+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Maturita z ČJL


Maturitní zkouška z ČJL je pro všechny studenty středních škol povinná - žáky s OMJ nevyjímaje. Počínaje školním rokem 2020/2021 navíc maturitní zkouška z ČJL podle školského zákona výrazně změnila podmínky jejího konání. Maturitní zkouška z ČJL se skládá ze 3 částí (jedna společná, dvě profilové):

1. Didaktický test (společná část maturitní zkoušky z ČJL)
Test je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován CERMATem.
Na vypracování testu mají žáci 85 minut.
Test se hodnotí pouze: USPĚL/NEUSPĚL a počtem dosažených % (hranici úspěšnosti zveřejní MŠMT).
Didaktické testy může žák konat pouze, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání (§ 78a odst. 3 ŠZ).
2. Písemná práce (profilová část maturitní zkoušky z ČJL)
Zadávání, hodnocení a průběh má každá škola ve své kompetenci (vše musí mít školy zveřejněno na svých stránkách).
Vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci, minimální rozsah je 250 slov.
Škola stanoví nejméně 4 zadání písemné práce, z níž si maturanti 1 vyberou.
Písemná práce trvá nejméně 110 minut.
Při konání písemné práce mají žáci možnost použít Pravidla českého pravopisu.
Při stanovování kritérií by školy neměly zapomínat na žáky s odlišným mateřským jazykem, pro něž je slohová práce nejnáročnější částí maturitní zkoušky. Podívejte se na Tři patera doporučení, na co při přípravě zadání maturitních slohovek nezapomenout s ohledem na žáky s OMJ a z odlišného kulturního prostředí.
3. Ústní zkouška (profilová část maturitní zkoušky z ČJL)
Zadávání, hodnocení a průběh má každá škola ve své kompetenci (vše musí mít školy zveřejněno).
Škola zveřejní maturitní seznam nejméně 60 literárních děl a stanoví kritéria pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem (žák si zvolí min. 20 děl).
Žák odevzdá vlastní seznam děl škole do 31. března (pro jarní termín), resp. 30. června (podzimní termín).
U zkoušky se využívá pracovní list obsahující úryvek z konkrétního literárního díla a zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.


Hodnocení zkoušky z ČJL
Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu ČJL. Aby žák byl celkově úspěšný, musí také uspět u didaktického testu z ČJL.

Žáci s OMJ

Současná legislativa umožňuje žákům s OMJ za určitých podmínek menší možnosti úpravy průběhu maturitních zkoušek z ČJL pro žáky s OMJ:

A) Žák 4 roky v předcházejících 8 studoval v zahraničí (úlevy podle ŠZ)


Podle § 20 odst. 4 školského zákona: „Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání.“ Skutečnost, že žák žádá o toto uzpůsobení, vyplňuje v přihlášce k maturitní zkoušce (část „Doplňující informace“). Žák ale musí k přihlášce přiložit úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo území ČR, včetně jejich překladu do českého jazyka (§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009). Přihlášku včetně příloh maturanti odevzdávají řediteli školy nejpozději do 1. 12. (pro jarní termín), resp. 25. 6. (pro podzimní termín).

Úpravy jsou pak následující:

Didaktický test ČJL Písemná práce ČJL Didaktický test MAT
+ 30 minut navíc na vypracování + 40 % času navíc na vypracování + 10 minut navíc na vypracování
možnost použít překladový slovník možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny možnost použít překladový slovník


B) Maturanti s OMJ studující v české škole delší dobu

Pokud žák nesplňuje výše uvedenou podmínku pro právo uzpůsobení podmínek při konání maturitní zkoušky, přesto je ale kvůli nedostatečné znalosti češtiny vzděláván s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. či 3. stupně, může mít za určitých podmínek doporučení z PPP k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (tzv. doporučení PUP). Podpůrná opatření totiž podle § 16 odst. 2 písm. c) školského zákona spočívají také v úpravě podmínek ukončování vzdělávání.

MŠMT však dlouhodobě popírá možnost doporučení uzpůsobení konání MZ žákům pouze z důvodu nižší úrovně jazyka a souhlasí s doporučením pouze, pokud žáci mají i další speciální vzdělávací potřeby (např. poruchy učení či pozornosti apod.). Více k tomuto tématu čtěte v článku DOPORUČENÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE.

Žáci z Ukrajiny s dočasnou ochranou

Možné úpravy konání maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 pro maturanty s dočasnou ochranou upravuje opatření obecné povahy MŠMT. Podrobnosti k úpravám najdete v článku Úpravy konání maturitní zkoušky pro maturanty z Ukrajiny.

Úlevy pro úspěch nestačí

Je zřejmé, že žáci s odlišným mateřským jazykem jsou u maturitní zkoušky z ČJ velice znevýhodněni. Úlevy, které jim zákon dovoluje, jsou navíc zdaleka nedostačující. Ani více času mnohým nepomáhá u složitého zadání, slovník ani nestíhají použít, aby zbytečně neztratili onen tak drahocenný čas.

Dlouhodobě se ukazuje, že nejméně úspěšní jsou žáci s OMJ u písemné práce z ČJL - v roce 2019 bylo úspěšných jen 71,8 % žáků s úlevami dle § 20 odst.4, z celkového počtu maturujících však bylo úspěšných celých 94,3 % (čísla získaná od CERMAT dotazem). Písemně se vyjádřit na úrovni rodilého mluvčího je pro studenty, kteří se češtinu učí jako cizí/druhý jazyk jen několik let, je totiž velice náročné. Nejčastější úskalí jsou pro ně větná stavba, slovosled, nedostatečná slovní zásoba, špatné vazby a neschopnost vyjádřit složitější myšlenky česky.

Didaktický test je taktéž koncipován pro rodilé mluvčí a automaticky počítá se znalostí jazyka nejméně na úrovni C1. Testuje již pokročilé dovednosti práce s jazykem na vyšší než komunikační úrovni. Didaktický test také operuje se složitým zadáním, dlouhými texty a ověřováním znalostí "výjimek" z pravidel, které pro učící se češtinu jako druhý jazyk nejsou (alespoň zpočátku) prioritní.

Na našich školách bohužel zatím neexistuje soustavná ani propracovaná jazyková příprava/podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Akademický jazyk, který je pro školní úspěšnost klíčový, se v druhém / cizím jazyce naučíme průměrně až po pěti až sedmi letech (více viz část teorie ledovce). Proto je pro tyto žáky klíčová příprava prostřednictvím nastavení cílů v IVP a jazykových kurzů/ doučování.

Zvládnutí maturitní zkoušky je tak závislé na obrovském úsilí samotných studentů, ale také jejich učitelů a dalších pomocníků z řad doučovatelů/rodičů/známých. A někdy ani přes veškerou snahu, čas a úsilí nejsou maturitní zkoušku schopni zvládnout ani na třetí pokus. Naše společnost tak přichází o nadané talentované lidi, kteří kvůli neúspěchu u maturity např. musí volit méně kvalifikované a společensky prestižní povolání.

AKTUÁLNĚ: Magistrát hl. m. Prahy nabízí pražským školám:

Magistrát hlavního města Prahy i ve školním roce 2020/2021 nabízí ve spolupráci s Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy bezplatné kurzy češtiny pro žáky s OMJ na středních školách s cílem podpořit nově příchozí, stávající i připravující se žáky k maturitě z ČJL. Jedním z nich je i pololetní kurz (2x týdně 2 vyučovací hodiny (září – leden)) pro studenty 4. maturitního ročníku jako jazyková příprava ke zvládnutí maturitní zkoušky z češtiny. Přečtěte si bližší informace ke kurzům češtiny pro středoškoláky v Praze.

Jak připravit žáky s OMJ k maturitě z ČJL?

V dalších článcích se dozvíte praktické tipy k přípravě na jednotlivé části maturitní zkoušky z ČJL: didaktický test, písemná práce, ústní zkouška, materiály pro přípravu k maturitě.

Tématu přípravy žáků s OMJ k maturitě je také věnována celá 9. kapitola metodiky pro SŠ: "Připravujeme se k maturitě z ČJL aneb o nástrahách maturit a jak se s nimi vypořádat."

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.