+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

První dny ve škole


První dny na nové škole zanechávají v každém dítěti nesmazatelné vzpomínky, tím více se to týká žáků s OMJ, kteří často přicházejí do neznámého prostředí, ve kterém obvykle nikomu a ničemu nerozumí. Proto je velice důležité vědět, jak s dítětem s OMJ správně komunikovat.

Co dělat během prvních dnů

• První den by měla zodpovědná osoba (třídní učitel, adaptační koordinátor, popřípadě někdo z vedení) nového žáka přivítat a představit ho ostatním učitelům. Dále je potřeba provést žáka školou, ukázat mu, kde najde záchody, vchody, východy, jídelnu, sborovnu a další důležitá místa. Velmi užitečné je poskytnout žákovi předem připravenou mapku.

• Pro dítě s nulovou nebo minimální znalostí češtiny je dobré připravit vhodné pomůcky, jako jsou komunikační kartičky , dvojjazyčné štítky označující místa ve škole nebo předměty ve třídě a slovníčky, například obrázkové kartičky s předměty a činnostmi ve třídě nebo slovníčky k jednotlivým předmětům.

• V případě, že žák neobdržel rozvrh hodin před příchodem, měl by být seznámen s tím, co ho první den čeká. Pokud nerozumí česky, buďte názorní, předměty se dají vyjádřit i obrázkem.

• Na základě nejen zahraničních, ale už i českých zkušeností, se jako klíčové ukazuje ustanovení tzv. patronů – spolužáků, kteří mají zpočátku nově příchozího na starosti. Doporučují se minimálně dva, zejména u mladších dětí totiž může být tato role celkem náročná. Na podpoře nového spolužáka je vhodné se s dětmi předem domluvit, více v článku Příprava třídního kolektivu.

• Osvědčilo se také vybavit žáka identifikační kartičkou s jeho jménem, třídou do které chodí, jménem třídního učitele a jmény spolužáků zajišťujících patronát. Kartička slouží žákovi jako určitý zdroj jistoty v novém, neznámém prostředí. Zároveň není od věci, aby i jeho spolužáci měli kartičku se jménem a usnadnili mu tak komunikaci s nimi. Současně se tak částečně zamezí tomu, aby dítě vnímalo kartičku jako jakousi formu „nálepky“.

• Kromě identifikační karty bývají žáci v zahraničí vybaveni i kartou, na kterou jsou zaznamenávány jejich jazykové pokroky. Tuto kartu má žák vždy u sebe a na konci každé hodiny ji odevzdá učiteli. Ten zapíše, jak se žák projevoval, co už umí říct, atd. Takovýto list může být vložen do třídní knihy a jednotliví učitelé do něj mohou zapisovat pokroky v češtině. Slouží pak nejen ke sledování pokroků žáka, ale také usnadňuje komunikaci.

• Je dobré se zajímat i o to, jak se dítě má a jak se cítí. Můžeme k tomu využít emoční karty, například karty Moře emocí, karty Stavy nebo karty Emoce. Tyto obrázkové karty jsou velmi dobře využitelné pro práci s dětmi s OMJ. Můžeme je použít i pro evaluaci aktivit s dětmi - jaké to pro ně bylo.

Kam nového žáka posadit

Důležité je také, kam a vedle koho nového žáka s OMJ po jeho příchodu posadíme. Při rozhodování dbejte na to, aby byl nový žák již od počátku podporován a stimulován k práci, a zároveň vhodně zařazen do nového kolektivu. V každém případě by měli být noví žáci v blízkosti učitele a vedle nich by měl sedět spolehlivý a šikovný spolužák s dobrou úrovní řečové komunikace. Rozhodně není dobré posadit žáka s OMJ například vedle žáků se specifickými poruchami učení, nesoustředěných či jakkoli problematických. Vždy platí, že místo, kde bude žák sedět, by mělo být komfortní pro něj i pro učitele. Učitel by měl mít přehled, co žák dělá a žák by měl mít možnost sledovat třídu, aby mohl například odpozorovat, jak má na pokyny učitele reagovat. Pokud je ve třídě spolužák, který ovládá mateřský jazyk nového žáka i češtinu, je situace pro počáteční integraci do výuky ideální. Nový žák má vedle sebe někoho, kdo mu vysvětlí, co dělat. Ale i tato varianta může mít svá úskalí. Již jsme se v praxi opakovaně setkali s tím, že spolužák stejné národnosti odmítal pomáhat novému dítěti nebo to vadilo jeho rodičům. Je třeba si o takovém kroku s dětmi promluvit a zjistit, jestli se na to cítí. Pokud z toho nemají dobrý pocit, není dobré je nutit. Po nějaké době je naopak vhodné posadit žáka k českému spolužákovi, aby byl nucen komunikovat i s rodilým mluvčím. Alespoň trochu tím "nabouráme" přirozenou tendenci těchto dětí shlukovat se s krajany a pomůžeme více integraci do sociálních struktur majority.

Seznámení se s třídním kolektivem

Čím dříve nové dítě naváže vztahy se spolužáky, najde si mezi nimi kamarády a "zapadne" do kolektivu, tím lépe se bude ve škole cítit a bude motivované k učení, získá vztah k češtině a bude mít větší chuť k integraci do českého kulturního prostředí. V prvním týdnu po příchodu nového žáka je proto dobré zařadit vhodnou seznamovací aktivitu, do které se může zapojit i dítě bez znalosti češtiny. Vhodná je například aktivita Vizitka - pracovní listy jsou ke stažení v článku Praktické ukázky třídnické hodiny.

Dobrá praxe

Více k tématu

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.