+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Informace k přechodu na ZŠ a odkladu školní docházky


Učitelé a učitelky v MŠ hraji stěžejní roli pro úspěšný přechod vícejazyčných dětí na základní školu. Při vhodně nastavené jazykové podpoře po celou dobu docházky do MŠ by děti s odlišným mateřským jazykem měly tento přechod zdárně zvládnout.
Důvěra a komunikace mezi pedagogem a rodiči je základním předpokladem úspěchu vícejazyčných dětí při přechodu z mateřské do základní školy. Je tedy na Vás učitelích nastavit s rodiči spolupráci tak, aby včas dostávali potřebné informace a věděli o pokrocích, nebo naopak o oblastech, na které by se měli v podpoře svých dětí zaměřit.
Pro rodiče vícejazyčných dětí jsme připravili PRAKTICKÉHO RÁDCE , který je provede českým vzdělávacím systémem od mateřské školy po vzdělávání na střední škole a poukáže na možná úskalí, která rodičům zatím zůstavají skryta (například odklad školní docházky, přípravné třídy, systém školských poradenských zařízení, klasifikace, kroužky a volný čas). Tento materiál je zpracovaný ve více jazykových mutacích.

Podívejte se na META infobalíček k přechodu z MŠ do ZŠ, který si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.


Přechod na ZŠ

Jak mohou MŠ přispět k větší informovanosti rodičů vícejazyčných dětí o přechodu z MŠ na ZŠ?

Tipy pro učitele a učitelky

 • Od rodičů zjistěte, kam bude jejich dítě dále směřovat. Důležité je pro vás vědět, zda rodiče uvažují o české základní škole, nebo chtějí dítě dále vzdělávat například v mezinárodní škole s výukou angličtiny, kde nebude čeština hlavním vzdělávacím jazykem.
 • Uspořádejte besedu pro rodiče předškoláků, případně si s rodiči vícejazyčných dětí domluvte individuální schůzku. Na společné schůzce otevřte téma školní zralosti a připravenosti na školu. Na besedu si můžete pozvat odborníka z PPP nebo přímo ze ZŠ a připravit pro rodiče tištěné informační materiály ke školní zralosti (např."Co má umět předškolák" nebo "Desatero pro rodiče předškoláků").
 • Seznamte rodiče s možnostmi, které vaše MŠ v rámci posuzování školní zralosti nabízí - např. logopedický screening, orientační test školní zralosti vedený paní učitelkou, nebo orientační test školní zralosti vedený odborníkem z PPP.
 • Představte rodičům, jak bude nastavena podpora dítěte v posledním roce povinné předškolní docházky, např. dítě bude mít zpracovaný plán podpory vzdělávání či jiný podobný plán zaměřený na rozvoj konkrétních oblastí (PLPP, IVP, plán rozvoje), dítěti bude poskytována individuální jazyková podpora, skupinový kurz češtiny, kroužek předškolní přípravy v rámci MŠ a podobně. Připravené informace o možnostech podpory najdete v materiálu Jak může být podpořeno vaše dítě ve vzdělávání, který je přeložený do několika jazyků. Najdete v něm i šablonu žádosti o vyšetření v PPP.
 • Velmi užitečné také bude, když rodičům vysvětlíte jak a kdy probíhají zápisy na základní školy. Objasněte zároveň, v čem spočívají největší rozdíly mezi MŠ a ZŠ. Můžete jim představit, jak fungují přípravné třídy při některých ZŠ a jaké jsou jejich výhody právě pro vícejazyčné děti.
 • V praktické rovině bude pro rodiče velmi užitečné získat od vás doporučení na základní školy v okolí vaší MŠ. Můžete si navíc zjistit, které ZŠ ve vašem kraji zřizují přípravné třídy a jaké je složení dětí v těchto třídách.
 • V případě, že máte v MŠ více rodičů, kteří hovoří společným cizím jazykem, můžete na schůzku zajistit tlumočníka, který bude rodičům překládat vaše doporučení. Případně můžete zkusit oslovit někoho z řad vícejazyčných rodičů, který již má dítě na české základní škole a může s ostatními vícejazyčnými rodiči sdílet své zkušenosti.


Jak s rodiči komunikovat odklad školní docházky?

Pokud se na základě dlouhodobého sledování a vyhodnocování pokroků dítěte rozhodnete rodičům doporučit odklad školní docházky, proveďte je také potřebnými náležitostmi, které jsou k udělení odkladu školní docházky potřeba. Pro rodiče vícejazyčných dětí bude v první řadě důležitá Vaše podpora - věnujte dostatek času a vhodnou příležitost řádnému vysvětlení odkladu i pozitivním stránkám, které v tomto řešení spatřujete. Odklad školní docházky může být rodiči z jiného kulturního prostředí vnímán jako něco znepokojivého nebo dokonce pro dítě a jeho rodinu stigmatizujícího, proto je potřeba tento systém pedagogicko-psychologické podpory rodičům dobře vysvětlit a zbavit je tak zbytečných obav. Je vhodné poukázat i na to, že v České republice je tento jev oproti jiným zemím poměrně častý. Zvažte, zda by nebylo vhodné ke komunikace o odkladu přizvat interkulturního pracovníka.

 • Pokud u dítěte shledáte důvod k odkladu, domluvte si s rodiči dítěte individuální schůzku, na které jim citlivě sdělíte, z jakého důvodu dítěti odklad navrhujete. Při popisu využívejte informace z pedagogické diagnostiky a plánu PLPP. Pokud rodič nerozumí dostatečně dobře česky, pozvěte na schůzku tlumočníka či interkulturního pracovníka.
 • Doporučte rodičům návštěvu v PPP za účelem testování školní zralosti. Pokud rodiče s návštěvou PPP souhlasí, připravte pro rodiče potřebné dokumenty a navažte spolupráci s konkrétní poradnou. Pokud PPP na základě vyšetření zjistí, že dítě ještě není zralé nebo připravené do první třídy, vydá zákonnému zástupci doporučení pro odklad školní docházky.
 • Pokud rodič váhá, zda dát dítěti odklad, nebo nechat nastoupit na základní školu, domluvte si s rodiči opět individuální schůzku a vysvětlete jim význam odborného posudku z PPP a možné výhody odkladu. Pokuste se společně s rodiči najít možné výhody odkladu, např. to, že dítě získá větší jistotu v jazyce a snáze se mu budou navazovat vztahy s vrstevníky. Pokud u dítěte vnímáte výraznou školní nezralost, která je navíc podložena doporučením PPP, vysvětlete rodičům i možné důsledku školního neúspěchu - dodatečný odklad školní docházky nebo případné opakování 1. ročníku. Obě tyto varianty jsou pro dítě i rodiče psychicky náročné. Může se totiž stát, že pro dítě již v MŠ nebude místo a dítě bude muset nastoupit do zcela nového kolektivu.

Následně pak můžete rodičům vícejazyčných dětí ulehčit tím, že jim poskytnete přehledné informace o fungování pedagogicko-psychologických poraden i vysvětlení toho, jaké jsou jejich možnosti a povinnosti.
V již zmiňovaném praktickém rádci jsme pro vás připravili přehledné informace přeložené do nejčastěji rozšířených jazyků v ČR:
- ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
- PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
- ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ (ŠPZ, PPP)

V různých jazykových verzích najdete přeložené dokumenty, které pro rodiče můžete vytisknout:
- ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
- ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Co musí rodič udělat v případě, že chce žádat o odklad školní docházky?

 • Získat doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC.
  Rodič objedná své dítě na vyšetření školní zralosti do PPP (nebo SPC) a následně si vyzvedne zprávu z vyšetření. MŠ pro rodiče připraví podklady k vyšetření (vyplněný dotazník z PPP, nebo například vyhodnocené PLPP, výsledky jazykové diagnostiky).
 • Získat doporučení od odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  Rodič objedná dítě k lékaři nebo klinickému psychologovi, aby mu vystavil druhý posudek.
 • Podat v době zápisu žádost o odklad školní docházky.
  Rodič, který žádá pro své dítě odklad školní docházky, se dostaví v době zápisu do vybrané ZŠ a předá řediteli vyplněnou žádost o odklad, kterou doplní dvěma posudky (z PPP a od lékaře).

Jaká jsou práva rodičů v otázce odkladu povinné školní docházky?

 • Rodiče mají nárok objednat dítě na vyšetření do jakékoliv PPP nebo SPC, nehledě na to, s jakým pracovištěm MŠ spolupracuje.
 • Rodiče dítěte mají i přes doporučení pedagoga nebo vyjádření PPP právo odmítnout odklad povinné školní docházky pro své dítě.
 • Pokud se v průběhu prvního školního roku projeví u vícejazyčného dítěte nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost, může ředitel školy navrhnout rodičům dodatečný odklad povinné školní docházky. S odkladem musí rodič souhlasit (stvrzuje svůj souhlas podpisem), má zároveň právo tento návrh nepřijmout - vždy je ale třeba pečlivě zvážit důsledky a nejlepší řešení možné situace (návrat do MŠ x opakování prvního ročníku).

Co si mají rodiče vzít k zápisu na ZŠ?

 1. Vyplněnou písemnou žádost o odklad školní docházky.
 2. Doporučující zprávu z školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC.
 3. Doporučující zprávu odborného lékaře (pediatr, neurolog či jiný odborný lékař), nebo klinického psychologa.
 4. Rodný list dítěte.
 5. Vlastní občanský průkaz (občané EU) nebo cestovní pas.
Milena Poeta, Barbora Dvořáková

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.