+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování výuky ČDJ a další podpory


OD ZÁŘÍ 2021 BYL SPUŠTĚN NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ A ORGANIZACE JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PRO ŽÁKY CIZINCE. Jazykovou přípravu mají poskytovat výhradně školy určené příslušným krajským úřadem, který jazykovou přípravu financuje. Krajem určená by měla být každá škola, která má podíl cizinců vyšší než 5% z celkového počtu žáků školy. Pokud v obci s rozšířenou působností není žádná škola splňující tuto podmínku, krajský úřad alespoň jednu školu určí. Případně může být určena škola, která má pro poskytování jazykové přípravy vhodnější podmínky (prostorové, personální, zkušenostní apod.).

Jazyková příprava by měla probíhat přednostně v době běžné výuky (žáci jsou z příslušných předmětů automaticky uvolňováni) a je poskytována v rozsahu 100 - 200 hodin po dobu maximálně 10 měsíců. Rozsah podpory se určuje orientačním jazykovým testem . Jazyková příprava má probíhat ve skupinách 2 až 10 žáků a je určena pouze cizincům, kteří nastoupili do školy v ČR v uplynulých 24 měsících. Pro žáky cizince, kteří nemohou do určené školy dojíždět, doporučujeme využívat podpůrná opatření podle paragrafu 16 školského zákona (3 hodiny ČDJ týdně aj.), případně tuto podporu kombinovat s distanční výukou ČDJ, kterou by měla zajišťovat alespoň jedna škola v kraji. Učitelé v pověřených školách učí ČDJ v rámci svých úvazků podle nově vzniklého kurikula ČDJ.

DUBEN 2022:

Nyní je možné, aby se neurčená škola stala určenou pro NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁKY Z UKRAJINY. Školy můžou požádat kraj na financování jazykové přípravy, pokud vytvoří skupinu žáků (minimální počet jsou 2 žáci).

K financování kurzů češtiny lze dále využít:

 • Šablony na podporu dětí z Ukrajiny: MŠMT vyhlásilo 2 dotační výzvy na adaptační skupiny a jazykové kurzy
 • Podpůrných opatření, které dle §16 školského zákona mohou žáci s OMJ získat na základě doporučení školského poradenského zařízení. Finanční podporu dostává škola z MŠMT prostřednictvím kraje a lze z ní hradit hodiny češtiny, asistenta pedagoga, speciální učebnice apod.
 • Projektů obcí na integraci cizinců MVČR. Z jejich prostředků je možné financovat výuku českého jazyka, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, pořádání integračních aktivit, příměstské tábory s výukou češtiny, podpora integrace v základních a mateřských školách a další aktivity. Příjemcem dotace je obec, město nebo městská část, a proto se v případě zájmu obracejte na ně. Více například v dobré praxi. Momentálně je otevřena výzva do 30. 11. 2021.

Plánované výzvy:

Ukončené výzvy:

 • Program OP VVV, tzv. Šablony. Pro žáky s OMJ je možné využít financování školního asistenta, speciálního pedagoga, školního psychologa, kariérního poradce, dále je ze Šablon možné financovat doučování a realizaci volnočasového klubu. Příjem žádostí byl ukončen 29. 6. 2021. Výzva byla realizována zvlášť pro Prahu a zvlášť pro regiony mimo hlavní město Prahu.

 • Výzva č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásilo hl. m. Praha. Díky ní si školy mohly žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní pracovníky/ komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity. Příjem žádostí byl ukončen 31.8.2020.

Další možnosti podpory pro školy integrující děti a žáky cizince

 • Aktivity NPI ČR při vzdělávání žáků cizinců:

  Adaptační koordinátoři do škol, Tlumočnické a překladatelské služby pro školy a Podpora pedagogických pracovníků prostřednictvím krajských center podpory. Bližší informace se dozvíte na stránkách NPI ČR.

 • Výzvy různých nadací. Ty můžete sledovat například prostřednictvím webu neziskovky.cz.

Možnosti kurzů ČDJ mimo školu

Doporučujeme spíš jako doplněk k výuce v kmenové škole, ne jako její náhradu.

 • Kurzy češtiny organizované mimo školy, např. Centra na podporu integrace cizinců.
 • Letní intenzivní kurzy jsou vhodný doplněk ke kurzům ve škole (nikoli jako jejich náhrada) a jsou pořádané neziskovými organizacemi či některými MČ Prahy. Přehled nabízených kurzů naleznete na stránkách NPI.

Dobrá praxe

Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.