+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Mediální výchova


Média jsou dnes již nedílnou součástí našeho každodenního života, jsou pro nás hlavním zdrojem informací a zkušeností. Média pro nás mají čím dál větší socializační důležitost, mají vliv na chování jednotlivce, ale i celé společnosti, ovlivňují také kvalitu našeho života. Média jednoduše hýbou našimi životy a ani při výuce bychom se jim neměli chtít vyhnout. Naopak!

Aby se naši žáci v 21. století dokázali uplatnit, musí umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. K tomuto účelu slouží právě průřezové téma Mediální výchova.

Mediální výchova je důležitou součástí vzdělávání všech žáků, kterým dává do života praktickou průpravu. Žákům s odlišným mateřským jazykem však může mediální vzdělávání nabídnout další možnost rozvoje jazyka a komunikace, začlenění do kolektivu a potvrzení vlastní identity.

Mediální výchova pomáhá žákům s OMJ zejména proto, že:

  1. klade důraz na vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, nejrůznějších typů obsahů a používání odpovídajících výrazových prostředků
  2. klade důraz na osvojení základních pravidel komunikace, dialogu a argumentace
  3. rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci psaného a mluveného textu
  4. rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (zejména o menšinách) i jednotlivci
  5. napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace (viz RVP ZV)

Realizovat průřezové téma Mediální výchova lze mnoha způsoby, je však plně v rukou pedagogů dané školy. Na této stránce najdete zajímavé odkazy k materiálům a tipům plně využitelným ve výuce.

Ukázky pracovních listů:
1. Jan Palach - práce s wikipedií
2. Projekt Robinson (ČJL, mezipředmětové vztahy, mediální gramotnost)

Obecné informace k průřezovým tématům (včetně Mediální výchovy) a ukázkové materiály najdete na stránkách Průřezová témata. Průřezovým tématům se také věnuje projekt Člověka v tísni Varianty.

Podklady pro výuku mediální výchovy včetně mnoha zajímavých odkazů pak najdete na stránkách Otevřeného vzdělávání.
Náměty do hodin mediální výchovy pak můžete vidět na stránkách Mediální výchova a mediální gramotnost Fakulty sociálních věd UK.

Metodickou příručku mediální výchovy a pracovní listy k mediální výchově pak najdete na stránkách Metodické a informační podpory mediální výchovy. Mediální výchově se pak věnuje také portál Čtenářská gramotnost a projektové vyučování v části Čtenářská gramotnost-mediální výchova.

Kritické myšlení a mediální gramotnost podporuje také Jeden svět na školách, konkrétně v projektu Mediální vzdělávání. Pro pedagogy připravují atraktivní audiovizuální materiály, vydávají pravidelný Bulletin, pořádají mediálně-vzdělávací semináře a organizují Týdny mediálního vzdělávání. Pedagogové se pak mohou účastnit i různých seminářů k problematice výuky mediální výchovy na školách. Jeden svět na školách také poskytuje zdarma ke stažení publikace k výuce mediální výchovy.

Při výuce mediální výchovy lze také využít server zvolsi.info, kde naleznete mediální příručku pro každého Surfařův průvodce po internetu.

Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.