+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování výuky ČDJ a další podpory


Školy určené
OD ZÁŘÍ 2021 BYL SPUŠTĚN NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ A ORGANIZACE JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PRO ŽÁKY CIZINCE. Jazykovou přípravu mají poskytovat výhradně školy určené příslušným krajským úřadem, který jazykovou přípravu financuje. Krajem určená měla být každá škola, která má podíl cizinců vyšší než 5 % z celkového počtu žáků školy. Pokud v obci s rozšířenou působností nebyla žádná škola splňující tuto podmínku, krajský úřad alespoň jednu školu určil. Případně mohla být určena škola, která má pro poskytování jazykové přípravy vhodnější podmínky (prostorové, personální, zkušenostní apod.). Školní rok 2021/2022 je považován za pilotní, v tomto roce proto nebyla striktní podmínka pro určení školy nad 5 % žáků cizinců.

V souvislosti s přijímáním většího počtu nově příchozích dětí z Ukrajiny mají krajské úřady s ohledem na přechodné ustanovení vyhlášky možnost určit větší počet škol pro jazykovou přípravu, aniž by musely o souhlas žádat ministerstvo. Nově se může školou určenou stát škola, která má minimálně 5 žáků cizinců, pokud má personální a prostorové předpoklady a může tedy následně vytvořit skupinu/y pro jazykovou přípravu (prezenčně nebo distančně).

Jak se stát školou určenou
Je možné, aby se neurčená škola stala určenou pro poskytování jazykové přípravy, pokud vytvoří alespoň 1 skupinu pro jazykovou přípravu. Jazyková příprava bude probíhat ve skupinách 1 až 10 žáků s tím, že v první skupině musí být alespoň 2 žáci. Úvazek učitele ČDJ se bude odvíjet od počtu výukových skupin a nároku na rozsah jazykové přípravy žáků cizinců ve skupinách. Na žádost školy může krajský úřad ve spolupráci se zřizovatelem zařadit danou školu na seznam určených škol.

Jazyková příprava
Jazyková příprava by měla probíhat přednostně v době běžné výuky (žáci jsou z příslušných předmětů automaticky uvolňováni) a je poskytována v rozsahu 100–200 hodin po dobu maximálně 10 měsíců. Rozsah podpory se určuje orientačním jazykovým testem. Jazyková příprava má probíhat ve skupinách 2 až 10 žáků a je určena pouze cizincům, kteří nastoupili do školy v ČR v uplynulých 24 měsících. Pro žáky cizince, kteří nemohou do určené školy dojíždět, doporučujeme využívat podpůrná opatření podle paragrafu 16 školského zákona (3 hodiny ČDJ týdně aj.), případně tuto podporu kombinovat s distanční výukou ČDJ, kterou by měla zajišťovat alespoň jedna škola v kraji. Učitelé v pověřených školách učí ČDJ v rámci svých úvazků podle nově vzniklého kurikula ČDJ.

Adaptační koordinátor
Poskytnutí finančních prostředků je nyní nově možné získat na zajištění pozice adaptačního koordinátora (AK), kterou lze zřídit ve spádových MŠ a ZŠ za účelem posílení adaptačního procesu dětí a žáků ve školách na nové kulturní a školní prostředí a jiné životní podmínky. AK se může věnovat i ostatním dětem, aby bylo dosaženo co nejlepšího integračního efektu. Pro žádost o finanční prostředky na AK je rozhodující počet nově příchozích žáků z Ukrajiny s dočasnou ochranou (min. 10 žáků). Pozici AK lze využít do 31. 8. 2022. O finance si může požádat škola, která má vyčerpané finanční prostředky na nepedagogické úvazky. Spádová škola požádá standardním způsobem o úpravu rozpisu přímých výdajů příslušný krajský úřad prostřednictvím ORP. Výše úvazku adaptačního koordinátora se odvíjí od počtu dětí/žáků s OMJ z Ukrajiny na škole (př. výše úvazku 1 = 76-100 žáků, 0,5 úvazku = 26-50 žáků, 0,25 = 10-25 žáků).


AKTUÁLNÍ INFORMACE
Na základě sběru dat o fungování celého systému během pilotního školního roku 2021/2022 vypracovala META o.p.s. analýzu Nový systém jazykové přípravy v praxi. Jednalo se o kvalitativní vyhodnocení, v němž shrnula silné i slabé stránky nového systému a definovala prostor pro možné úpravy.
31. 5. 2022 se konala panelová diskuze „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ – zkušenosti a vyhlídky“. Cílem setkání bylo zhodnotit, jak funguje nový systém jazykové přípravy po prvním roce své existence, a informovat pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o výhledu na další školní rok v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ s ohledem na začleňování dětí a žáků z Ukrajiny. V rámci panelové diskuze vystoupil PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT ČR a další hosté z řad zástupců krajských úřadů a určených a neurčených škol. Ze setkání vyplynulo, že MŠMT chystá novelizaci některých podmínek pro poskytování jazykové přípravy.

K financování kurzů češtiny lze dále využít:

Podpůrných opatření, které dle §16 školského zákona mohou žáci s OMJ získat na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Finanční podporu dostává škola z MŠMT prostřednictvím kraje a lze z ní hradit hodiny češtiny, asistenta pedagoga, speciální učebnice apod. ŠPZ byly doporučeny postupy v souvislosti s poskytováním poradenských služeb dětem/žákům z Ukrajiny.

Aktuální výzvy:

 • Výzva MŠMT na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - finance jsou určeny na zajištění personální podpory (školní psycholog, koordinátor inkluze, adaptační koordinátor atd.), přímé podpory sociálně znevýhodněným žákům (doučování, psychosociální podpora atd.), dalšího vzdělávání a rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků. Žádost je třeba podat do 31. 12. 2022.
 • Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) - finance slouží především na podporu personálních pozic, rozvoj pedagogů i inovace ve vzdělávání. Školy si budou moct žádat o prostředky na pozice školního psychologa, školního asistenta, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, kariérového poradce či dvojjazyčného asistenta. Pokud škola nedostane finanční prostředky na školního psychologa, bude jí nabídnuta podpora prostřednictvím pedagogicko-psychologických poraden. Je-li součástí školy také školní družina či školní klub, je možné ještě získat finance i na další aktivity. Žádosti o podporu do výzvy ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ mohou žadatelé předkládat od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023 do 14:00 hodin.
 • Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany- dotační výzva je určena obcím, městům či městským částem, které chtějí podpořit nebo již podporují integraci dětí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Cílovou skupinou jsou nejen nově příchozí děti z Ukrajiny, ale také společnost (např. v oblasti informování o integraci, seznamovacích aktivit). Dotaci je možné využít na: poradenství, aktivizační práce, jazykové kurzy, mimoškolní aktivity pro děti (příměstské tábory s výukou jazyka, kroužky), aktivity podporující soužití držitelů dočasné ochrany a místních občanů. Sběr žádostí bude probíhat : 18. září 2022 (2. kolo) a 30. října 2022 (3. kolo), přičemž MV ČR si vyhrazuje právo zrušení jednotlivých kol z důvodu nedostatku finančního krytí. Není stanoven finanční limit – záleží na projektu a popisu situace.
 • Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny - podpora adaptace a socializace ukrajinských dětí na české prostředí, rozvoj jejich jazykových dovedností, příprava na nástup do českých škol, podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí. Žádost musí být podána nejpozději do 15. 09. 2022.
 • Na výuku českého jazyka a doplnění potřebných znalostí žáků je možné čerpat finance také z Národního plánu obnovy určených na doučování - jedná se o vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. Musí jít však o doučování žáků školy (netýká se adaptačních skupin). Finanční prostředky budou poskytnuty i v dalších dvou doučovacích obdobích: září–prosinec 2022, leden–srpen 2023.
 • V rámci iniciativy Fakulty doučují za podpory NPI byli vyzváni studenti vysokých škol a VOŠ, aby se zapojili do doučování dětí. Pomoc se zvládnutím učiva je poskytována jak českým žákům, tak žákům nově příchozím z Ukrajiny. Na webu Zapojme všechny je znázorněno, jak postupovat, pokud máte zájem doučovat žáka.

Ukončené výzvy:

 • Dotační výzva Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny - intenzivní kurzy pro děti ve věku od 6 do 18 let přijíždějící z Ukrajiny v období letních prázdnin. Cílem je zvýšit jazykové dovednosti dětí s OMJ v českém jazyce. Žádost musí být podána nejpozději do 1. 7. 2022.
 • Šablony na podporu dětí z Ukrajiny: MŠMT vyhlásilo 2 dotační výzvy:
  A) Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny - volnočasové adaptační skupiny pro děti od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR, žádost bylo možné podat do 31. 5. 2022.
  B) Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny - jazykové kurzy zaměřené na podporu dovedností v českém jazyce pro děti ve věku 14 až 18 let, 80hodinová výuka češtiny jako druhého jazyka konaná mimo školní výuku. Žádost bylo možné podat do 31. 5. 2022.
 • Program OP VVV, tzv. Šablony. Pro žáky s OMJ bylo možné využít financování školního asistenta, speciálního pedagoga, školního psychologa, kariérního poradce, dále bylo ze Šablon možné financovat doučování a realizaci volnočasového klubu. Příjem žádostí byl ukončen 29. 6. 2021. Výzva byla realizována zvlášť pro Prahu a zvlášť pro regiony mimo hlavní město Prahu.
 • Výzva č. 54 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II, kterou v prosinci 2019 vyhlásilo hl. m. Praha. Díky ní si školy mohly žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny, dvojjazyčné školní asistenty, interkulturní pracovníky/ komunitní tlumočníky, doučování žáků s OMJ, vzdělávání pedagogických pracovníků, projektovou výuku a další aktivity. Příjem žádostí byl ukončen 31. 8. 2020.
 • MV ČR dotační titul Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022 - o finanční prostředky si mohly zažádat obce a města, které chtěly podpořit integraci občanů Ukrajiny, jimž byla udělena dočasná ochrana. Termín podání žádosti byl do 15. 5. 2022.


DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY PRO ŠKOLY INTEGRUJÍCÍ DĚTI A ŽÁKY CIZINCE

 • Aktivity NPI ČR při vzdělávání žáků cizinců: Tlumočnické a překladatelské služby pro školy a Podpora pedagogických pracovníků prostřednictvím krajských center podpory. Bližší informace se dozvíte na stránkách NPI ČR.
 • Výzvy různých nadací. Ty můžete sledovat například prostřednictvím webu neziskovky.cz.

MOŽNOSTI KURZŮ ČDJ MIMO ŠKOLU
Doporučujeme spíše jako doplněk k výuce v kmenové škole, nikoliv jako její náhradu.

 • Vítej v Česku - letní jazykové adaptační kurzy pro ukrajinské děti od 6 do 15 let.
 • Česká centra - organizují pro občany Ukrajiny zdarma online kurzy češtiny. Zápis probíhá každé dva týdny. Kontakt: UAczech@czech.cz.
 • Czech for foreigners - letní kurzy prezenčně i online nabízí.
 • Adaptační centrum Paměť národa - bezplatné kurzy určené ukrajinským dětem a mládeži.
 • SoloLang - letní kurzy češtiny, nabízejí i online kurzy.
 • Centra na podporu integrace cizinců - kurzy češtiny organizované mimo školy.
 • Integrační centrum Praha - kurzy češtiny pro dospělé i pro děti, registrace na nové kurzy bude spuštěna v srpnu 2022.
 • CZECH IN - kurzy češtiny a doučování.
 • Nová škola, o.p.s.- doučování žáků základních a středních škol. Rovněž nabízejí kvalifikační studium pro asistenty pedagoga, kurzy zaměřené na podporu inkluze a práce AP a kurzy zaměřené na podporu čtenářství.
 • InBáze, z.s - zdarma kurz češtiny pro falešné začátečníky ve věku 8-13 let každý všední den od 15. 8. do 26. 8; určeno především dětem s neslovanským mateřským jazykem. Kontakt: cestina@inbaze.cz.
 • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy - kurzy češtiny pro různé věkové kategorie.
 • Centrum pro cizince JMK - různě zaměřené jazykové kurzy pro zájemce z Jihomoravského kraje nabízí.
 • Eufrat group, Plzeň - kurzy ČJ a jazykové příměstské tábory pro Ukrajince
 • SportJoy - Willdo školka s jazykovým a pohybovým programem pro děti od 2,5-6 let, vhodné pro děti s OMJ.
 • SportJoy - letní intenzivní kurz češtiny pro děti s OMJ od 7 do 15 let.

Doporučujeme průběžně sledovat nabídku jazykových a adaptačních kurzů, které vyhlašují jednotlivé městské části nebo magistráty měst či obce. Kurzy jsou primárně určeny pro děti s bydlištěm v dané oblasti.

Volnočasové adaptační aktivity a jazykové kurzy mohou nabízet také domy dětí a mládeže (DDM) po celé České republice. Můžete se např. podívat na nabídku aktivit DDM v Praze, Teplicích, Neratovicích, Vrchlabí nebo v Poděbradech.

Dobrá praxe

Klára Ptáčková, Alexandra Gončarenko
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.