+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Co když pravidla nefungují?


Současná situace s distanční výukou klade na školy, žáky s OMJ a jejich rodiče v lecčem jiné výzvy než na jaře. Školy jsou na online výuku lépe připravené technicky i metodicky. Na straně žáků s OMJ ale začíná hrát významnou roli téměř tři čtvrtě roku trvající pauza v přímém kontaktu se školou a často i jediném kontaktu s češtinou. To má vliv na motivaci i na školní úspěšnost. Připravili jsme čtyři nejčastější situace a otázky, se kterými se v současné chvíli v souvislosti s distanční výukou žáků s OMJ potkáváme. A připojili jsme řešení, která fungují.

Situace č. 1 - NEZVĚSTNÉ DĚTI:

“Dítě se nepřipojuje do výuky, úkoly neposílá, vůbec nekomunikuje a nevíme, co s ním je. Rodiče nemluví česky a na zprávy nereagují.”

Co funguje, je zkontaktovat rodiče s tlumočníkem a zjistit, kde je problém:

 • Technika? Připojení k internetu? Je v domácnosti pro dítě dostupný počítač/tablet v době výuky? Je možné zapůjčit techniku ze školy (tablety, notebooky, ale i routery na wifi či karty s daty)? Nebo kontaktovat organizace či úřady, které pomáhají (např.:https://www.t-mobile.cz/skola, https://www.ucimeonline.cz/aktivity/sbirka-pocitacu/, Cesko.digital, Nadace České spořitelny, SOS Česko apod.). Rodiče se často bojí nebo ostýchají půjčit si techniku. Motivujeme je tím, že je to úplně normální a využívají to všechny možné rodiny.
 • Porozumění organizaci výuky online? Můžete pro rodiče nechat přeložit informace o organizaci výuky, včetně konkrétních instrukcí (více situace č.4). S IT technikou pomůžou zde: https://www.projektsypo.cz/e-poradenstvi.html, https://www.o2chytraskola.cz/ucimesenadalku.
 • Motivace dítěte? Pokusíme se zapojit dítě i jiným způsobem, než přes školní úkoly (viz situace č. 4).
 • Rodič neví, že se dítě nepřipojuje? Nemotivované dítě “chodí za školu” a rodiči tvrdí, že je vše ok? Uspořádáme tripartitní schůzku dítě-rodiče-učitel a za přítomnosti tlumočníka nebo interkulturního pracovníka hledáme společně důvody, proč dítě “chodí za školu” a hledáme společné řešení, aby v tom všem (a hlavně dítěti) bylo dobře. Je to opravdu náročná doba...
 • Nefunkční komunikační kanály? Rodiče neumí využívat, nebo nerozumějí informačním kanálům (školní online systém, e-mail)? Nastavíme si společně vyhovujícící podmínky pro pravidelnou komunikaci (například každý týden si přes SMS dáváme zpětnou vazbu: dítě se ne/připojilo, ne/poslalo úkol); nespoléháme se jen na dítě.
 • Pokud zajišťuje komunikaci někdo jiný než zákonný zástupce (třeba známý, co mluví česky, sourozenec, “chůva”), zajistíme, aby informace nešly zcela mimo rodiče, ale aby rodiče měli pravidelně informace a přehled, co se děje (například krátkou reakcí na domluvené platformě - SMS, mail).
 • Požádáme o adaptačního koordinátora - do 30.11. je možné požádat o službu adaptačního koordinátora i v případě, že žák s OMJ není nový (více situace č. 2). Koordinátor může podpořit třídního učitele při nastavování komunikace s rodiči i s podporou dítěte.

Situace č. 2 - NOVĚ PŘÍCHOZÍ:

“Do školy se nám hlásí nový žák z ciziny. Musíme ho přijmout? Rodina je v ČR pár týdnů a nikdo nemluví česky. Jak navázat pořádný kontakt, když se ani neuvidíme naživo? A vůbec, neměli by s přihlášením počkat, až se dítě česky trochu naučí?”

Škola je povinná dítě přijmout stejně jako za “normální situace”. Přijetí do školy probíhá standardním způsobem za dodržení všech hygienických požadavků. Dálkovou formu přijetí lze využít pouze v případě, že má žadatel datovou schránku nebo uznávaný el. podpis.
Co následuje po přijetí:

 • Škola si určí pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za adaptační proces dítěte. O financování adaptačního koordinátora je možné zažádat NPI ČR skrze krajského koordinátora, a to hned po nástupu do školy, ideálně ještě předtím, než nastoupí. Finance jsou poskytovány na první 4 týdny na 50 hodin a je možné žádat kdykoli během roku.
 • Adaptační koordinátor může poskytnout individualizovanou online podporu, naváže kontakt s dítětem, blíže dítě pozná. Je důležité, aby se koordinátor zajímal o psychickou pohodu dítěte, průběžně by měla být nastavena výuka ČDJ online.
 • Postupně zapojujeme - po prvotním navázání kontaktu a pravidelné komunikaci je důležité v rámci možností dítě postupně zapojovat do online výuky, propojit s ostatními spolužáky, aby o sobě vzájemně věděli a mohli se spojit třeba na Facebooku nebo někde na chatu (viz situace č. 4).
 • Připravíme třídu na nového spolužáka - domluva pravidel, přiřazení patrona, třídnické hodiny jako podpora klimatu třídy a přijímacího prostředí pro nově příchozího.
 • Připravíme si milý vzkaz pro nového žáka a přeložíme ho: “Vítáme Tě ve třídě...” Delší dopis může přeložit NPI (viz situace č. 4).

Situace č. 3 - NECHYTÁ SE:

“Žákyně se mi sice do online hodiny připojí, ale zjevně z toho moc nemá, nezapojuje se, a když ji vyzvu, tak neví, co má dělat. Je otrávená, unavená, nudí se, musím ji upomínat, ať si nevypíná kameru.”

Co je dobré zkusit a nebo na co navázat:

 • Zachováme individualizovanou podporu (asistent, dvojjazyčný asistent, ČDJ, doučování), nebo podporu nově nastavíme - v online formě, co nejvíce výuku individualizovat, učíme dle IVP, nabízíme individuální online hodiny a podporu.
 • Přiřadíme patrona nejen ve výuce, ale i po ní - je to příležitost ke komunikaci v češtině.
 • Necháme žáky spolupracovat co nejvíce ve dvojici nebo malé skupině - pro podporu komunikace i zvládání úkolů.
 • Propojujeme se na krátké konzultace - učitel se může na pár minut spojit s žákem s OMJ a ujistit se, že všemu porozuměl, případně dovysvětlit či poupravit zadání (inspiraci, jak upravovat zadání máme třeba v tomto webináři).
 • Dáváme žákům podporu navíc - přikládáme k výuce obrázky, slovníčky, zadáváme cvičení v jednoduchých větách a vždy s příkladem.
 • Nabízíme online doučování neziskových organizací nebo kontaktujeme městskou část či obec, zda nenabízí nebo nechce nabízet například kurzy češtiny online.

Situace č. 4 - DÍTĚ TRPÍ IZOLACÍ:

V době uzavřených škol jsou děti izolované od svých vrstevníků, ztrácejí mezi sebou vazby, často zažívají osamělost. Pro děti z jinojazyčného prostředí znamená tato izolace navíc i ztrátu bezprostředního kontaktu s češtinou, doma často nikdo česky nemluví a jejich úroveň jazyka tak může klesat.

Následující tipy lze využít, ať už je žák s OMJ v češtině začátečník, či pokročilejší.

 • Spolužáci mohou žáky s OMJ podpořit tím, že se o ně budou zajímat i online. Mohou si jen tak povídat, hrát hry online nebo s tužkou a papírem, mohou se vzájemně inspirovat v různých volnočasových aktivitách a výzvách nebo společně vymýšlet třeba vánoční dárky. Tyto tipy můžete předat svým žákům a jejich rodičům. Ukažme jim cestu, jak tu být pro ty, kdo se česky teprve učí.
 • Pro zapojení spolužáků je dobré kontaktovat jejich rodiče, vysvětlit jim situaci a důležitost vrstevnického spojení. I rodiče budou rádi, že se jejich dětem někdo věnuje i po online výuce.
 • Spolužáci mohou být k ruce také při plnění školních úkolů. Možná jim dokážou skvěle poradit, co mají s úkolem dělat. Sami se tím leccos navíc dozví a naučí.
 • Aby se udržel kontakt mezi spolužáky, můžeme zadávat školní úkoly a projekty do dvojic. Dvojice se pak musí spojit online a společně tvořit.
 • Pro udržení společného ducha je dobré pořádat třídnické hodiny, kde se hrají společné jednoduché hry či pohybové aktivity. Zasmějete se společně :)

Aby se dítě z jinojazyčného prostředí cítilo v online třídě dobře, můžete mu připravit přívětivý vzkaz nebo pozdrav v jeho rodném jazyce. Využít můžete:

 • Google překladač: pro překlad do vzdálenějších jazyků je jistější překládat z angličtiny, ideálně jednoduché fráze a hesla.
 • Překladatelské služby NPI: pro zajištění překladu kontaktujte pracovníky NPI.
 • Charita ČR- asistenční infolinka: možnost tlumočení vietnamštiny, ukrajinštiny, mongolštiny.
 • Neziskové organizace: pro Prahu InBáze, Integrační centrum Praha, Poradna pro integraci (Praha+Ústí n.L.), SIMI případně další kontakty na stránkách Praha - Metropole všech.
 • Elektronické překladače: můžete si pořídit překladače, které vaši mluvenou řeč rovnou překládají do zvoleného jazyka. Pro správnost překladu si dávejte pozor na dlouhá souvětí a složité věty
 • V rámci třídnických hodin se pak všichni můžete zkusit naučit pár slov nebo vět v jazyce žáků s OMJ. Případně si můžete nacvičit v onom jazyce dialogy nebo scénky a výstup si pak nahrát :)

Jak ukazují výše zmíněné situace i postupy, distanční výuka přinesla skutečně mnohé nové výzvy. Ale určitě nás toho také mnoho učí. Více než dřív se ukazují rozdíly v možnostech a přístupu ke vzdělávání mezi žáky z různých sociálních i kulturních skupin. Jak teď všude slyšíme, pomyslné nůžky mezi žáky se rozevírají. A naprosto jasně se ukázalo, jaké nevýhody mají žáci s odlišným mateřským jazykem. O to více všichni v METĚ oceňujeme učitele a školy, které tyto těžkosti umí proměnit v benefity nebo příležitosti k pozitivní změně!
A pokud už těch výzev a změn bude na Vás moc, doporučujeme osvědčené: zastavit se, nadechnout se, vyrazit do přírody, obejmout nejbližší a hlavně se pochválit a nahlas říct: “dělám co můžu”! Fakt to pomáhá :).

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.