+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přijímání do vyššího ročníku


Pokud se žák hlásí k zařazení do vyššího ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje ředitel střední školy v souladu s ustanovením školského zákona o přijímání žáků do vyššího ročníku a přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a k úrovni dosaženého vzdělání, popř. mu určí rozdílovou zkoušku.

Přijetí žáka cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR (dle § 20 odst. 3 školského zákona); tuto skutečnost musí prokázat řediteli školy nejpozději při zahájení vzdělávání. Pokud tuto podmínku cizinec nesplní, může ho ředitel školy přijmout ke studiu podmíněně, na dobu nezbytně nutnou k udělení dokladu, jímž oprávnění k pobytu prokáže. Legalitu pobytu občanů EU lze doložit identifikační kartou země EU.

Podmínkou je i předchozí splnění povinné školní docházky, nebo absolvování základní školy. Žák tedy doloží vysvědčení z 9. ročníku základní školy, nebo nostrifikovaný doklad absolvování základní školy v případě, že ji absolvoval za méně než 9 let (více čtěte v části Doklady o předchozím vzdělání).

Žák také předloží doklady o předchozím vzdělávání na SŠ pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení (včetně rozdílových zkoušek) a určení ročníku, do něhož bude uchazeč zařazen.

Při přijetí žáků s OMJ na střední školu se vyplatí oboustranná informovanost školy a žáka/zákonných zástupců žáka. O tom, jakými informacemi žáky a rodiče vybavit a jaké informace od nich naopak požadovat, se více dozvíte v části věnované spolupráci s rodiči. Při přijímání žáků do školy můžete využít také dopisy rodičům v různých jazykových verzích.

Přijmeme-li žáka bez dostatečné znalosti češtiny, je třeba promyslet také Možnosti podpory, aby při vzdělávání neselhával.

Michaela Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.