+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Doporučené evaluační nástroje


Jaké evaluační nástroje doporučujeme a proč?

  • Čerpáme ze zahraniční odborné literatury i dobré praxe.
  • Jsou k dispozici v českém jazyce.
  • Lze je zařadit do běžné praxe pedagogické diagnostiky, formuláře nejsou příliš obsáhlé ani časově extrémně náročné
  • Evaluační nástroje jsme vyzkoušeli i ve vlastní pedagogické praxi v českém prostředí.
  • Tyto nástroje nejsou závislé pouze na jazyku, a proto se hodí pro práci s vícejazyčnými dětmi.
  • Hodí se jak pro období adaptace, tak pro dlouhodobé pozorování a vyhodnocování míry spokojenosti a zapojení všech dětí ve třídě.
  • Pomohou pedagogům rozpoznat rozdíl mezi skutečným zapojením do kolektivu třídy a pouhým přizpůsobením se situaci, které dítě nerozumí.

Leuvenská škála (The Leuven Scale)*

Leuvenská škála vznikla pod vedením prof. Ferre Laeverse na univerzitě v belgické Lovani. Tento v zahraničí široce rozšířený nástroj posuzuje úroveň pohody (wellbeing) a zapojení (involvement) dítěte a může být tedy důležitým pomocníkem v období adaptace, neboť právě tyto oblasti jsou pro dobrý průběh adaptace stěžejní. Popisuje šest deskriptorů pohody a spokojenosti dítěte: požitek, relaxace a vnitřní klid, vitalita, otevřenost, sebedůvěra a kontakt dítěte se sebou samým (emocionální regulace). Hodí se i pro pozorování dětí bez znalosti českého jazyka. Dotazník vede pedagogy k reflexi své pedagogické praxe z perspektivy dítěte.

Vyhodnocování celkové pohody u dětí předškolního věku může být náročné, zvláště pokud se jedná o děti, které ještě nedokáží vyjádřit své pocity či myšlenky v českém jazyce. Existuje několik klíčových oblastí, na které se můžeme zaměřit při pozorování jejich wellbeingu. V naší infografice se dozvíte, jaké oblasti sledovat. Infografika vznikla podle výzkumu a materiálů profesora Ferre Laeverse a jeho týmu, ke stažení.

Dotazník CHILD (Children’s Independent Learning Development Questionnaire)*

Dotazník, který vznikl v Oxfordu pod vedením profesora Whitebreada se zaměřuje na oblast sociálních, emočních a komunikačních kompetencí. Doporučujeme přistupovat v k němu ve chvíli, kdy už proběhla adaptace u nově příchozích dětí a chceme se zaměřit na podporování dobrých vztahů ve třídě, rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí. Hodí se spíše pro vícejazyčné děti, jež už mají jazyk do určité míry osvojený.

  • dotazník CHILD v češtině
  • white paper od prof. Whitebreada v angličtině, vysvětluje základní principy jeho přístupu a a důležitosti hry pro rozvoj a učení dítěte

* Oba evaluační nástroje přinesly do českého prostředí Johana Passerin a Alena Laláková z Asociace lesních mateřských škol a zveřejňujeme je s jejich laskavým svolením.

Jak postupovat při práci s nástroji?


Profesor Laevers doporučuje, aby hodnocení prováděl spíše nezávislý pozorovatel (například ředitel nebo speciální pedagog, spíše než pedagog, který je v každodenním kontaktu s dítětem). Předpokládá, že se tím sníží zaujatost pozorovatele. Obzvlášť vhodný je tento způsob práce ve chvíli, kdy chce ředitel sjednotit pedagogický přístup v týmu, nebo pokud jsou v týmu začínající učitelé.
Je však možné, aby pozorování prováděli přímo učitelé a vyhodnocení probíhalo v celém pedagogickém týmu. (Pokud je v týmu více pedagogů, může každý z nich provádět pozorování u několika dětí, je však výhodné, když vyhodnocení probíhá v celém týmu). Výhodou takového přístupu je otevřenější diskuze a větší množství pohledů na různé situace a jednotlivé děti. Tento způsob práce předpokládá už zkušené a empatické pedagogy a také klade vyšší časové nároky při vyhodnocení. Je užitečné, když se k evaluaci vyhradí jeden měsíc (v naší vlastní praxi se osvědčil listopad a květen), v němž se pedagogický tým pozorování dětí věnuje. Pozorování dítěte a vyhodnocení formuláře je prvním krokem, po němž by měla vždy následovat diskuze, jež vede k vyhodnocení vzdělávacího procesu. Výsledkem evaluace je pak zhodnocení, co ve vzdělávacím procesu funguje a co je možné zlepšit, zejména ve vztahu k prostředí (jak bohaté jsou nabízené vzdělávací aktivity, nakolik se dítě cítí v prostředí “jako doma”).

Při pedagogické práci je také třeba pamatovat na kontext, v němž se dítě nachází – především na rodinné a sociální zázemí, která obojí mohou být pro pocit pohody dítěte klíčová.
Po zhodnocení evaluace velice doporučujeme nabídnout rodičům individuální konzultace, na nichž můžete promluvit a tom, jak se dětem v MŠ daří, a případně společně hledat způsoby, jak dítě podpořit v jeho duševní i fyzické pohodě. Tyto schůzky s rodiči mohou završit období adaptace.

Natálie Baránková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.