+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

• Jak zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky (principy a metody) pro ZŠ a SŠ

Chcete se seznámit s principy a metodami výuky, které umožňují zapojení žáků s OMJ do aktivit v běžné výuce základních a středních škol? Zajímá Vás, jak pracovat s obsahovým a jazykovým cílem výuky? Baví Vás, když můžete naučené rovnou vyzkoušet v praxi a získávat zpětnou vazbu? Hledáte nástroj pro plánování a sledování pokroků ve výuce svých žáků?

Rozsah: 
40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Cena: 
7 950,- Kč / osoba

CÍL KURZU
Cílem kurzu je seznámit učitele s principy výuky, které umožní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do aktivit v běžné výuce a zároveň sledovat obsahový a jazykový cíl výuky. Kurz povede účastníky ke zkoušení a ověřování si jednotlivých principů v praxi. Učitelé se seznámí s vyrovnávacím plánem (VP) jako nástrojem plánování a sledování pokroků ve výuce a vyzkouší si jeho tvorbu.

CHARAKTERISTIKA
Vzdělávací program je kombinací šesti prezenčních setkání (24 hodin v
rámci prezenčních seminářů) a distanční části realizované prostřednictvím sdíleného e-learningového prostředí (16 hodin v e-learningovém prostředí). Distanční část bude spočívat ve studiu metodických a výukových materiálů, v jejich komentování a diskutování a zejména v plnění praktických úkolů, zavádění probíraných metod a postupů do vlastní výuky s následnou reflexí. Součástí kurzu bude rozbor videozáznamů dobré praxe. Nastíněn bude také legislativní rámec výuky žáků s OMJ, jak konkrétně postupovat při plánování výuky, tvorbě PLPP/ IVP, při komunikaci s pedagogicko-psychologickou poradnou a při hodnocení těchto žáků. Čas bude věnován také možnostem jazykové a pedagogické diagnostiky žáků přicházejících z odlišného jazykového prostředí. Účastníci budou mít příležitost pravidelně sdílet svoje zkušenosti a diskutovat s lektory kurzu a mezi sebou.

OBSAH

 • úloha školy při osvojení češtiny jako druhého jazyka,
 • komunikační vs. akademický jazyk,
 • jazykový cíl v nejazykovém předmětu,
 • aktivace předchozích znalostí žáků,
 • rozvíjení slovní zásoby,
 • práce s obrázky a schématy,
 • tvorba pracovních listů,
 • metody skupinové práce, které podporují komunikaci,
 • podpora aktivní produkce jazyka,
 • rozvoj čtenářských dovedností u žáků s OMJ,
 • fáze učení: evokace, výklad, procvičování a opakování,
 • hodnocení žáků s OMJ,
 • jak zajistit pro žáky jazykovou přípravu a podpůrná opatření,
 • tvorba PLPP/ IVP pro žáky s OMJ,
 • jazyková diagnostika,

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, asistenty pedagoga a speciální pedagogy.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (MSMT-32512/2020-3-763). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře. Podmínkou získání osvědčení je účast na 6 prezenčních setkáních a plnění úkolů v e-learningu.

Maximální počet účastníků: 15

Kontaktujte nás pro více informací
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář pro mě byl velice přínosný a inspirativní.“
„Účast na semináři mě přiměla k přihlášení na další semináře realizované Metou.“

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.