+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Uzpůsobení přijímaček pro žáky s OMJ


PŘIJÍMÁNÍ NOVĚ PŘÍCHOZÍCH ŽÁKŮ Z UKRAJINY ZDE: FAQ.


Prominutí zkoušky z ČJL pro osoby dle § 20 odst. 4 školského zákona

Jednotné přijímací zkoušky jsou pro přijímání na maturitní obory středních škol běžně povinné (výjimkou je rok 2021, kdy mohou ředitelé o konání jednotných zkoušek z důvodu pandemie rozhodnout sami). Jediná možnost odpuštění zkoušky z ČJL je podle školského zákona možná pouze pro následující skupinu studentů:

"Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem." (§ 20, odst. 4).

Toto pravidlo platí i při konání školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ředitel školy a je-li její součástí ověření znalosti českého jazyka.

Více viz Informace k přijímací zkoušce z ČJL osob pobývajících v dlouhodobě v zahraničí vydané MŠMT. Dle této metodiky mohou žádost o odpuštění zkoušky z ČJL podat i uchazeči, kteří doloží vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území české republiky, a zároveň i vysvědčení české.

Jaké doklady musí uchazeči doložit? Ideálně dvě poslední vysvědčení dokládající docházku do školy po dobu devíti roků (a to k nahlédnutí v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého - výjimka je jazyk slovenský - pokud škola uchazeči nesdělí, že takový překlad nevyžaduje). Více v článku Doklady o předchozím vzdělání při přijímání na SŠ.

Pokud je uchazeči prominuta přijímací zkouška z českého jazyka a literatury, musí i tak splnit jednotnou zkoušku z matematiky. Ředitel střední školy pak ve spolupráci s CERMAT vytváří redukované pořadí, kde: "Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů podle odstavce 3." (§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

U těchto osob pak střední škola dle školského zákona (viz výše) ověřuje znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, rozhovorem. Ředitel školy stanoví způsob hodnocení těchto uchazečů v rámci kritérií přijímacích zkoušek (které musí být vyhlášeny vždy nejpozději do 31.1.).

Struktura takového rozhovoru není nikde specifikována a je tedy plně v kompetenci ředitele školy. Nicméně tento rozhovor neslouží ke zkoušení žáka z učiva českého jazyka (vedlejší věty, slovní druhy, vid apod.). Takový rozhovor by měl ověřit žákovu komunikační znalost jazyka. A jak by takový rozhovor mohl vypadat? Pro inspiraci můžete využít např. popis dobré praxe OA Kollárova nebo ústní části Certifikované zkoušky z češtiny pro mládež z dílny UJOP. Více k jazykové diagnostice se dozvíte v sekci Čeština jako druhý jazyk.

Možné uzpůsobení podmínek pro ostatní uchazeče s OMJ

Žáci, kteří dostatečně neznají vyučovací jazyk, ale nesplňují výše uvedenou podmínku z § 20 odst. 4 na prominutí přijímací zkoušky z ČJ, však mohou získat možnost uzpůsobení jednotných přijímacích zkoušek na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (konkrétně na základě zařazení do kategorie uzpůsobení „O“ (ostatní), kde jsou uvedeni "uchazeči s jiným rodným jazykem než českým."

Na základě tohoto doporučení mohou žáci získat prodloužení doby konání přijímací zkoušky (z ČJL i matematiky shodně) a použití překladového slovníku (u všech částí přijímacího řízení), případně i podporující osobu (u všech částí přijímacího řízení) a samostatnou místnost. Podrobnější informace v článku Doporučení k přijímačkám na SŠ v sekci pro PPP.

Vydání doporučení PPP k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení není podmíněno předchozím poskytováním PO na ZŠ. Pokud žák doposud neměl doporučení k poskytování PO na základní škole, musí PPP žáka vyšetřit, aby mohla doporučit odpovídající uzpůsobení přijímacích zkoušek. Platnost doporučení v tomto případě zpravidla nepřesáhne dva roky.

Jak mají ředitelé středních škol a pracovníci poradenských zařízení postupovat v případě žáků s SVP, najdete v metodické informaci MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání.

Další kola přijímacího řízení

V 1. kole přijímacího řízení všichni žáci skládají jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky. Pokud žák není přijat na střední školu v 1. kole, není ještě nic ztraceno. Střední školy mohou vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků podle § 60f odst. 1 školského zákona. Počet kol přitom není omezen a mohou být vyhlášena i po zahájení školního roku (viz Informace pro přijímání na SŠ od MŠMT).

Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznamuje tuto skutečnost neprodleně krajskému úřadu, včetně počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajské úřady pak zveřejňují přehled SŠ s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání pro druhé, resp. každé další kolo přijímacího řízení podle § 60f odst. 4 školského zákona (např. volná místa na pražských SŠ naleznete na portále Hl. města Prahy).

V dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání. Kromě přihlášky žák škole předkládá i požadované doklady. Takovým dokladem pak může být, na základě školou vyhlášených kritérií pro další kolo přijímacího řízení, i výsledek hodnocení jednotné zkoušky z prvního kola přijímacího řízení. Není to však povinnou podmínkou!

Podle Informací pro přijímání na střední školy a konzervatoře (část VII), vydaných MŠMT, v dalších kolech "ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky."

Je tedy plně v kompetenci ředitelů jednotlivých škol, na základě čeho budou přijímat žáky ve druhém, případně v dalších kolech přijímacího řízení. Konkrétní kritéria přijetí uchazečů v dalších kolech ovšem musí být vyhlášena předem.

Michaela Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.