+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přijímačky - FAQ


PŘIJÍMÁNÍ ZAHRANIČNÍCH UCHAZEČŮ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ČR

Pro snadnější orientaci při přijímání cizinců na střední školy vám nabízíme shrnutí odpovědí na časté dotazy.

1) Jaké úlevy mohou využít žáci s odlišným mateřským jazykem?

  • Prominutí zkoušky z češtiny
    U žáků, kteří absolvovali předchozí vzdělání v zahraničí, lze v přijímacím řízení na základě žádosti prominout jednotnou zkoušku z českého jazyka podle § 20, odst. 4 školského zákona. V takovém případě si ředitel školy ověří znalost českého jazyka pohovorem. Uchazeči, kteří se již vzdělávali v české základní škole (byť i jen pár měsíců), nemohou mít odpuštěn test z ČJL.

  • Úprava přijímacích zkoušek
    Žáci s odlišným mateřským jazykem jakožto žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou využít možnosti uzpůsobení přijímacího řízení včetně jednotných přijímacích zkoušek na obory středních škol ukončených maturitou. K tomu je potřeba se předem obrátit na školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna). Poradna na základě vyšetření vydá zprávu s doporučením podpůrných opatření pro vzdělávání již na základní škole a může také vystavit písemné doporučení pro uzpůsobení přijímacích zkoušek. To může obnášet prodloužení času na vypracování písemné zkoušky nebo využití kompenzačních pomůcek (např. překladový slovník).

2) Jak chápat údaj v přihlášce “Adresa trvalého pobytu” u uchazečů o studium ze zahraničí?

Pokud uchazeč již bydlí v České republice, uvádí adresu bydliště. Nemá to žádnou souvislost s pobytovým statusem “trvalý pobyt”, který cizinci mohou získat až po 5 letech nepřerušovaného pobytu v ČR. Na střední školy v ČR se samozřejmě mohou hlásit uchazeči i s jiným typem pobytu (dlouhodobý pobyt, rodinní příslušníci občana EU, azylanti a držitelé doplňkové ochrany...), nebo ti, kteří teprve na základě přijetí ke studiu budou o pobyt nad 90 dní žádat a v České republice dosud nepobývají.

3) Kdy musí uchazeči o studium na střední škole doložit legalitu svého pobytu v České republice?

Uchazeči o studium na SŠ mají povinnost doložit legalitu svého pobytu nejpozději při zahájení vzdělávání.
Viz § 20 odst. 3 školského zákona:
"Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu 13 f)."

4) Musí uchazeč škole předložit doklad o uznání zahraničního vzdělávání? Kdy?

Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu na SŠ, musí nejpozději v den nástupu na SŠ doložit splnění povinné školní docházky (9 let na ZŠ). Úspěšné ukončení základního vzdělávání (v případě žáků se zahraničním vzděláním tedy osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti, tzv. nostrifikace) dokládají pouze ti uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání za méně než 9 let (a to nejpozději v den, kdy se stanou žáky dané SŠ). Takoví žáci však mohou nastoupit ještě do 9. ročníku v české ZŠ – při plnění posledního roku povinné školní docházky mají šanci si zlepšit jazykovou úroveň a lépe se zorientovat v českém školním prostředí.

Více informací naleznete v článku Doklady o předchozím vzdělání při přijímání na SŠ.

5) Mohou se na střední školy hlásit pouze absolventi, kteří ukončili základní školu devátou třídou?

Nemusí. Základní vzdělání lze totiž získat také úspěšným ukončením kurzu pro získání základního vzdělání (KZZV) (§ 45 odst. 1 školského zákona a také Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky). Vysvědčení o získání základního vzdělání tedy nahrazuje závěrečné vysvědčení z deváté třídy. V přijímacím řízení je také nutné zohlednit, že účastníci KZZV nedostávají pololetní vysvědčení.

6) Jak si poradit s převodem známek ze zahraničních škol?

Posouzení hodnocení výsledků uchazeče, který získal předchozí vzdělání ve škole v zahraničí je v kompetenci ředitele školy (§ 60 odst. 2 pís. a) školského zákona). Více také viz informace MŠMT.
Určitým vodítkem pro převod známek může být např. databáze UNESCO či profily některých zemí na tomto webu.
V některých státech například školy nehodnotí žáky pololetně, ale vydávají vysvědčení po ukončení trimestrů či pouze na konci školního roku. V takových případech je nutné zohlednit tyto skutečnosti tak, aby nedošlo k poškození uchazeče v rámci přijímacího řízení.

Všechny výše zmiňované body nemohou být důvodem odmítnutí převzetí přihlášky ke studiu a zahájení přijímacího řízení.

Užitečné odkazy:
- MŠMT: Informace o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v ČR (nostrifikace)
- Portál Nostrifikace MKC
- MŠMT: Informace k přijímací zkoušce z ČJL osob pobývajících v dlouhodobě v zahraničí
- MŠMT: Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.