+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Příprava a plán na úvod


Než jdeme učit...

...měli bychom si rozmyslet co – proč – jak a potom si vytvořit:

 • Plán
 • Pracovní list
 • Aktivity

Vycházíme vždy z tématu a jeho struktury.

Co


budeme s žáky v hodině probírat, jakou gramatiku, jakou slovní zásobu, jaké fráze, jaké hry budeme hrát…?

Posloupnost hodiny si napíšeme heslovitě na papírek s časovou dotací jednotlivých aktivit. Můžeme využít klasického schématu:

Proč


budeme učit právě tento obsah a právě tímto způsobem? Při přípravě si musíme stanovit cíl, popř. cíle podle pokročilosti studentů. Zdá se to někdy jako zbytečná práce, ale neměli bychom stanovení cíle podcenit. Určitě se to vyplatí, při vymýšlení aktivit i při hodnocení.

Jak


toho dosáhneme? Jaké konkrétní metody a formy výuky využijeme? Jaká cvičení vytvoříme, jaké hry zvolíme, kde bude výuka probíhat, jaké budeme potřebovat pomůcky, budeme potřebovat nějakou techniku (počítač, CD přehrávač, data projektor, power point, internet…)?

Plán lekce

Obsahuje:

aktivity k danému tématu + jejich cíle (formulovány z pohledu žáka – např. aby všichni studenti zvládli určitou situaci, např. umím si koupit lístek do kina, umím se zeptat na cestu, umím pozdravit apod.) + krizový plán

Tvoříme ho:

 • Před hodinou – pomůže učiteli uvědomit si, co a proč chce učit.
 • V průběhu hodiny – usnadní práci, protože učitel ví, co bude učit a kam to směřuje.
 • Po hodině – slouží k sebehodnocení a zhodnocení hodiny a může být zdrojem informací pro jiného učitele.

Fáze lekce:

 1. úvodní aktivita, začátek
 2. prostředek lekce – přímé vyučování
 3. a) v této části se věnujte výkladu a procvičování – individuálně, ve skupině; zadejte samostatnou práci
  b) rozdělte si celek na jednotlivé úseky – střídejte aktivity (čtení, psaní, mluvení, samostatné a skupinové práce)
 4. konec lekce – hodina by měla směřovat k nějaké spolupráci (např. ke skupinové práci)
 5. záloha – mějte připravenu zásobu aktivit, které můžete v krizové situaci použít

Témata na začátek

Jak postupně zvládat určité komunikační situace:

Téma Situace Gramatika Fráze
Seznamování Představování, pozdravy Osobní zájmena, sloveso být Kdo to je? To je … Jsem … Jste …? apod. Dobrý den vs. Ahoj
Škola Co děláme ve škole – mnoho slov a situací, můžeme je využít k osvojení gramatiky Rody, čtvrtý pád jednotného čísla, první pád množného čísla, časování sloves Kde je...? Kdo to je? Co to je? To je … To jsou … Můžu si půjčit ...? Nemám … Zapomněl(a) jsem … To je moje/můj … To jsou moje …
Kde? Místa a co tam děláme/říkáme, prostředí města či vesnice Příslovce místa, předložky místa, šestý pád podst. jmen V obchodě, autobuse, lékárně, na zastávce, nádraží
Kdy? Časové údaje, co kdy děláme, jestli máme na něco čas Časování sloves a rozšiřování jejich repertoáru, otázky Co děláš po škole? Můžeš dnes odpoledne?
Věci kolem nás Užitečná slovní zásoba, spojujeme s frázemi Rody, 4. pád podstatných jmen, přídavná jména, číslovky Potřebuju … Můžu dostat … Kde je …?
Jídlo a pití, nakupování Názvy jídel a potravin, školní jídelna, nakupování 4. pád podstatných jmen, číslovky (peníze) Co si přejete/přeješ? Co si dáte/dáš? Dám si ... Prosím, děkuji, stačí.Potřebuju … Jím/nejím ... Mám/nemám rád(a) ...
Orientace Ve městě, ve škole, umět se zeptat na cestu, porozumět instrukcím Příslovce místa: vpravo, vlevo, nahoře, dole atd. Jak se dostanu k / do …? Musíš jít směrem … Musíš odbočit …
Doktor, zranění a nemoci Rady, co má člověk dělat, návštěva lékaře Modální slovesa, rozkazovací způsob Máte/máš … Musíte/musíš … Nesmíte/nesmíš …Odlož(te) si. Lehněte/Lehni si.

Více podrobností k posloupnosti úvodních témat najdete ve Vzdělávacím obsahu ČDJ.

Více k tématu

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.