+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Roční přípravný kurz - o podpoře


META od roku 2016 připravuje roční přípravný kurz, který uchazeči absolvují před vstupem na českou střední školu. Obsahem kurzu je jazyková výuka v kombinaci s výukou obsahu učiva ze základní školy. Cílem kurzu je zvýšit předpoklady mladých lidí s odlišným mateřským jazykem pro studium na střední škole. V průběhu realizace kurzu vznikl také dokument Jak jsme organizovali přípravný kurz, jenž celý kurz popisuje.

My jsme lektorky tohoto kurzu vyzpovídali a v rozhovoru se ptáme na otázky, které vám přiblíží, jakou další podporu mají studenti kurzu mimo samotnou výuku.

Třída a kolektiv

V ročním kurzu máte pravidelně dvě třídy. Mají třídy svou třídní učitelku? Jaká je její přesná role?

Třídní učitelka vyučuje samozřejmě češtinu a má svou třídu nejvíce hodin výuky, díky tomu své studenty dobře zná. Její úkol není jen žáky naučit český jazyk, ale také jim poskytovat podporu a snažit se jim porozumět. V třídním kolektivu, který je heterogenní, tedy spojuje studenty z různých zemí, je většina dětí, která si přesun do České republiky nevybrala dobrovolně. Jsou ve věku mezi 14–17 lety, obvykle se museli přizpůsobit rodičům (a situaci) a přestěhovat se do Česka. Nově máme tento rok také studenty, kteří utekli před válkou na Ukrajině a v Česku ani nemají oba rodiče (někteří dokonce ani jednoho z nich). Studenti a studentky se tedy nacházejí v nelehké situaci, která je ještě umocněna složitým obdobím dospívání. Ze dne na den ztratí domov, kamarády a věci, na které jsou zvyklí a mají je rádi.

Všechny tyto aspekty musí mít třídní učitelka na paměti, když s třídou pracuje. Snaží se přistupovat ke každému individuálně, respektovat jeho potřeby a zároveň ho zapojovat do kolektivu. Naštěstí má každý student svou sociální pracovnici, se kterou učitelka aktivně spolupracuje a společně řeší problémy studentů (na pravidelných poradách nebo i individuálně). Jednou za rok také probíhá schůzka každého studenta, zákonného zástupce studenta, učitele/učitelky, sociální pracovnice a případně také tlumočníka. Tato schůzka je výborná prevence dobrého klimatu ve třídě, zpětná vazba pro všechny strany, objevení problémů, které mohou zůstat skryty atd.

Další role třídní učitelky je pak komunikace se studentem a rodiči, vymýšlení a organizace doprovodných programů a exkurzí v rámci výuky, pololetní a průběžné hodnocení aj.

Jak pracujete s třídním kolektivem? Používáte nějaké metody/aktivity k utužování vztahů ve třídě?

Ze začátku kurzu je nejdůležitější celou třídu propojit a vytvořit dobře fungující kolektiv, kde vládne tolerance, respekt a vzájemná podpora.

Prvním krokem je organizace adaptačního programu před samotným začátkem kurzu. Probíhá ve dvou dnech a velmi se nám osvědčil. Je plný aktivit k utužení kolektivu, které zároveň pomalu seznamují studenty s češtinou a také s formou výuky v ročním kurzu. Během druhého dne také seznámíme studenty s nejdůležitějšími pravidly, kterými se budeme během kurzu řídit. Tato pravidla dodržujeme nejen mezi studenty, ale také mezi studenty a učitelkami (oběma směry). Toto je důležitý aspekt, který zprostředkovává důvěru mezi učitelkou a studentem a umožňuje efektivně řešit potencionální problémy.

Hlavně začátkem kurzu se snažíme studenty ve výuce pravidelně přesazovat, aby se vzájemně poznali a nikdo nestál mimo kolektiv. Tato akce je vždy prostřednictvím hry a studenti ji obvykle mají rádi a těší se na ni.

Učitel/ka by měla být citlivá ke klimatu ve třídě a vzniklé problémy řešit hned na jejich začátku, aby se nerozvinuly v něco většího. Nejdůležitější je se studenty mluvit a být otevřený/á, aby se studenti nestyděli přijít s jakýmkoli trápením. Se studenty mluvíme jak jednotlivě, tak v kolektivu. Vzájemně se nepomlouváme a neshazujeme. Přímo do výuky zařazujeme různá (i kontroverzní) témata, snažíme se studentům rozšířit obzory a naučit je vyjádřit svůj názor a zároveň také naučit naslouchat.
Jednou týdně mají studenti z obou tříd dohromady tzv. třídnické hodiny, kde se věnujeme různým sportovním, kulturním a tvůrčím aktivitám, které zároveň utužují kolektiv.

Studující a jejich rodiny

Jak komunikujete s rodiči studentů? Narazili jste na nějaké bariéry? Co naopak funguje?

V případě potřeby využíváme na konzultace a evaluace služeb tlumočníků, pokud si nevystačíme se společným jazykem. Dalším skvělým nástrojem jsou přeložené materiály a řád.

Tlumočené schůzky se osvědčily nejen při výběru nových studentů (1. kolo), ale zejména před podpisem smluv o účasti na ročním kurzu. Je pro nás zásadní, aby rodiče i studenti znali dobře podmínky účasti a pravidla kurzu. Velký prostor dáváme vždy dotazům.
Občas narážíme na to, že někteří zákonní zástupci se odmítají dostavit na minimálně požadované schůzky (1x za pololetí evaluační pohovor, 1x schůzka k výběru SŠ). Argumentují nemožností uvolnit se z práce. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o podnikatele, připomínáme jim v takové situaci pravidla kurzu a na schůzce v případě nezletilých studentů trváme. Předchází se tím budoucím nedorozuměním a problémům v případě odlišných představ studenta a rodiče o jeho budoucím vzdělávání apod.
Rodičům nabízíme také účast na informačních schůzkách k přijímacímu řízení na SŠ. Ti, kteří se takových schůzek zúčastnili si je chválili jako užitečné. To neznamená, že někteří nepotřebují následnou individuální podporu například při vyplňování formulářů přihlášek atd.

Jak pracujete například s nedostatečnou motivací žáka, nebo jeho pocity osamění, vykořenění a ztráty naděje?

Pozveme si rodiče i studenta na konzultaci, která může probíhat nejprve s rodičem a následně se studentem. Můžeme také vést krizově intervenční rozhovor. Dle daného problému doporučujeme navazující služby například terapeutické setkání, volnočasové aktivity atd. V rámci možností METY a ve spolupráci s dobrovolníky poskytujeme také služby doučování a mentorství.

Od školního roku 2022/23 máme v týmu psycholožku. Studenti, jichž se dotýká válka na Ukrajině, mohou využívat skupinové terapeutické setkání, arteterapii, ale i individuální konzultace. Individuální konzultace s psycholožkou mohou využívat i ostatní ukrajinsky nebo rusky hovořící studenti. Ostatním v případě potřeby zprostředkováváme služby jiných organizací.
V minulosti se nám osvědčily aktivity připravované na míru danému kolektivu v rámci třídnických hodin.

Poskytujete kariérové poradenství? Pomáháte studentům s výběrem škol?
Kariérové poradenství poskytujeme i v rámci naší další sociální služby a tou je poradenství ve vzdělávání. Konzultace probíhá společně s rodiči, aby byli při výběru přítomní a porozuměli školskému systému v ČR a nutným podmínkám pro přijetí na SŠ.

Nejčastější formou na konzultaci je poradenský rozhovor se studentem. Na základě zájmů a oblíbených předmětů ve škole se jim snažíme představit informační stránky jako například infoabsolvent.cz a blíže je seznámit s dostupnými obory v Praze. Následně studentům asistujeme při vyplňování přihlášek, doložení dalších žádostí a při psaní motivačního dopisu.
Po konzultaci si rodiče a studenti odnáší materiály praktického rádce dostupné v mnoha jazykových mutacích, aby si mohli doma znovu rozmyslet dostupné možnosti.

Další aktivity zaměřené na výběr budoucího povolání a středních škol připravujeme na tzv. třídnické hodiny v pátek. Studenti se díky nim zamýšlí nad svými schopnostmi, talentem, silnými stránkami. V rámci těchto hodin s nimi trénujeme každodenní situace (např. na poště, aby zvládli ověření dokumentů na CzechPointu, dokázali sami poslat doporučený dopis s přihláškou na SŠ atd.) Máme velmi dobrou zpětnou vazbu na trénink sebeprezentace při pohovorech na zkoušku mezi studenty a následné modelové pohovory s pro ně neznámými lidmi, kteří hrají ředitele školy.

Roční kurz v českém školství

Myslíte si, že by měl být roční kurz v systému českého školství?

Určitě! Zřejmě by nebylo v české škole možné vytvořit kurz s takovou mírou individuální podpory, jakou studentům dáváme (od doučování po kariérové poradenství). Na druhé straně, pokud by roční kurz byl v systému českého školství, studenti by získali spoustu jiných výhod. Tou hlavní je, že by byli součástí systému a měli by status studenta, který naši studenti nemají. Navíc by se učili nejen češtinu, ale mohli by postupně pronikat do klasické výuky a poznávat, jak funguje česká škola.

Během školního roku by kromě češtiny mohli navštěvovat některé odborné předměty a díky tomu by se zlepšila nejen jejich schopnost porozumět akademickému jazyku, ale především by byli začleněni mezi kolektiv českých žáků. Studenti našeho kurzu většinou přijeli těsně před kurzem a nikoho jiného než svoje spolužáky z kurzu nemají. Je pro ně tedy velmi těžké najít si místní kamarády.

Měl by být takový roční kurz dostupný všem, kdo jej potřebují? Proč?

To by byl samozřejmě ideální stav. Ve školním roce 2022-23 Meta pořádá tento kurz již posedmé. Každoročně máme možnost učit 2 menší třídy (celkem 22 studentů), zájem je však daleko větší. Proto si mezi studenty vybíráme ty více motivované jít na českou střední školu. Kurz se plánuje transferovat i do dalších regionů v ČR, kde vícejazyční žáci mají zatím velmi malé možnosti takto intenzivního studia češtiny. Pokud by však měli možnost chodit na roční kurz češtiny všichni náctiletí ve věku středoškoláků (věková skupina 14-18), např. v případě, že by kurz byl součástí systému českého školství, jistě by to umožnilo dát všem rovné příležitosti dál se vzdělávat.

Měl by být kurz zcela zdarma?

Náš kurz je sice poskytován zdarma, protože je součástí projektu, ale každé pololetí vybíráme zálohu, která je vratná v případě docházky větší než 80 %. Jedná se tedy spíše o motivační prvek než o platbu za kurz. Zároveň vybíráme menší částku do třídního fondu, ze které platíme některé pomůcky do kurzu nebo vstupné do muzeí, exkurze aj.

Pokud by byl kurz součástí systému českého školství, měl by být zdarma, stejně jako základní nebo střední škola v České republice. Jedná se o přípravný ročník na střední školu (desátý ročník ZŚ nebo nultý ročník SŠ), díky kterému získají vícejazyční žáci možnost studovat na české střední škole a nevypadnou tak ze systému, což se v současné době kvůli nedostatečné znalosti češtiny často děje. Vyšší vzdělání vícejazyčných žáků (min. SŠ) a jejich integrace do české společnosti podstatně zvyšuje jejich potenciál na trhu práce a zároveň je to prevence možných sociálních problémů.

Na otázky odpovídaly lektorky ročního kurzu: Pavlína Vališová, Linda Štencová, Kateřina Vávrová
Zpracovala: Karolina Štajnerová, META, o.p.s.
Publikováno 3/2023
Popis dobré praxe vznikl v rámci projektu "Let´s grow!", který je financován nadací The Velux Foundations.

Lektorky kurzu: P. Vališová, L. Štencová, K. Vávrová. Zpracovala: K. Štajnerová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.