+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dlouhodobá práce s kolektivem


Stává se, že žák s OMJ přichází v průběhu prvního či druhého stupně ZŠ a přidává se tak do již utvořeného kolektivu třídy. Každý žák, který se z jakéhokoli důvodu ocitne v situaci, kdy přichází do nového třídního kolektivu, je ve velmi citlivé situaci - musí se adaptovat do organismu, který už nějakou dobu funguje, pochopit systém i vztahy a pokusit se v něm najít své místo. Pro žáky s OMJ může být celý tento proces ztížen nedostatečnou nebo žádnou znalostí češtiny, tedy vyučovacího jazyka, ale také jazyka sociálních interakcí. Zapojení mezi vrstevníky mohou ztěžovat i předsudky.

I zde však může učitel podpořit rozvoj zdravých vazeb a jednoduššího začlenění žáka s OMJ, a to prostřednictvím rozvoje psycho - sociálních kompetencí v třídním kolektivu.

Práce s třídním kolektivem není jednorázová nebo časově omezená činnost. Jsou to dlouhodobé, systematické a cílené aktivity, které vedou děti ke spolupráci a zodpovědnosti za vlastní jednání. Školní třída je velice živý a dynamický organizmus, který se neustále mění a vyvíjí. Práce s třídním kolektivem tedy v průběhu školní docházky nikdy nekončí.

Častou otázkou učitelů bývá, kde na takovou práci s dětmi vzít čas, aniž by to zasáhlo do počtu odučených hodin. Ideální variantou jsou třídnické hodiny zakotvené v rozvrhu. Pokud v rozvrhu třídnické hodiny nemají své pevné místo, může být organizace trochu náročnější. Pravdou ale je, že investovaný čas do práce s třídním kolektivem, se vyplácí.

V rámci třídnických hodin můžeme se třídou adresovat například tato témata a dovednosti:

- nastavení základních pravidel pro třídnické hodiny a celkovou komunikaci ve třídě, jejich průběžné upevňování
- sebepoznání a poznávání se navzájem
- emoce a prožívání
- spolupráce (například prostřednictvím aktivity Živá čísla)
- předcházení konfliktům, jejich řešení
- společný pozitivní prožitek a posílení třídy jako týmu

Cílem aktivit v rámci třídnických hodin je jakékoliv zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem, neklaďme si vysoká očekávání od dětí, ani od sebe samotných, důležité je přirozené a nenucené zapojení dětí s OMJ do aktivit. Zároveň je důležité vytvořit bezpečný prostor a dbát na jeho dodržování. Je dobré se dopředu zamyslet nad možnými scénáři a připravit si možné reakce a způsoby jak na situace nenásilně, moudře a inkluzivně reagovat.

Při plánování a přípravě třídnických hodin zaměřených na začlenění žáků s OMJ do kolektivu třídy je dobré vzít v úvahu:

  • každou hodinu s dětmi zahajujeme v komunitním kruhu na zemi na koberci či v kruhu na židlích, jak jsou děti zvyklé (učitel vždy sedí na stejné úrovni jako děti)
  • je vhodné předem s dětmi diskutovat o třídnických hodinách: k čemu slouží, jak budou třídnické hodiny probíhat, kdy a kde budou probíhat, jestli mají děti nějaké obavy, dotazy, náměty…
  • rozdělování dětí do skupin (bezpečně rozpočítat, vylosovat - je to spravedlivé), nenechat skupiny vybírat děti (pokud to aktivita nevyžaduje)
  • hodiny jsou sestavené ze tří částí: rozehřívačka, hlavní aktivita, závěrečná reflexe (někdy je vložená krátká reflexe po rozehřívačce, abychom získali přehled, v jakém rozpoložení děti jsou)
  • na konci každé hodiny je vhodné dětem poděkovat za aktivitu a spolupráci
  • stále dbáme na dodržování pravidel (oceňujeme dodržování, nepřehlížíme porušování)
  • nenutíme dítě, pokud z nějakého důvodu nechce k danému tématu mluvit (můžeme nabídnout, zda si nechce popovídat po hodině)
  • s dětmi s OMJ je vhodné si předem domluvit nějaké znamení, jakým dají najevo, když nebudou rozumět (může to být např. kartička s otazníkem, kterou bude mít dítě připravenou a v případě potřeby ji ukáže učiteli, nějaký maňásek, karta, drobný předmět, palec dolů, dítě si sedne na zem nebo zaujme jinou fyzickou polohu apod.). Nutností je po každém zadání aktivity ověřit nebo se ujistit, zda dítě s OMJ (i všechny ostatní děti) zadání porozumělo
  • dětem s OMJ umožníme používat slovníky (tištěné i online), aby si mohly v průběhu aktivit vyhledávat slova, kterým neporozumí
  • vhodné je, aby si děti s OMJ vedly vlastní slovníčky, do kterých si budou v průběhu hodin zapisovat nová slovíčka a jejich významy v jejich mateřštině

Inspirací pro konkrétní aktivity využitelné v třídnických hodinách mohou být například metodiky Třídnické hodiny a Metodika vedení třídnických hodin. Dále Nápadník SCIO či stránka s inspirací ze ZŠ na Daliborce.

Práce na rozvoji mezilidských vztahů může probíhat i mimo třídnické hodiny, a to například prostřednictvím pravidelného zařazování:

Komunitních kruhů (společné setkání v kruhu na začátku hodiny)
- hlavním cílem je společné setkání, sdílení, naladění
- komunitní kruh má svá pravidla, která je třeba dodržovat

Výtvarných, hudebních, dramatických či literárních prací
- v těchto aktivitách můžeme dětem dát prostor na sebevyjádření
- děti mají možnost nahlédnout do prožívání nejen svého ale i svých spolužáků

Aktivity na podporu dobrých vztahů můžeme zařadit do jakékoliv hodiny. Důležité je vnímat potřebu dětí, tedy témata, která je aktuálně zajímají a která řeší.

Nápady, jak podpořit žáky s OMJ v zapojení do těchto aktivit shrnujeme v článku Práce s třídním kolektivem.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.