+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Práce s třídním kolektivem


Dítě s OMJ, stejně jako každé jiné dítě, se potřebuje ve třídě i ve škole/školce především cítit přijaté a vítané, navázat vztahy se spolužáky, najít mezi nimi kamarády. Díky tomu bude pak pochopitelně i celkově lépe prospívat a bude více motivované k zapojení do společných činností a k učení. Tomu může napomoci nejen individuální podpora a péče ze strany učitelů, o které pojednáváme v podsekci Začleňování dítěte/žáka s OMJ, ale také pravidelná, a pokud možno dlouhodobá práce s třídním kolektivem, která prospívá nejen samotnému dítěti s OMJ, ale i všem ostatním. Příchod nového dítěte s OMJ do třídy, ať už na začátku školního roku nebo v jeho průběhu, je totiž novou situací nejen pro samotné dítě s OMJ, ale i pro celý třídní kolektiv, zejména pokud se děti s podobnou situací dosud nesetkaly, nebo se s ní setkávají výjimečně. Je vhodné nejen motivovat třídu, aby nově příchozího přijala a podpořila, ale sledovat i dlouhodobé vzájemné vztahy, zda se podařilo dítě do kolektivu začlenit dlouhodobě, a formou vhodných aktivit s třídním kolektivem posilovat hodnoty, na kterých dobré vztahy stojí.

U dětí s OMJ, podobně jako u dalších dětí, jež jsou v něčem „jiné“, je pravděpodobnější, že budou v třídním kolektivu trpět sociální izolací nebo že se stanou obětí šikany. Tomu lze předejít jedině pravidelným a dlouhodobým zařazováním vhodných aktivit pro práci s třídním kolektivem, ať už do třídnických nebo jiných hodin.

Jednotlivé programy/bloky aktivit je vhodné volit nejen podle věku žáků, ale i podle situací, jaké chceme ošetřit, a cílů, kterých chceme dosáhnout. Ty mohou být následující:

  • Pro vzájemné seznámení, navázání vztahů a spolupráce a nastavení společných pravidel na začátku školního roku, po návratu z distanční výuky nebo ve třídách, které mají nový nebo obměněný kolektiv. Takovou situaci může ošetřit například blok několika adaptačních aktivit, na které je ale vždy pak vhodné navázat další dlouhodobější péčí, ať už v podobě dalších aktivit v rámci třídnických hodin, nebo pravidelným komunitním kruhem, pravidelným zařazováním prvků psycho-sociální podpory do hodin běžné výuky apod.
  • V průběhu celého roku pro dlouhodobé posilování vzájemných vztahů a spolupráce ve třídě, posilování respektujícího prostředí a empatie vůči sobě i druhým, rozvoj kompetencí pro předcházení konfliktům apod. Jak na to, se dozvíte v článku Dlouhodobá práce s kolektivem.
  • Před příchodem nového dítěte s OMJ v průběhu školního roku pro přípravu třídního kolektivu na tuto situaci. Může se jednat například o jednorázový blok zacílený na toto téma (např. v rozsahu 1-3 vyučovací hodiny).
  • Po příchodu nového dítěte s OMJ pro vzájemné seznámení a začlenění tohoto dítěte do třídního kolektivu. Také můžeme ošetřit jednorázovým zacíleným blokem.

Při práci s třídním kolektivem je klíčová role třídního učitele, přičemž se osvědčuje spolupráce s metodikem prevence, který má dobrý přehled o dostupných zdrojích aktivit i preventivních programů.

Pro děti s OMJ bývá zapojení do aktivit ztíženo nedostatečnou znalostí českého jazyka, proto doporučujeme zařazovat aktivity, které nevyžadují mnoho mluvení, mají bohatou vizuální oporu, nebo jsou pohybové či pracují s mimikou a prvky divadla. Jako pomůcku pro porozumění dětí s OMJ můžeme využít komunikační kartičky, ale také vizualizaci základních komunikačních pokynů, které mohou posloužit jako jednoduchá a názorná pomůcka pro všechny žáky. Obecně platí, že při práci s dětmi s OMJ s neznalostí češtiny využíváme podpůrných materiálů (piktogramy, pracovní listy, obrázky) v maximální možné míře.

Práce s třídním kolektivem je velice náročná, a to nejen časově. Vyplatí se však investovat čas a energii do správně cílené a dlouhodobé podpory dobrých vztahů ve třídě. Společně tak tvoříme pro všechny bezpečné prostředí, ve kterém se mohou všichni cítit dobře a být přijímáni, stejně tak i děti s OMJ.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.