+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Přijetí do základní školy


Školský zákon (§ 20) stanovuje, že všichni cizinci, pokud pobývají na území České republiky, mají přístup k základnímu vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, a to i v případech, kdy není prokázána legálnost jejich pobytu na území ČR. Stejně tak mají cizinci přístup ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému školou, do které chodí. Při přijímání žáků s odlišným mateřským jazykem není v kompetenci základních škol posuzovat oprávněnost jejich pobytu na našem území a v souladu s principy rovného přístupu ke vzdělávání nesmí klást přijetí žáka žádné další podmínky (jako např. znalost českého jazyka, předchozí vzdělání apod.).

Povinná školní docházka se vztahuje na všechny cizince ve věku od 6 do 17 let, kteří mají oprávnění k pobytu na území ČR a pobývají zde déle než 90 dnů. Je tedy povinností rodičů tyto děti zapsat do školy co nejdříve. Škola je povinna děti s cizí státní příslušností přijmout bez ohledu na legálnost a délku jejich pobytu v ČR, a to bezodkladně.

Jediná výjimka je v současné chvíli u dětí z Ukrajiny s dočasnou ochranou, které mají 90 dnů na adaptaci, než do školy musí nastoupit. V případě podání žádosti i před uplynutím této doby, spádová škola tyto děti přijímá hned, pokud má volnou kapacitu (více v našem článku k Lex Ukrajina).

Pro posouzení spádovosti platí stejné podmínky jako pro občany ČR. V případě nenaplněné kapacity školy stačí doložit nájemní smlouvu v dané lokalitě. Pokud dítě úspěšně absolvuje zápis a kapacita školy není naplněna, není žádný důvod pro nepřijetí dítěte.

Přijetí žáka na ZŠ po ukončeném vzdělání v zemi původu

V případě, že o přijetí na ZŠ má zájem žák, který má splněné základní vzdělání v zahraničí, které trvalo méně než 9 let, ředitel by jeho přijetí na základě této skutečnosti neměl odmítnout. Tento postup je v nejlepším zájmu dítěte. Je třeba pouze pohlídat, aby žák nastoupil do základní školy v ČR nejpozději v 17 letech, protože žáka staršího 17 let nelze přijmout k plnění povinné školní docházky. Žáka s OMJ s ukončeným vzděláním v zemi původu je vhodné na ZŠ v ČR přijmout zejména v případě, kdy se bude chtít hlásit na českou střední školu, ale neovládá k tomu dostatečně češtinu. Pokud mu ZŠ poskytne vhodnou podporu, tj. zajistí mu výuku ČDJ v dostatečném rozsahu a pomůže mu s doplněním učiva ZŠ, může takovému žákovi rok či dva na ZŠ výrazně pomoci k tomu, aby mohl pokračovat ve studiu na střední škole. Tato skutečnost vyplývá z odpovědí MŠMT.

Pokud je kapacita školy naplněna, může škola vyžadovat doklad o trvalém bydlišti v lokalitě. V takovém případě je třeba rodiče žáka s OMJ o této potřebě informovat s předstihem, aby si mohli doklad včas zajistit (na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR). V případě nepřijetí žáka z kapacitních důvodů musí škola neprodleně vydat písemné rozhodnutí a rodiče informovat o dalším postupu, stejně jako v případě ostatních dětí.

Přijetí žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy s sebou přináší mnohá specifika vyplývající z odlišného jazykového a kulturního prostředí. Informace, které jsou pro rodiče žáků majoritní společnosti běžné, nemusí být pro nově příchozí rodiny samozřejmé. Často přicházejí bez dostatečné znalosti češtiny, která je pro výuku ve škole naprosto zásadní, neznají český vzdělávací systém a nemají dostatek základních informací ohledně každodenního školního života. Proto je důležité již samotnému přijímání žáka do školy věnovat náležitou pozornost a důkladně se na něj připravit.

Jak se připravit na přijímací pohovor se zákonnými zástupci a co vše s nimi prodiskutovat, najdete v článku Přijímací pohovor. Co vše je třeba zvážit, než rozhodneme o zařazení žáka s OMJ do ročníku, poradí článek Zařazení do ročníku. Jak se připravit na příchod žáka s OMJ do školy, co vše může usnadnit jeho integraci a jak na to připravit třídní kolektiv, napoví článek Příprava školy na příchod žáka s OMJ.

Můžete využít náš META INFOBALÍČEK K PŘIJÍMÁNÍ NA ZŠ, kde najdete důležité odkazy k danému tématu.

Pomoc Vám může i naše krátké metodické VIDEO, v němž se dozvíte, co vše je třeba zohlednit a jak se připravit na přijímání nových žáků.

Dobrá praxe

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.