+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Postup pro konání zvláštního zápisu pro MŠ a ZŠ


Dne 5. 5. 2022 vydalo MŠMT metodický pokyn ke konání zvláštního zápisu na MŠ a ZŠ v souvislosti s přílivem velkého množství dětí z Ukrajiny. Shrnutí toho nejdůležitějšího Vám přinášíme níže.

MŠ a ZŠ

Vyhlášení zápisu

 • Ředitel školy je povinen vyhlásit zvláštní zápis, v rozmezí od 1. 6. do 15. 7. 2022 (raději ne na poslední chvíli), a to i v případě naplněné kapacity z běžného zápisu (uvede počet volných míst 0).
 • Termín je možné stanovit, i když ještě není uzavřen běžný zápis.
 • Je doporučeno vyhlásit zvláštní zápis alespoň 2 týdny před konáním, a to v českém a ukrajinském jazyce.
 • Je doporučeno zajistit u zápisu přítomnost tlumočníka do ukrajinštiny.
 • Škola zajistí dvojjazyčné formuláře.

Kritéria zápisu

 • Kritéria přijímacího řízení je nezbytné uvést na všech ZŠ, u MŠ jen v případě, že nemůže vyhovět všem uchazečům.
 • Zápis je určen pouze dětem s dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany) nebo dětem, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR (prokazuje se vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pase), zápis se nevztahuje na ostatní osoby s cizí státní příslušností (včetně ukrajinské), pro něž byl určen běžný zápis.
 • Pro určení spádovosti bude ředitel školy vycházet z místa pobytu.

Podání žádosti
Žádost o přijetí (ZŠ: případně i žádost o odklad zahájení povinné školní docházky) může podat zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského (mimo jiné i prarodič, nevlastní rodič, plnoletý sourozenec) i podle českého práva.
Žádost je možné podat:

 • ústně do protokolu (osobně při zápisu),
 • osobním podáním (osobně při zápisu),
 • datovou zprávou,
 • poštou,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

K žádosti je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte,
 • doklad, z něhož vyplývá oprávnění dítě zastupovat,
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování),

Pouze pro MŠ: potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).
Pokud některá z příloh nebude doložena, ředitel školy pomůže žadateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění v přiměřené lhůtě. Řízení může být přerušeno, avšak nejdéle do konce srpna.
V případě odkladů platí běžný postup.
Škola sepíše žádost i s osobou, která přijde bez dokladů (nebo jen s vízovým dokladem).

Průběh žádosti
Uchazečům budou přidělena registrační čísla/kódy, pod nimiž budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Je třeba zákonného zástupce upozornit na:

 • důležitost registračních čísel/kódů,
 • zveřejnění výsledků do 30 dnů,
 • upřesnění, kde bude zveřejněn seznam reg. čísel přijatých dětí,
 • doručení rozhodnutí o nepřijetí do jeho rukou.

Je vhodné, aby ředitel školy zaslal rozhodnutí i s informativním sdělením o přijetí/nepřijetí v českém a ukrajinském jazyce (viz vzor).
Zákonný zástupce ani žák nejsou povinni se zápisu osobně zúčastnit.

Vyhodnocení zápisu

 • Ředitel školy je povinen přijmout přednostně všechny děti ze spádové oblasti (včetně dětí s OMJ s místem pobytu ve spádové oblasti), které k 31. 8. 2022 v případě MŠ dosáhly 3 let a v případě ZŠ dosáhly 6 let. U ostatních dětí postupuje podle vyhlášených kritérií.
 • Ostatní žádosti, na něž se nevztahuje tento zvláštní zápis, budou ředitelem zpracovány až po vyhodnocení zvláštního zápisu.

Po zápisu

 • Pokud ředitel školy rozhodne o přijetí dítěte, jedná se o přijetí bez jakéhokoliv časového omezení stejně jako u běžného zápisu.
 • Ředitel školy sdělí zřizovateli seznam spádových dětí, u nichž rozhodl o nepřijetí nebo nemá informaci, že by byly přijaty do jiné MŠ/ZŠ. Zřizovatel je povinen zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání i plnění povinné školní docházky těchto dětí.
 • Podá-li zákonný zástupce žádost o přijetí do školy po termínu zvláštního zápisu, ředitel školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit. Pokud má škola volnou kapacitu, má být spádové dítě, na které se tento zvláštní zápis nevztahuje, přijato i na základě žádosti podané mimo stanovený termín.
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.