+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

META pořádala online mezinárodní konferenci: Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti

Ve čtvrtek 22. října 2020 proběhlo živé vysílání mezinárodní konference „Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti“, kterou organizovala společnost META, o. p. s.

Záznam z konference je ke shlédnutí do 3.11.
Odkaz na živý stream v češtině.
Link to live stream in English.

Cílem konference bylo představit a sdílet české i zahraniční zkušenosti s dlouhodobou podporou dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), propojit různé perspektivy tohoto procesu a podpořit zapojení co nejširšího spektra aktérů do procesu začleňování žáků s OMJ a tím přispět ke zvýšení inkluzivity českého vzdělávacího systému ve vztahu k dětem a žákům s OMJ. META, o. p. s. dlouhodobě upozorňuje na potřebnost intenzivní výuky češtiny pro nově příchozí děti a žáky. Intenzivní jazyková příprava se zaměřuje zejména na rozvoj komunikačního jazyka. Touto konferencí jsme upozornili na potřebnost rozvoje akademického jazyka, který je nutné poskytovat v rámci podpory těchto dětí a žáků v dlouhodobém horizontu.
Své zkušenosti s tímto tématem přednesli zkušení pedagogové různých stupňů vzdělávání, koordinátor vzdělávání cizinců a další pedagogičtí výzkumníci, ale i zástupce českého a rakouského ministerstva školství.

Na konferenci vystoupil Jim Cummins – profesor z Torontské univerzity v Kanadě, který se dlouhodobě věnuje osvojování druhého jazyka u žáků s odlišným mateřským jazykem. S tématem má zkušenosti nejen ze severoamerického, ale i z evropského kontextu.

Profesor Cummins již před čtyřiceti lety razil teorii, že se žáci s OMJ mají účastnit výuky tak, jak to odpovídá jejich kognitivním schopnostem. Žáci se musí naučit nejen jazyk komunikativní, ale i jazyk akademický, což trvá mnohem déle (více zde). Cummins v této souvislosti kontinuálně zdůrazňuje důležitost dlouhodobé jazykové podpory, ale i klíčový význam mateřského jazyka (více zde).

Cumminsovy teoretické základy i praktické výzkumné poznatky hrály a stále hrají zásadní roli pro působení METY, o.p.s. v českém kontextu a jsou dle našeho názoru přínosem pro každého odborníka, který se věnuje vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Jeho příspěvek na konferenci bude hovořit o jazykové podpoře vícejazyčných studentů a pěti klíčových prvcích pro tvorbu jazykové politiky na základě poznatků ze škol.

Konference byla určena pedagogickým pracovníkům, zástupcům vedení škol a státní a veřejné správy v oblasti školství a inkluze, organizacím, které pracují s cizojazyčnými dětmi a žáky a odborné veřejnosti.

Program konference.

Kontaktní osoba: Zita Kučerová, konference@meta-ops.cz

Na konferenci dále vystoupili:

PhD Jenni Alisaari
Jenni Alisaari, působící na katedře Vzdělávání učitelů na Univerzitě v Turku, Finsko, jako pedagožka a výzkumná pracovnice v oblasti lingvistického a kulturního vzdělávání. Zaměřuje se na trénink pedagogů v jazykově a kulturně citlivém vyučování, obhajování mnohojazyčnosti, na jazykové vzdělávání a zejména na učení jazyků pomocí zpěvu – metodou, kterou lze využít zejména u negramotných přistěhovalců.

Mag. Andreas Stockhammer, MSc
Za rakouské spolkové Ministerstvo školství, vědy a výzkumu ve Vídni vystoupil Andreas Stockhammer z oddělení Jazykového vzdělávání, diverzity a menšinového vzdělávání. Představil nový model rakouského systému podpory výuky a rozvoje německého jazyka pro studenty, kteří dle standardizovaných testů nedosahují požadované úrovně němčiny. Hovořil především o pedagogických cílech a důležitosti podpory rychlého osvojení německého jazyka a dále o rozvoji akademické slovní zásoby pro zvládání dalších školních předmětů.

Mgr. Ondřej Lněnička
Základní škola profesora Švejcara na Praze 12 je školou s vyšším procentem dětí s odlišným mateřským jazykem. Škola pro žáky již několik let tvoří a testuje aktivity zajišťující jejich podporu za spolupráce koordinátora vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, pedagoga českého jazyka jako druhého jazyka a také asistentů pedagogů. Škola aktuálně připravuje intenzivní jazykovou výuku, která započne od školního roku 2021/2022. Jejich cestu v podpoře žáků s OMJ vám představil její ředitel, Ondřej Lněnička.

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, PhD.
Barbora Loudová Stralczynská absolvovala PedF UK, obor pedagogika předškolního věku a doktorské studium v oboru pedagogika – primární pedagogika. Působí na Katedře preprimární a primární pedagogiky na PedF UK. Podílí se na výzkumné i pedagogické činnosti katedry. Odborně se věnuje otázkám inkluzivního vzdělávání, komparativní pedagogice a didaktice předškolní výchovy, zvláště ve vztahu k vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ. Spolupracuje s organizací META, o. p. s. na dalším vzděláváním pedagogických pracovníků MŠ v oblasti vzdělávání dětí s OMJ. V rámci srovnávací pedagogiky se zabývá především předškolním vzděláváním a reformami v preprimárním vzdělávání a odborné přípravě pedagogů v německy mluvících zemích v Evropě. Její příspěvek se zaměřoval právě na oblast podpory žáků s OMJ v rámci předškolního stupně vzdělávání.

Za organizaci META vystoupila Karolina Dohnalová, která pracuje v sekci metodické podpory učitelů SŠ a pracuje na zdokonalujících kurzech pro studenty a Magdaléna Hromadová, lektorka vzdělávacích aktivit pro pedagogy a metodička ČJ jako druhého jazyka. Představily komplexní model jazykové přípravy a podpory napříč jazykovými úrovněmi i stupni vzdělávacího systému. Od teoretického rámce až k příkladům a ukázkám z praxe, které podtrhnou význam dlouhodobé podpory a zároveň nastíní možnosti jejího reálného naplnění.

Mgr. Karolina Dohnalová
Vystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Tlumočnictví – čeština/francouzština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu se věnovala výuce v různých typech kurzů jak skupinových, tak individuálních. Spolupracovala například s Integračním centrem Praha, Poradnou pro integraci či Ústavem bohemistických studií na Univerzitě Karlově. V letech 2016-2019 působila jako lektorka českého jazyka na Slezské univerzitě v Katovicích v Polsku.

Mgr. Magdalena Hromadová
Vystudovala Učitelství češtiny jako cizího jazyka a Komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako učitelka angličtiny, němčiny a češtiny jako druhého jazyka na základní škole v Praze (nyní na rodičovské dovolené).

Mgr. Lucie Sichingerová
Koordinátorka vzdělávání cizinců na Masarykově základní škole v Plzni od roku 2016. V rámci konference přiblížila s pomocí praktických videoukázek její práci. V její gesci je adaptace nově příchozího žáka s OMJ na školní prostředí a jeho podpora v průběhu vzdělávání, metodika výuky žáků s OMJ – podpora vyučujících i rodičů, komunikace s jejich rodiči, zajišťování dalšího mimoškolního vzdělávání, spolupráce s organizacemi podporujícími vzdělávání cizinců, tvorba plánů pedagogické podpory pro žáky s OMJ, účast na jednání rodičů těchto žáků s vedením školy, pedagogy apod., zajišťování tlumočníků a překladů pro potřeby školy a především vlastní výuka češtiny jako druhého jazyka.

publikováno: 27. 10. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.