+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Úpravy konání maturitní zkoušky pro maturanty z Ukrajiny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy (dále "OOP") úpravu podmínek pro konání maturitní zkoušky v roce 2023 pro cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen "cizince").

Jaké stávající možnosti úpravy konání MZ mají maturanti?

Maturanti, kteří se v posledních 8 letech vzdělávali alespoň 4 roky v zahraničí, si mohou dle § 20 odst. 4 školského zákona zažádat prostřednictvím přihlášky k maturitě o úpravy jejího konání (více času, použití slovníků - viz tabulka níže či článek Maturita z ČJL).

Didaktický test ČJL Písemná práce ČJL Didaktický test MAT
+ 30 minut navíc na vypracování + 40 % času navíc na vypracování + 10 minut navíc na vypracování
možnost použít překladový slovník možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny možnost použít překladový slovník

Tato zákonná úprava se pochopitelně vztahuje také na maturanty s dočasnou ochranou.

Jaké konkrétní úpravy OOP pro maturanty s dočasnou ochranou přináší?

Maturant/ka s dočasnou ochranou má tyto možnosti úprav:

  • DOKLADY: může (pro uznání úprav dle školského zákona § 20 odst. 4) v přihlášce k maturitní zkoušce k jarnímu zkušebnímu období 2023 nebo k podzimnímu zkušebnímu období 2023 nahradit úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo území ČR čestným prohlášením, pokud doklady nemá.
  • DIDAKTICKÝ TEST Z ČJL: možnost používat Pravidla českého pravopisu.
  • PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČJL: minimální rozsah je snížen na 200 slov.
  • ÚSTNÍ ZKOUŠKA Z ČJL: nejnižší počet literárních děl v žákovském seznamu činí 15 děl, u samotné zkoušky možnost použít Pravidla českého pravopisu.
  • ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z JINÝCH PŘEDMĚTŮ (vyjma zkoušek z cizích jazyků): možnost použít překladový slovník, prodlužuje se doba přípravy k ústní zkoušce před zkušební maturitní komisí na 30 minut.
  • PÍSEMNÁ ZKOUŠKA: na žádost se prodlužuje doba konání písemné zkoušky podle § 17 odst. 2 vyhlášky 177/2009 Sb. o 25 %, zároveň má možnost použít překladový slovník. .
  • PRAKTICKÁ ZKOUŠKA: : na žádost se prodlužuje doba konání praktické zkoušky podle § 18 odst. 2 a 3 vyhlášky 177/2009 Sb. o 25 %, zároveň má možnost použít překladový slovník.

Uchazeč střední škole doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, u jarního zkušebního období 2023 do 14. prosince 2022 a u podzimního zkušebního období 2023 do 25. června 2023.

Konkrétní znění opatření obecné povahy k maturitě pro žáky s dočasnou ochranou najdete na stránkách MŠMT.

publikováno: 01. 12. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.