+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování jazykové přípravy (dle §20 ŠZ)


Bezplatná jazyková příprava dětí s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání byla nově spuštěna/zahájena od 1. září 2021. Povinným předškolním vzděláváním se rozumí poslední rok před nástupem na ZŠ.

Bezplatná jazyková příprava v MŠ se řídí vyhláškou č.271/2021 Sb. Tato vyhláška přesně stanovuje, jak má být jazyková podpora dle §20 ŠZ dětem s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání poskytována.

V návaznosti na tuto vyhlášku byl novelizován též Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, do kterého byla nově zařazena podkapitola 8.4, která se týká poskytování jazykové přípravy dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka.

O co se v praxi jedná, podrobně vysvětluje Metodický materiál MŠMT k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání.

Jak je jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka nastavena?

  • Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy jsou děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání bez ohledu na délku jejich pobytu v ČR. Cílem je zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

Jak jazyková příprava v MŠ probíhá?

  • Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání. V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu.
  • Mateřská škola má povinnost poskytovat jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně.
  • Velikost skupiny je 4-8 dětí s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání. Pokud je v MŠ takových dětí více, může ředitel vytvořit skupiny dvě.
  • Pokud má mateřská škola 1 až 3 děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího programu.
  • Vzdělávání ve skupině je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Například 2 bloky týdně po 30 minutách nebo 4 bloků po 15 minutách.
  • Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. Do skupiny mohou být zařazeny například děti mladší s českým občanstvím.

Kdo může češtinu jako druhý jazyk vyučovat?

  • Vzdělávání v českém jazyce bude zajištěno kmenovým učitelem mateřské školy. Vzhledem k organizaci vzdělávání v mateřské škole a k tomu, že předškolní vzdělávání je povinné v rozsahu 4 hodin dopoledne, je vhodné, aby jazyková příprava dětí s cizí státní příslušností probíhala především v dopoledních hodinách.

Jak je jazyková příprava financována?

  • Financování - každé mateřské škole zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí, která k 30. 9. daného školního roku vykáže ve výkazu o mateřské škole v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání alespoň 4 děti s cizí státní příslušností v povinném předškolním vzdělávání, bude navýšen PHmax o 1 hodinu týdně pro každou skupinu pro jazykovou přípravu.
  • U soukromých a církevních škol bude financování podrobně popsáno v materiálu k normativům pro soukromé školství na rok 2022.

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka

K představení tohoto kurikula proběhl diskuzní panel řízený NPI ČR.

Více informací k novému systému jazykové přípravy v MŠ se dozvíte na stránkách NPI ČR, které též na svých stránkách uvádí řadu praktických webinářů k tomuto tématu.

Důležité legislativní dokumenty naleznete na stránkách MŠMT v sekci vzdělávání žáků cizinců.

Podrobněji se systému nové jazykové přípravy věnoval též odborný diskusní online panel, který organizovala společnost META o.p.s.

Barbora Dvořáková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.