+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Doporučení k přijímačkám na SŠ


Žáci s OMJ a s nedostatečnou znalostí češtiny mají dvě možnosti, jak mít uzpůsobené podmínky konání přijímacích zkoušek na SŠ:

1) Prominutí zkoušky z ČJL bez doporučení PPP

Prominutí zkoušky z ČJL podle § 20 odst. 4 školského zákona platí pouze pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (a doloží tedy vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ v zemi mimo ČR). Pro prominutí zkoušky z ČJL musí tito uchazeči podat žádost řediteli školy společně s přihláškou (jde tedy mimo PPP). Žákům, kteří se již vzdělávali v české ZŠ (byť i jen pár měsíců), nemůže být zkouška z ČJL odpuštěna.

2) Uzpůsobení konání přijímacích zkoušek na základě doporučení PPP

Žáci, kteří dostatečně neznají vyučovací jazyk, ale nesplňují výše uvedenou podmínku z § 20 odst. 4, však mohou získat možnost uzpůsobení jednotných přijímacích zkoušek na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Poradna uchazečům o studium s odlišným mateřským jazykem může doporučit uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek, konkrétně na základě zařazení do kategorie uzpůsobení dle druhu znevýhodnění „O“ (ostatní), kam patří také "uchazeči s jiným rodným jazykem než českým."

*Tabulka převzata z přílohy č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, str. 18.

Na základě tohoto doporučení mohou žáci získat:

  • prodloužení doby konání přijímací zkoušky (z ČJL i matematiky shodně),
  • použití kompenzační pomůcky - překladového slovníku (u všech částí přijímacího řízení).

Dle Metodického doporučení MŠMT pro poskytování služeb ŠPZ žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka lze k přijímacímu řízení doporučit i:

  • podporující osobu (u všech částí přijímacího řízení),
  • samostatnou místnost.

Vydání doporučení PPP k uzpůsobení podmínek přijímacího řízení není podmíněno předchozím poskytováním PO na ZŠ. Jak se píše v Informacích MŠMT k přijímacímu řízení pro žáky s SVP, poradna doporučí uzpůsobení v případě:

"že při vyšetření zjistí, že pro přijímání ke střednímu vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními je nezbytné některé z uzpůsobení, které vyhláška stanovuje."

Pokud tedy žák doposud neměl doporučení k poskytování PO na základní škole, musí PPP žáka vyšetřit, aby mohla doporučit odpovídající uzpůsobení přijímacích zkoušek. Platnost doporučení v tomto případě zpravidla nepřesáhne dva roky. Formulář, který PPP používají pro doporučení uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek, je k nalezení v příloze č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.

Jak mají ředitelé středních škol a pracovníci poradenských zařízení postupovat v případě žáků s SVP, najdete v metodické informaci MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání.

Kdo uzpůsobení potřebuje?

Jednotné přijímací zkoušky pracují s rozsáhlými texty, specificky formulovaným zadáním i odpověďmi. Používají abstraktní kategorie a zejména odborný (akademický) jazyk, který se podle teorie ledovce učí dítě 5-7 let. Ačkoliv někteří žáci víceméně ovládají komunikační češtinu, porozumění metajazyku testů a množství textu jim může dělat značné obtíže. Čas navíc je může alespoň částečně přiblížit šancím rodilých mluvčích.

M. Jiroutová
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.