+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přizpůsobení výuky žákovi s OMJ


Online výuka se v zásadě odehrává ve dvou rovinách – asynchronně, tedy skrze zadávání úkolů a samostudium, a v reálném čase, kdy učitel přímo komunikuje se žáky. Otázka zadávání úkolů a obecně instrukce s ohledem na žáka s OMJ je popsána v seriálu článků o instrukcích, nyní se tedy podíváme, jak můžeme i výuku v reálném čase vést tak, aby se v ní všichni účastníci cítili dobře.

Obecně platí stejné principy jako při zapojování do běžné výuky: nemusíme změnit ihned všechno, ale pomocí malých krůčků můžeme zkoušet zapojovat různé strategie téměř okamžitě.

Měli bychom si uvědomit, že výuka na dálku má pro žáka s OMJ jak svá pozitiva (při práci s nahrávkou/videem si ji může zastavit, pokud potřebuje, může použít slovník a novou slovní zásobu si v klidu vyhledat atd.), tak svá negativa (nemůže přirozeně napodobovat, co dělají ostatní, pokud se ve výkladu v reálném čase ztratí, tak nemá oporu v našem neverbálním vyjadřování, zvláště pokud se spojujeme bez webkamery). Dovoluje-li nám to situace, zkusme posilovat pozitivní aspekty a zmírňovat dopad těch negativních, například pomocí následujících zásad:

Co je možné, připravme dopředu

Mějme na paměti, že online hodina vyžaduje trochu větší přípravu než ta běžná, protože vzhledem k nezvyklému prostředí si nemůžeme dovolit příliš improvizovat. Stejně tak ovšem platí, že s přibývajícími zkušenostmi se doba přípravy zkracuje i v tomto případě.

Čím detailnější příprava bude, tím lépe pro nás i pro žáky. Dovoluje-li to charakter úkolů, můžeme scénář hodiny sdílet s žáky dopředu, žák s OMJ (ale nejen on) tak získá možnost se alespoň rámcově zorientovat v probírané látce.

Můžeme také vyzvat celou třídu k brainstormingu slovní zásoby na probírané téma - žák s OMJ se nebude cítit vyčleněn, ale zároveň mu tato krátká aktivita v úvodu hodiny opět usnadní orientaci.

! Tip: chceme-li minimalizovat počet souborů, které žákům posíláme, můžeme náš “scénář” nahrávat pokaždé do stejného sdíleného Google dokumentu. Kdo potřebuje, ten si ho může už před hodinou otevřít. Zároveň mají všichni přehled o tom, co se děje i co se dělo na minulých hodinách.
Pokud žákům v souboru povolíme úpravy, můžou v něm i oni sami plnit úkoly nebo psát dílčí odpovědi. Nastavíme-li úpravy souboru v režimu návrhů, uvidíme také, kdo co napsal, a můžeme rozhodnout, zda daný návrh přijmeme.

Rozmysleme si, koho vyvoláme jako prvního

Stejně jako na běžné hodině platí, že jako první oslovujeme ty žáky, o kterých tušíme, že správnou odpověď znají, žáka s OMJ vyvoláme až ve chvíli, kdy měl dostatek času pochytit zadání.

! Tip: v programu Zoom je možné nastavit tzv. Breakout rooms, kde rozdělíme žáky do skupin, ve kterých mohou řešit nějaký úkol. Tím můžeme dát žákovi s OMJ prostor, aby si připravil odpovědi v bezpečném prostředí menší skupiny. Případně necháme zbytek třídy pracovat ve skupinách a pro žáka s OMJ založíme vlastní Breakout room, ve kterém se můžeme věnovat pouze jemu. Ve Skypu je možné na chatu poslat soukromou zprávu pouze jednomu studentovi a ověřit, jak pochopil zadání.

Využívejme možnosti nápovědy

V interaktivních úkolech, které tvoříme přímo na míru své třídy, můžeme zohlednit potřeby žáka s OMJ prostřednictvím nápovědy, tedy například tak, že novou slovní zásobu z textu žáka předučíme předem s využitím obrázků (viz obrázek 1) nebo pro doplňování slov do textu vytvoříme slovní banku, ze které žáci vybírají ta správná (viz obrázek 2).

Je patrné, že v obou výše zmíněných ukázkách z pracovních listů bylo využito názorných obrázků, které samy o sobě slouží jako nápověda. Například na obrázku 2 - pokud by si žák podle textu nebyl tak docela jistý, čeho přesně se týká, podle obrázku elektrárny a prodlužovačky si to může snadno domyslet.

Vizuální podpora je i během online výuky nesmírně důležitá. Pomoci při řešení úkolů nebo i pro orientaci v tématu tak mohou žákům (nejen) s OMJ pomoci klíčové vizuály schémata, obrázky. Online prostor, v němž se výuka odehrává, nám dává širokou paletu možností, jak vizualizaci využít (přinejmenším ve vyhledávání obrázků v Google).

U procvičování sloves zase můžeme vložit odkaz na stránku, kde jsou přehledně vypsané jednotlivé typy konjugací. Ve výuce na dálku každou podobnou pomůcku ocení všichni žáci, nejen ti s OMJ.

V online výuce pravděpodobně častěji sáhneme také po ukázkách v podobě videa, pro výuku dějepisu či mediální výchovy můžeme využít například materiály z projektu Jeden svět na školách. I ta budou v tomto případě formou nápovědy, protože kromě jazykového obsahu má žák oporu i v příběhu a grafickém ztvárnění.

Karolina Dohnalová

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.