+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Děti a žáci s OMJ


Přestože se v legislativě stále používá termín žáci cizinci (např. §20 školského zákona) a místy také žáci s neznalostí vyučovacího jazyka, či nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, snažíme se již několik let razit nový termín – děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

KDO JSOU DĚTI A ŽÁCI S OMJ?

V nejširším slova smyslu jde o všechny děti a žáky, v jejichž případě se jazyk, kterým hovoří ve svém volném čase a domácím prostředí, resp. ve kterém se dosud vzdělávali, nekryje, nebo jen částečně kryje s vyučovacím jazykem, tj. češtinou. Nejčastěji tedy v této souvislosti hovoříme o dětech a žácích nově příchozích ze zahraničí. Mohou to ale být také děti cizinců, které v ČR vyrostly, ale doma hovoří jiným jazykem, než je jazyk vyučovací. Patří sem také děti, jež mají české občanství, ale doma se používá i jiný než český jazyk (jedná se o děti z vícejazyčného prostředí nebo děti s dvojím občanstvím). V některých případech (spíše z důvodu potřeby podobné podpory) do této skupiny řadíme i děti s českým občanstvím, které sice doma česky hovoří, ale studovaly v zahraničí a česky se nikdy ve škole neučily. Žáků s OMJ je v českých školách více než 30 tisíc, přesný počet ale není známý (víme pouze, kolik je ve školách cizinců, protože tyto údaje se sledují v matrikách).

PROČ NE CIZINCI?

Termín děti a žáci s OMJ nám přijde vhodnější než označení cizinci z několika důvodů:

  • více vystihuje podstatu pedagogické intervence – tj. že se jedná o děti, které přichází z odlišného jazykového a kulturního prostředí a tudíž potřebují odpovídající podporu;
  • termín není úzce vymezen cizí státní příslušností, což více odpovídá skutečné skladbě dětí ve školách (ne všichni, kdo potřebují jazykovou podporu nebo přichází přímo ze zahraničí, jsou cizinci podle zákona, tedy mají cizí státní příslušnost);
  • termín je opisný, zatímco termín cizinec může být (zejména) v současné době hodnotově a postojově zabarvené označení. Zároveň je snahou školy děti co nejdříve adaptovat a zapojit do prostředí, aby v něm nebyly „cizí“.

Pro pedagogickou práci s dětmi však nejsou důležitá pojmenování. Zohledňujeme a zajímáme se o úplně jiné skutečnosti:

  • Jak dobře umí česky?
  • Jak se mateřský jazyk liší od češtiny?
  • Kolik bylo dítěti let, kdy přišlo do ČR?
  • Jak dlouho pobývá v ČR?
  • Jaké jsou jeho předchozí školní zkušenosti a úspěchy?
  • Jaké má předchozí zkušenosti se vzdělávacím systémem?
  • Na co je dítě zvyklé?

Všechny tyto informace jsou pro školu důležitější než typ pobytu a státní příslušnost dítěte. Zjišťujeme je co nejdříve po příchodu dítěte a jsou součástí pedagogické diagnostiky.

CO JE PRO ŽÁKY S OMJ TYPICKÉ?

Základním specifikem žáků s OMJ je to, že vyučovací jazyk je pro ně cizím (resp. druhým) jazykem (více k těmto pojmům v části čeština jako druhý jazyk). Při jejich vzdělávání tedy dochází k situaci, kdy se současně učí nový (druhý) jazyk a zároveň se prostřednictvím tohoto jazyka učí. Jazyková bariéra je tedy při vzdělávání zásadní překážkou, která může výrazně limitovat studijní úspěchy žáků. Výzvou pro učitele při vzdělávání dětí s OMJ je proto skloubit jazykové vzdělávání (rozšiřování slovní zásoby, pravidla tvarosloví, ale i gramatických struktur a především nácvik a používání komunikačních dovedností a porozumění) a obsah učiva jednotlivých předmětů (jak na to najdete v části věnované zapojení do výuky).

Při procesu učení se novému jazyku je důležité si uvědomit několik důležitých věcí. Více se o tomto procesu dozvíte v části věnované učení se druhému jazyku. Důležité je ale nezapomínat na to, že děti se doposud rozvíjely ve svém mateřském jazyce a mohou v něm mít již mnoho dovedností a vědomostí. Více se dozvíte v části věnované vícejazyčnosti.

Všichni, kdo přicházíme do nového prostředí, si musíme zvyknout na nová pravidla, způsob a organizování činností a především si v novém prostředí vybudovat vztahy, najít si kamarády a přátele. To samozřejmě není typické jen pro děti a žáky s OMJ. Typické je pro tyto děti, že toto vše musí absolvovat v jazyce, který se teprve učí, a také v prostředí, které jim může být kulturně velmi vzdálené. S potřebou socializace u nově příchozích souvisí také fenomén vykořenění, s nímž se musí nějakým způsobem vyrovnat všichni, kdo opustili rodnou zemi a musí se zabydlet v té nové.

Pokud rodina pochází z kultury a komunity s odlišným chápáním a očekáváním od vzdělání, mohou mít rodiče odlišný přístup k instituci školy, k očekávání od role školy a vzdělání dětí jako takového. V některých případech tak může docházet ke kolizím mezi očekáváními ze strany školy a ze strany rodiny. Potíže mohou způsobovat i odlišná kulturní a náboženská pravidla.

V zahraniční literatuře se při popisu situace těchto dětí a žáků mluví o sledování pohybujícího se cíle. To je zajímavá metafora. Představme si Duong. Pochází z Vietnamu, za rodiči se přestěhovala do Česka po dvou letech strávených ve Vietnamu pouze s babičkou a dědou. Česky neumí, nechodila do MŠ a nastupuje do první třídy. Stejně jako její spolužáci si Duong bude muset zvykat na nové prostředí, spolužáky, pravidla třídy a školy, bude se učit číst, psát a počítat, držet správně tužku apod. Na rozdíl od českých spolužáků se to Duong bude všechno učit v novém jazyce, kterému nerozumí. Duong samozřejmě leccos umí, ale myslí a vyjadřuje své vědomosti ve vietnamštině. Musí se tedy začít učit česky. Než se ale naučí významu slovíček, jež ostatní již znají a učí se je „pouze“ číst a psát, učivo jí začne „utíkat“. Duong začíná „dohánět pohybující se cíl“, kterým je porozumění jazyku a výuce jako takové. Pokud by Duong nastoupila například do 7. třídy, učivo, které se její spolužáci učí, je jazykově ještě mnohem náročnější a "pohybující se cíl" je ještě více v nedohlednu.

Diagram ukazuje, že žáci s OMJ čelí při výuce mnohem větší zátěži než jejich spolužáci. Jejich startovací čára je díky neznalosti jazyka mnohem níže, a proto jsou jejich šance na úspěšné vzdělávání ohroženy. Potřebují včasnou a soustavnou podporu při výuce češtiny jako druhého jazyka a zároveň v ostatních předmětech, aby se jejich šance vyrovnaly.


O tom, jak je důležité podporovat vícejazyčné prostředí ve škole, mluví ve svém videu také kanadský profesor Jim Cummins. Kanada je země, která spatřuje v imigrantech velký potenciál a přínos pro ekonomiku země, a proto je v jejich vzdělávání podporuje a má s tím zkušenosti. Cummins upozorňuje na to, že každý imigrant má svůj jedinečný potenciál, své silné i slabé stránky, své dosavadní životní zkušenosti i vzdělání, kterými si již prošel, než se přestěhoval do jiné země, a z nichž může dále čerpat. Ve vzdělávání je velmi důležité tyto zkušenosti a silné stránky dětí s OMJ podporovat a stavět na nich, jedině tak můžeme potenciál těchto žáků plně využít a jedině tak se tito žáci mohou dále plně rozvíjet a vzdělávat. Přitom stačí právě jen změnit naši perspektivu, náš úhel pohledu, jakým na tyto žáky nahlížíme, který ale může znamenat zásadní proměnu podmínek pro jejich osvojování si vyučovacího jazyka i pro jejich vzdělávání.

Doporučená literatura: South, H. (1999) Working Paper 5: The Distinctiveness of EAL: A Cross-Curriculum Discipline. Watford : NALDIC, dostupné 30.7. 2010 na http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/Task.cfm.

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.