+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příprava SŠ před nástupem žáka


Přechod na střední školu je pro každého žáka náročný: mění se místo a prostředí, kolektiv, učitelé, přístup ke studiu, přibývá praktická výuka. Kromě toho v této době mladí hledají vlastní identitu a své místo ve společnosti. Pro žáky s OMJ je vstup na SŠ ztížen navíc jazykovou a kulturní bariérou či možným pocitem vykořenění či ztráty identity.

Důležitá je proto spolupráce celého pedagogického sboru a příprava třídního kolektivu, která často může rozhodnout o tom, jak se bude žák v nové škole cítit, jak bude motivován a jak se mu bude celkově dařit. Jak tedy můžeme proces začlenění žáka s OMJ usnadnit? Co můžeme jako škola připravit ještě před nástupem žáka s OMJ na naši SŠ?

10 tipů na přípravu školy před nástupem žáka s OMJ:

1) Týmová práce

Určíme si na naší škole osobu nebo tým, který se stará o žáky s OMJ po dobu studia (třídní učitel, výchovný poradce, koordinátor inkluze, učitel ČDJ…). Určený tým spolupracuje s vyučujícími na tvorbě, úpravách a průběžném vyhodnocování plánů podpory (PLPP, IVP), zároveň mezi nimi probíhá pravidelná komunikace ohledně individuálního pokroku a potřeb jednotlivých žáků s OMJ.

2) Kdo k nám přichází?

Při nástupu žáka zjišťujeme potřebné informace od rodičů i žáka (kromě běžných informací např. vzdělávací historie, rodinné zázemí, okolnosti migrace, znalost češtiny, jak s rodinou komunikovat aj.). Speciálně klademe důraz na správnou výslovnost jména a preferenci v oslovování (nepředpokládáme, že naše spontánní volba oslovení bude žákovi vyhovovat). Domluvené oslovování aktivně používáme a doporučujeme vyučujícím i spolužákům.

Informujeme všechny zaměstnance školy o nástupu žáka, který nebude umět (dobře) česky a bude potřebovat pomoc s orientací a podporu při komunikaci i výuce. Jako vzdělávací instituce přistupujeme k žákům s OMJ i jejich rodinným příslušníkům bez předsudků a zároveň respektujeme a oceňujeme jejich kulturní a jazykové odlišnosti.

3) Komunikace

Žákovi a jeho rodičům předáme písemně a srozumitelně (ideálně v mateřštině) potřebné informace o škole (harmonogram školního roku, pravidla školy, potřebné pomůcky k zakoupení, důležité kontakty aj.). Využít lze vícejazyčné dokumenty a formuláře META, případně lze nechat přeložit vlastní materiály či využít možnosti tlumočení (NPI ČR, NNO...). Před zahájením vzdělávání si s rodiči domluvíme oboustranná pravidla komunikace – jak často, v jakých případech a jakou formou budeme vzájemně komunikovat.

4) Seznámení se školou

Snažíme se najít žákovi s OMJ mezi spolužáky buddy (patrona/patrony), kteří mu pomáhají v orientaci ve škole, ve výuce, v kolektivu atd. Žák s OMJ tak ví, na koho se může v případě potřeby obrátit. Zajistíme, aby byli žáci s OMJ určenou osobou (buddy, třídní učitel, koordinátor…) provedeni po škole, prakticky srozuměni s rozvrhem hodin a pravidly školy apod. Pro lepší orientaci připravíme také plánek školy a školních budov (nejlépe s obrázky), ideálně ve velkém i kapesním formátu.

5) Slovníky a překladače

Zajistíme, aby měl žák ve škole k možnému využití nějakou formu slovníku: běžný překladový slovník, elektronický překladač či přístup k online překladači v telefonu/na počítači/na tabletu (jeho využívání v hodinách máme ošetřeno také ve školním řádu). Informujeme učitele o možnostech využití tematických překladových slovníčků a výhodách tvorby vlastních slovníčků do předmětů. Zjistíme si, zda náhodou nemáme v pedagogickém sboru osobu, která umí žákův mateřský jazyk (učitelé jazyků, rodilí mluvčí, dvojjazyční asistenti, jazykoví nadšenci) a může tak pomoci s tlumočením či překlady.

6) Čeština jako druhý jazyk (ČDJ)

Promyslíme,jakým způsobem zajistíme a zorganizujeme výuku ČDJ pro žáka, z čeho ji budeme financovat a kdo ji bude učit. Zajistíme také materiály pro výuku ČDJ (učebnice či pracovní listy a další pomůcky). Případně předáme informace o možnostech kurzů češtiny mimo školu.

7) Bezpečnost práce srozumitelně

Zajistíme, aby byli žáci s OMJ v rámci praktické výuky proškoleni v bezpečnosti práce a ochraně zdraví jim srozumitelnou formou, nejen s vyššími ročníky můžeme společně připravit grafické letáky, instruktážní videa, foto seriál, praktické ukázky apod.

8) Třídní kolektiv

Připravíme třídní kolektiv na příchod nového žáka. Zároveň dlouhodobě podporujeme začleňování žáků s OMJ vhodnými adaptačními aktivitami, které podporují vytváření přátelských vazeb a respektující atmosféry ve třídě, umíme pracovat s odlišností v rámci třídy, pracujeme na soudržnosti kolektivu, vytváříme společná pravidla třídy.

9) Materiály do výuky

Ještě před nástupem žáka s OMJ na SŠ motivujme pedagogy k přípravě alespoň pár základních výukových materiálů pracujících se základní slovní zásobou pro jednotlivé předměty. Inspiraci lze nalézt v již vytvořených pracovních listech.

10) Vzájemná podpora

Předejme pedagogům informace a metodickou podporu, jak žáka s OMJ zapojit do výuky jednotlivých předmětů, doporučujme jim vzdělávací semináře METY, které jim ukážou, jak pracovat s žáky s OMJ, a umožní jim inspirovat se od jiných pedagogů. Sdílejme si vytvořené materiály ve škole mezi sebou, podporujme se jako kolegové vzájemně a dejme si vzájemně vědět, co nám nejlépe funguje.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.