+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Klima školy


Můžeme mít skvělé postupy a aktivity na začleňování dětí s OMJ do školního prostředí, ale pokud s nimi pracujeme pouze jednorázově, a nikoliv průběžně, a pokud vědomě a dlouhodobě nekultivujeme klima celé školy směrem k hodnotám vzájemného respektu, porozumění a pozitivního přijímání vícejazyčnosti, budou možnosti integrace dětí s OMJ vždy do určité míry omezené.

Být jiný než ostatní, mít odlišný mateřský jazyk i sociokulturní zázemí je pro žáky cizince a jejich okolí velmi náročné. Pro obě strany se však touto odlišností otevírá veliká pokladnice témat, tradic, hodnot a různých dalších aspektů, které by ve škole neměly rozhodně být opomenuty.

Každé dítě s OMJ má potenciál vícejazyčného dítěte, což může být nejen velkým přínosem pro jeho budoucí kariéru, ale také obohacením klimatu třídy i celé školy. Zahraniční zkušenosti ukazují, že školy podporující vícejazyčné a multikulturní školní prostředí motivují děti, aby cizí jazyky a kultury více poznávaly. U dětí se také prohlubuje jejich pochopení pro situaci dětí s OMJ a učí se nahlížet na vlastní jazyk a kulturu z jiného úhlu pohledu. A samotné děti s OMJ se v těchto školách nestydí za své mateřské jazyky a cítí se ve škole více přijaté, lépe prospívají a jsou celkově více motivovány. Zajímalo by vás, jak konkrétně podpořit vícejazyčné prostředí ve vaší škole? Přečtěte si článek Podpora vícejazyčnosti ve škole.

Pokud budou odlišné zkušenosti a znalosti dětí s OMJ a jejich rodin nenásilně začleňovány do vzdělávání ve škole, budou z toho mít prospěch nejen žáci s OMJ a jejich rodinní příslušníci, kteří se díky tomu budou cítit rovnoprávnými členy společnosti a školy, ale také všichni ostatní spolužáci a učitelé, kteří budou mít možnost nejen poznat odlišnost, ale také si uvědomit hodnotu druhého člověka bez ohledu na jeho původ. A to je také klíčovou kompetencí průřezového tématu Multikulturní výchova. Klima školy můžeme také rozvíjet a kultivovat v rámci průřezových předmětů Osobnostní a sociální výchova nebo Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

S tématy integrace, respektu, vzájemné komunikace a spolupráce, empatie vůči druhým a dalšími lze pracovat také v rámci projektové výuky nebo během třídnických hodin. Například s tématem migrace citlivě pracuje workshop METY Jako ty, který lze objednat do třídy.

Součástí klimatu by měl být také jakýsi demokratický duch, jistý řád a určitá pravidla, která všichni znají a respektují a na jejichž vytváření se případně i sami podílí. V těchto pravidlech by se nemělo zapomínat ani na předcházení diskriminaci a rasismu, což jsou jevy, které bohužel multikulturní prostředí na škole i ve společnosti za určitých okolností vyvolává. Škola by měla mít tento aspekt dobře ošetřen metodikem prevence primárně patologických jevů, ale i všemi ostatními pedagogy. Vždy je zásadní, aby nositelem pravidel a hodnot byl celý pedagogický tým. Pro inspiraci, jak předcházet diskriminaci, si můžete přečíst brožuru Diskriminace do školy nepatří, která popisuje nejčastější situace, s nimiž se můžete ve škole setkat.

Pro práci s tématy uprchlictví, identity, předsudků, stereotypů či bezpečného prostředí školy můžete využít příručku Hello Czech Republic – Doma v nové zemi. Součástí příručky, využívající různé metody práce (úvaha, diskuze, práce s příběhem, psaní textu atd.), je i komiks Jednou se zase setkáme, Sanam a krátký film Šádí. Materiály přibližují skutečné příběhy uprchlíků přicházejících do Evropy.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.