvazku učitele ČDJ.

Stanovení počtu skupin

První výuková skupina se vytváří v počtu 2 - 10 žáků cizinců. Každá další výuková skupina se vytvoří vždy, pokud počet cizinců ve skupině přesáhne 10 žáků. V dalších skupinách tedy může být (čistě matematicky) 1 až 10 žáků.

Příklad: Celkový počet žáků cizinců s nárokem na jazykovou přípravu (kmenových i dojíždějících) je 26. Určená škola tak může vytvořit celkem 3 výukové skupiny.

Stanovení rozsahu výuky

Rozsah výuky ČDJ lze stanovit například podle vstupního orientačního testu NPI ČR. Test doporučuje následující rozsah výuky ČDJ pro jednotlivé úrovně jazyka:

Ročník Jazyková úroveň žáka Nárok na rozsah výuky ČDJ
1. - 9. Jazyková úroveň 0 200 hodin / 5 hodin týdně
1. - 9. Jazyková úroveň 1 150 hodin / 3-4 hodiny týdně
3. - 9. Jazyková úroveň 2 s nedostatečnou znalostí akademického jazyka 100 hodin / 2-3 hodiny týdně

Rozsah výuky ČDJ se určuje vždy pro celou výukovou skupinu. Stanoví se podle žáka s největším rozsahem podpory ve skupině (tj. s nejnižší úrovní jazyka).

Příklad: Ve skupině jsou tři žáci s jazykovou úrovní 0, dva žáci s jazykovou úrovní 1 a čtyři žáci s jazykovou úrovní 2. Skupina tak může mít 200 hodin výuky ČDJ (podle žáků s jazykovou úrovní 0).

Doporučený postup určené školy

Doporučujeme, aby si určená škola nejdříve zmapovala u sebe, kolik má žáků s OMJ s nárokem na jazykovou přípravu, tj. nově příchozích cizinců (plnících povinnou školní docházku v ČR maximálně poslední dva roky). Tím zjistí, kolik výukových skupin může vytvořit z vlastních žáků. Následně škola provede se všemi těmito žáky orientační jazykový test, a tím zjistí doporučený počet hodin výuky ČDJ pro každého jednotlivého žáka. Následně promyslí, jak je rozdělí do skupin. Podle toho zjistí rozsah výuky v jednotlivých skupinách. Tyto výukové skupiny může pak doplnit žáky s nárokem z okolních škol. Pokud se do stávajících skupin nevejdou, může pro ně vytvořit novou skupinu. Skupiny následně dle možností doplní ostatními žáky s OMJ bez nároku, vlastních i dojíždějících.

Doporučujeme, aby určená škola aktivně komunikovala s okolními kmenovými školami a domlouvala se s nimi na jazykové přípravě pro jejich žáky. Jelikož koordinace celé jazykové přípravy v určené škole je náročné na čas i administrativu, doporučujeme, aby tím byla ve škole pověřena jedna osoba, která bude mít koordinaci jazykové přípravy na starosti. Ve školách tuto roli koordinátora inkluze/začleňování žáků s OMJ často plní učitel ČDJ, který má přehled o všech žácích s OMJ.

Doporučujeme také domluvit se s kmenovými školami, aby vstupní jazykové testy provedly ony u svých žáků, přestože podle Metodiky MŠMT by jazykové testy měly provádět určené školy. Ty na to ale nemají žádné finance navíc. Kmenová škola díky provedení testů zjistí, pro které žáky je jazyková příprava vhodná a jaká je jejich jazyková úroveň, a na základě toho může hledat vhodné kurzy v určených školách.

Modelové situace tvorby výukových skupin

Představujeme Vám tři modelové situace pro lepší pochopení, jak lze tvořit výukové skupiny a jaké faktory je dobré přitom zvážit. Modelové situace se liší velikostí školy, počtem žáků s OMJ a jejich složením, personálními možnostmi školy, zkušenostmi učitele ČDJ apod. V každém modelu je vysvětlen způsob zjištění finančního nároku na konkrétním příkladu a představeny jsou i různé varianty dělení žáků do skupin - podle věku žáků, jejich jazykové úrovně, jejich mateřského jazyka apod.

Pedagogická doporučení pro dělení žáků do skupin

Při sestavování výukových skupin doporučujeme zvážit následující:

  • Při dělení dětí do výukových skupin zvažujeme jejich věk, jazykovou úroveň, případně mateřský jazyk.
  • Není vhodné kombinovat výuku dětí z 1. třídy a dětí ze 2. stupně.
  • Někdy je vhodnější dělit do skupin spíše podle věku než podle úrovní jazyka, zejména v případě, kdy už děti zvládají základy češtiny (po prvním čtvrtletí).
  • Děti v první třídě potřebují trávit více času v kmenové třídě, učí se tam základům čtení a psaní a adaptují se na školní prostředí.
  • Každé dítě se učí jazyk jinak rychle - s ohledem na nadání, věk i podobnost mateřského jazyka s češtinou. Je pravděpobné, že v původně homogenní skupině brzy vzniknou velké rozdíly.
  • Je vhodné počítat s proměnlivostí skupin během školního roku.

Rozložení výuky ČDJ v čase

Nový systém jazykové přípravy umožňuje různé varianty rozložení výuky ČDJ v čase, v rámci deseti měsíců. Výuka ČDJ v určené škole může být rovnoměrně rozložená po dobu deseti měsíců, nebo může proběhnout v intenzivnějším časovém bloku, například v prvních třech nebo v prvních pěti měsících s tím, že po skončení tohoto bloku žáci nárok vyčerpají a plně se zapojují zpátky do běžné výuky na kmenové škole s podporou. Při rozhodování o rozložení výuky ČDJ v čase, a tedy o míře intenzity výuky, je třeba především zvážit udržení úvazku učitele ČDJ s ohledem na předpokládaný počet nově příchozích žáků s nárokem v průběhu školního roku, a tedy i na pravděpodobnost vzniku nových výukových skupin.

Intenzivnější varianty budou patrně volit spíše školy s velkým počtem žáků s OMJ, které budou zároveň přibírat větší množství dojíždějících žáků na jazykovou přípravu z okolních škol, a to jak na začátku, tak i v průběhu školního roku. Naopak většina škol patrně zvolí klasickou variantu - rozložení výuky do 10 měsíců jazykové přípravy, kdy je zajištěn úvazek učitele ČDJ, aniž by bylo nutné spoléhat na příchod nových žáků s nárokem v průběhu roku. Kromě udržitelnosti úvazku je u těchto variant vhodné zvažovat i jejich dopad na efektivitu samotné výuky ČDJ pro žáky. Všechny tyto faktory jsou názorně ukázány a okomentovány v dokumentu Rozložení výuky ČDJ v čase.

Dobrá praxe

Michala Hamplová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.