+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Lex Ukrajina - vzdělávání


Základní informace vyplývající z Lex Ukrajina pro oblast vzdělávání

Dne 21. 3. 2022 vstoupila v platnost zákonná úprava Lex Ukrajina, která se skládá ze tří norem, a jejímž cílem je ujasnit podmínky pobytu lidí přijíždějících hromadně z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu. Lex Ukrajina se vztahuje pouze na osoby, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR. Nevztahuje se na ostatní osoby s cizí státní příslušností, tedy ani s ukrajinským občanstvím. Zákony byly přijaty na dobu jednoho roku, jsou platné do 31. 3. 2023.

Zákon z pozice Ministerstva vnitra upravuje přidělování dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči. Zákon ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí se věnuje tématu zaměstnávání, sociálního zabezpečení a realizaci dětských skupin a zákon navržený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje přístup ke vzdělávání. MŠMT vydalo Metodický pokyn, jehož nejdůležitější obsah Vám přinášíme v bodech popsaných níže.

Děti nově příchozí z Ukrajiny mají právo na vzdělávání za obdobných podmínek jako české děti. I z hlediska financování činnosti škol ze státního rozpočtu (v MŠ, ZŠ) je třeba tyto děti vnímat stejně jako všechny ostatní. Segregace ukrajinských dětí není žádoucí, naopak je třeba směřovat k jejich postupné integraci do českého vzdělávacího systému. V oblasti financování je třeba nastavit efektivní způsob komunikace mezi školami, zřizovateli a dalšími orgány, aby bylo možno reagovat na všechny změny aktivně a včas.

Zákon Lex Ukrajina pro oblast školství a související metodický pokyn MŠMT ke stažení zde. Souhrn Vám přinášíme níže:

Specifika u MŠ

Pro nově příchozí děti z Ukrajiny bude otevřen speciální termín zápisu do MŠ od školního roku 2022/2023, a to v termínu od 1. 6.–15. 7. 2022. Konkrétní datum si stanoví každá MŠ zvlášť a zveřejní jej na svých webových stránkách.

Ředitelé MŠ musí do povinného předškolního vzdělávání přijmout každého uchazeče bez výjimky. Jediným důvodem nepřijetí je důvod kapacitní. Pokud ale nastane takový případ a ředitel rozhodne o nepřijetí nově příchozího dítěte do MŠ, bezodkladně informuje zřizovatele. Ten určí jinou školu, jež má volnou kapacitu. Pokud to není možné, informuje zřizovatel krajský úřad, který takovou školu určí. Pokud ani to není možné, informuje bezodkladně MŠMT, jež určí jiný krajský úřad s přihlédnutím k místu pobytu dítěte, který mu školu bude moci zajistit.

I pro děti a žáky z Ukrajiny platí, že pro přijetí do přípravné třídy je podmínkou doporučení ŠPZ. Vystavení doporučení se řídí běžnými pravidly.

Aktuálně mohou nově příchozí děti z Ukrajiny předškolního věku navštěvovat tzv. adaptační skupiny. Přehled o aktuálně zřizovaných adaptačních skupinách by měl mít odbor školství v jednotlivých krajích. Cílem adaptačních skupin je vytvořit prostor pro pomoc se začleněním a adaptací do české společnosti. Tyto adaptační skupiny mohou být financovány z výzvy MŠMT. Je také vhodné dětem v tomto období poskytnout zejména psychosociální podporu.

Specifika u ZŠ

Pro nově příchozí děti z Ukrajiny bude otevřen speciální termín zápisu do ZŠ od školního roku 2022/2023, a to v termínu od 1. 6.–15. 7. 2022. I v případě, že je žádost o zapsání dítěte podána před tímto termínem, započítává se až do tohoto speciálního termínu.
Ředitelé ZŠ musí do povinného vzdělávání přijmout každého uchazeče bez výjimky. Jediným důvodem nepřijetí je důvod kapacitní. Zákon umožňuje navýšení povinného počtu žáků na třídu bez nutnosti plnit hygienické požadavky na prostorové podmínky. V praxi je tedy možné třídy naplnit na maximální počet 30 + 4 žáci. Pokud nastane situace, kdy ředitel z kapacitních důvodů nového žáka přijmout nemůže, rozhodne o jeho nepřijetí a bezodkladně informuje zřizovatele. Ten určí jinou školu, která má volnou kapacitu. Pokud to není možné, informuje zřizovatel krajský úřad, jenž takovou školu určí. Pokud ani to není možné, informuje bezodkladně MŠMT, které určí jiný krajský úřad s přihlédnutím k místu pobytu dítěte, který mu školu bude moci zajistit.

Rodiče nemusí nutně zapsat dítě do školy hned. Mají na to 3 měsíce, protože povinná školní docházka se vztahuje na děti s cizí státní příslušností, které mají oprávnění k pobytu a pobývají tu déle než 90 dnů. Děti je možné zatím zařadit do nově vznikajících volnočasových aktivit nebo dětských skupin. Nově je vytvořen prostor pro pomoc se začleněním a adaptací do české společnosti. Je vhodné žákům v tomto období poskytnout psychosociální podporu. Pokud zákonný zástupce vyhodnotí, že je nástup pro dítě do školy vhodný, má na to právo.

Doporučujeme, aby měly děti zpočátku víc prostoru pro tvoření, pohyb a hru, adaptovaly se a seznamovaly se se spolužáky a novým prostředím, než se učily. Později je vhodné netlačit na výkon a pozitivně žáky motivovat. Důležitá je také spolupráce se školním psychologem. Situace pro ně není jednoduchá, nikomu nerozumí a může to v nich vyvolávat stres a obavy. Můžeme zapojit dvojjazyčné asistentky pedagoga a učitelky z Ukrajiny bez nutné znalosti českého jazyka. Je také vhodné nezapomínat ani na ostatní žáky s OMJ, kteří jsou na školách. I oni potřebují stále podporu svých učitelů, vyšší pozornost je třeba věnovat ruským žákům, aby se vnímání konfliktu na Ukrajině negativně neodrazilo v postoji a chování ostatních spolužáků či učitelů k nim. Stále je třeba mít na mysli respektující přístup ke všem.

Přijímání nových žáků je vždy vedeno ve správním řízení. Přihláška se podává v českém jazyce, je možné ji podat také ve dvojjazyčné verzi. Pokud bude přihláška podána pouze v ukrajinštině, je třeba přiložit také ověřený překlad do češtiny, pokud ředitel školy nerozhodne jinak. Zákonný zástupce dítěte by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole dle místa pobytu v ČR v evidenci Ministerstva vnitra.

Doporučujeme zařadit nově příchozí děti do třídy podle věku mezi vrstevníky. Specifickou skupinu představují žáci ve věku 14–15 let kvůli blížícím se přijímacím zkouškám na SŠ, tam může být vhodnější zařadit žáka o ročník níže.

U žáků, kteří nastoupí do škol, je podle individuálních potřeb možné zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah, a to po nezbytně nutnou dobu bez ohledu na RVP nebo ŠVP. Hlavním cílem úprav je adaptace žáků na náš vzdělávací systém (RVP ZV a ŠVP školy). Úpravy vzdělávacího obsahu se netýkají stanoveného počtu vyučovacích hodin v ŠVP. Změny vzdělávacího obsahu je možné provést pouze u nově příchozích žáků a pouze na přechodnou dobu adaptace. Není nutné měnit ŠVP.

Dle doporučení MŠMT je vhodné interně evidovat změny v obsahu, jejíž podobu určí ředitel školy. Může to být například vytištěný rozvrh nebo zápis z pedagogické rady, kde se úprava projednávala. I v průběhu vzdělávání je třeba vést evidenci týkající se upraveného obsahu vzdělávání u nově příchozích žáků, např. formou zápisů v třídní knize.

Při hodnocení vychází učitel z upraveného obsahu vzdělávání. Doporučujeme využívat slovní hodnocení, a to i na vysvědčení. Je vhodná i kombinace slovního hodnocení se známkou. V případě hodnocení známkami je vhodné, aby se učitelé i nově příchozí žáci seznámili s rozdíly v klasifikačních stupnicích českého a ukrajinského vzdělávacího systému, aby se předešlo nedorozumění.

U žáků hodnotíme individuální pokroky vzhledem k obsahu vzdělávání. Vždy je možné každého žáka hodnotit, vždy je možné stanovit úkol, který zvládne i žák s nedostatečnou jazykovou kompetencí v českém jazyce a za který je možné jej ohodnotit (např. myšlenková mapa, vysvětlení pojmu, fotokoláž, doplnění schématu, doplnění slov v textu s nabídkou odpovědí odpovídající jazykové úrovni, rozhovor, vědomostní úkol, kde bude zapojen mateřský jazyk žáka...). Více informací najdete v článku Hodnocení žáků s OMJ.
Nově je možné vytvořit výukové skupiny na některé předměty s tím, že se jejich žáci nebudou účastnit výuky s ostatními žáky z kmenové třídy. Mohou zde být společně žáci jakýchkoliv ročníků. Nově zde mohou do konce srpna 2022 vyučovat ukrajinské učitelky bez nutné znalosti českého jazyka a nostrifikace diplomu. Výjimka ze znalosti českého jazyka platí pouze do 31. 8. 2022.

Specifika u SŠ

Pro nově příchozí děti z Ukrajiny byly provedeny úpravy 1. kola přijímacího řízení na SŠ:

  • lhůta pro podání přihlášky ke střednímu vzdělávání byla u maturitních oborů prodloužena do 5. 4. 2022, u ostatních oborů do 8. 4. 2022,
  • u oborů s talentovou zkouškou může ředitel vypsat další termín,
  • u přijímacích zkoušek se u těchto uchazečů navýšil časový limit o 25 %,
  • test z matematiky bylo možné skládat v českém, ukrajinském nebo anglickém jazyce,
  • ředitel mohl povolit využití překladového slovníku, a to i bez doporučení školského poradenského zařízení (o takovém uzpůsobení musí být proveden písemný záznam),
  • doklady o splnění předchozího vzdělání mohou být nahrazeny čestným prohlášením, pokud je uchazeči nemají k dispozici.

Ředitelé SŠ, konzervatoří a VOŠ mohou přijmout a zařadit nové žáky do všech probíhajících ročníků, nově i do probíhajícího 1. ročníku. Je vhodné žákům v tomto období poskytnout psychosociální podporu.

Za účelem adaptace takových žáků může ředitel SŠ (po dobu nezbytně nutnou) zčásti nebo zcela nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb žáka. Tento upravený obsah nemusí být v souladu se ŠVP a RVP, není nutné ŠVP měnit. Tyto změny ve vzdělávání žáků nově příchozích z Ukrajiny budou realizovány na přechodnou dobu.

V adaptačním období je pro tyto žáky důležité posílit výuku českého jazyka, která může nahradit učivo vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, které nemají dopad na profil absolventa a které lze pro profil absolventa považovat za zbytné. Tito žáci nemusí absolvovat všechny předměty s ostatními spolužáky, ale může docházet k vytváření samostatných skupin (ze stejných nebo různých ročníků, více viz § 2 odst. 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři).

MŠMT doporučuje ponechání praktické přípravy, kde je možný nácvik praktických dovedností i za předpokladu nízké znalosti českého jazyka. Důležité je ale dostatečně proškolit žáky v bezpečnosti práce (např. pomocí tlumočníka, překladů bezpečnostních pokynů apod.). Zároveň je třeba dbát na začlenění žáků příchozích z Ukrajiny mezi vrstevníky –⁠ ideálně prostřednictvím Buddy programu (komunikace může probíhat v AJ, prostřednictvím překladače a sociálních sítí nebo nonverbálně).

MŠMT doporučuje zpracovat stručnou interní evidenci změn, jejíž podobu určí ředitel školy. Například na které předměty se škola zaměří při vzdělávání žáků cizinců, ze kterých předmětů budou žáci uvolněni. Za takový doklad je možné považovat například vytištěný upravený rozvrh hodin žáků cizinců nebo zápis z jednání pedagogické rady o této úpravě. Zároveň je třeba vést evidenci průběhu vzdělávání podle upraveného obsahu formou zápisů v třídní knize. Evidence změn a průběhu vzdělávání podle upraveného obsahu slouží k tomu, aby ředitel školy mohl pedagogům, žákům a jejich zákonným zástupcům a zletilým žákům srozumitelně představit provedené změny a dále se jedná o podklad evidence financování pedagogické práce.

Při hodnocení vychází učitel z upraveného obsahu vzdělávání. Doporučuje se využívat slovní hodnocení, případně kombinaci slovního hodnocení se známkou. V případě hodnocení známek je vhodné, aby byli nově příchozí žáci seznámeni s rozdíly v klasifikačních stupnicích českého a ukrajinského vzdělávacího systému, aby se předešlo nedorozumění. Podrobnější metodiku k hodnocení žáků na SŠ připravuje MŠMT.

MŠMT připravilo nově šablonu na jazykové kurzy zaměřené na podporu dovedností v českém jazyce pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny, a to pro realizaci v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Prostřednictvím šablony lze žádat o finance na realizaci 80hodinové výuky češtiny jako druhého jazyka konané mimo školní výuku, pro skupinu 4–⁠10 dětí. Žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 31. 05. 2022. Více informací na stránkách https://www.edu.cz

Specifika u VŠ

Vysoká škola může stanovit individuální podmínky přijetí ke studiu s tím, že není povinna toto zveřejnit v dostatečném předstihu. Doklad o splnění předchozího vzdělání může být nahrazen čestným prohlášením. Rektor může rozhodnout o prominutí nově příchozích uchazečů od poplatků za přihlášku i těch spojených se studiem. Je také možné rozhodnout o přerušení studia, jehož doba nebude započítána do celkové doby přerušení. Toto se týká všech občanů Ukrajiny, nejen nově příchozích. Nově příchozí lidé z Ukrajiny budou osvobozeni od poplatků za nostrifikace.

Hodnocení

Pro potřeby hodnocení žáků, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana nebo jim bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v ČR dle Lex Ukrajina, připravilo MŠMT metodické pokyny.

K. Ptáčková
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.