+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak to jde v online prostoru? Setkání k výuce žáků s OMJ na SŠ

Ve čtvrtek 4. 2. 2021 se uskutečnilo neformální online setkání několika pedagogů středních škol, kde jsme se společně zabývali tématem Online výuky žáků s OMJ na SŠ a sdíleli si praxi a tipy do této výuky.

V jednom bodě panovala jednomyslná shoda: online výuka je už příliš dlouhá a náročná a žákům s OMJ neprospívá. V synchronních online hodinách málo mluví, ztrácejí kontakt s běžnou češtinou a zhoršují se tak jejich vyjadřovací schopnosti. Ačkoliv školy i v online prostředí dál poskytují konzultace k předmětům, kroužky ČDJ nejen ze šablon, doučování apod., osobní a přirozený styk s češtinou to plně nenahradí.

V rámci online výuky je nejtěžší komunikace s úplnými začátečníky, kteří mají malou slovní zásobu a do výuky se těžko zapojují. Ožehavé je také téma spuštěných videokamer při online výuce, které nejsou vymahatelné. Pro učitele je vyčerpávající učit “do černé díry” a netušit, jak žáci reagují. Jako nejvhodnější řešení se jeví oboustranná domluva se žáky, jejich větší zapojení, případně zapracování zmínky o kamerách do pravidel školy se schválením školské rady. Pomocí mohou být také online sdílené dokumenty (Google documents), sdílené tabule apod., kde je přímo vidět aktivita žáků, kterou učitel při hodině vyžaduje.

Zastavili jsme se také u tématu maturitní zkoušky z ČJL, jejíž nejobtížnější část – písemnou práci - letos maturanti výjimečně psát nebudou. Pro mladší ročníky je ale stále velkým strašákem a je třeba, aby se na ni soustavně připravovali už v nižších ročnících. Ani didaktický test z ČJL není zrovna jednoduchý a je třeba ho trénovat. Můžeme například postupně zvyšovat obtížnost, proč tedy nezačít nejdříve přijímačkovými testy pro víceletá gymnázia. Maturanti si mohou didaktické testy zkoušet sami např. díky mobilní aplikaci České školní inspekce InspIS SETmobile, kde jsou k dispozici jak přijímačkové, tak maturitní testy z minulých let. Pro maturanty s OMJ je ale důležité správné (i špatné) odpovědi projít a společně si postup i správnou možnost odůvodnit. Samotná aplikace s vyhodnocením správných odpovědí je bohužel nespasí.

Během online výuky jsou žáci od sebe často dost odtržení, jak je tedy zpátky propojit, postarat se o jejich duševní pohodu? Nejlépe spoluprací ve skupině, z níž vzejde nějaký výstup (např. básně na zadaná počáteční písmena, vytváření příběhu či multimediálního výtvoru). V rámci třídnických hodin je pak třeba možné se společně zabývat psychohygienou, radami, jak si rozvrhnout denní režim, a tipy, jak celý lockdown přežít. Začít lze skutečně zlehka - už to, že se před začátkem výuky převlečou z pyžama, může dělat divy. Jako motivační se ukázaly také soutěžní sportovní výzvy, díky nimž se podařilo žáky (a i některé učitele) rozpohybovat. Skvělým nástrojem je také propojení žáků s OMJ se zkušenějšími žáky formou buddy programu, kdy spolu mohou být v kontaktu i během distanční výuky a mají kdykoliv možnost se na cokoliv spolužáků zeptat.

Ačkoliv je práce pro výchovné poradce, metodiky prevence či koordinátory práce s žáky s OMJ v online prostoru náročnější, fungují na školách i nadále. Klíčem se jeví individuální kontakt s jednotlivými žáky s OMJ a především vstřícný přístup a nabídka podpory nejen v učebním, ale i lidském ohledu. Pomocným se ukazuje také zapojení interkulturního pracovníka, tlumočníka či učitele, který informace může tlumočit do mateřského jazyka žáků (a to nejen v době online výuky). Např. některá zadání úkolů lze začátečníkům psát ve dvou verzích, aby alespoň v jedné verzi porozuměli.

I když je online výuka v mnohém náročná, přinesla nám také mnohá pozitiva. Především jsme se naučili využívat různé internetové zdroje a technologie. Například se dá skvěle využít stránka https://www.umimeto.org/, kde učitel může dobře sledovat pokrok svých žáků nejen v češtině, navíc jsou cvičení zpracovaná zábavnou formou. Koho by procvičování pravopisu nebavilo, když správnou odpovědí zneškodní příšeru nebo předběhne robota? Dobře slouží také stránka https://learningapps.org/, kde se dají najít mnohé již připravené úkoly, zároveň je lze ale velice snadno a rychle vytvořit tak, aby si správné řešení žáci mohli sami zobrazit. Online výuka dává žákům s OMJ více času na vypracování úkolů, vlastní tempo, akceptaci vlastního denního biorytmu, možnost diskutovat úkoly s rodiči mj. v mateřském jazyce, či si dohledat podrobnosti k tématu právě v mateřském jazyce a lépe tak problematice porozumět. Některé školy také přistoupily k většímu dělení hodin nejen pro výuku jazyků, kde je s menším počtem žáků také více prostoru pro interaktivní hry, diskuse mezi spolužáky či skupinové práce.

Ať už online výuka probíhá jakkoliv, je v tuto chvíli znát velká demotivace, únava a zhoršení soustředění jak žáků, tak i učitelů a rodičů. Můžeme si tedy vzájemně jen přát, aby se výuka navrátila do normálu co nejdříve a ze 2D černých políček na obrazovce se opět stali 3D studenti ve školní třídě.

publikováno: 08. 02. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.