+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Interkulturní práce


Podstatou interkulturní práce je usnadnit vzájemnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami interkulturního setkávání (migranti, veřejnost a veřejné instituce, např. školy, úřady nebo zdravotnická zařízení).

Interkulturní práci poskytují interkulturní pracovníci (IKP), kteří mají často migrantskou zkušenost, v ČR dlouhodobě pobývají, orientují se v místním systému a zvyklostech a mají jazykové kompetence jak v rodném, tak v českém a případně i v dalším cizím jazyce. Díky orientaci ve dvou či více kulturách jsou interkulturní pracovníci schopni zprostředkovat kromě komunitního tlumočení a poradenství i tzv. sociokulturní překlad a předejít tak případným nedorozuměním nebo upozornit na rozdíly fungování vzdělávacích systémů apod.

Mezi hlavní služby, které interkulturní pracovníci v ČR poskytují, patří: komunitní tlumočení, základní poradenství v oblasti pobytu cizinců, usnadnění komunikace mezi školou, úřady, zdravotnickými zařízeními a migranty, podpora migrantů s orientací v českém prostředí, předávání informací o dostupných službách a aktivitách v českém prostředí (např. předání kontaktu na sociálního pracovníka, právníka, informace o aktuální nabídce kurzů češtiny, atd.), podpora participace migrantů ve společnosti a další.

Interkulturní pracovníci působí převážně v neziskových organizacích poskytujících podporu migrantům, v úřadech státní správy (Odbor azylové a migrační politiky MV ČR) a samosprávy (např. Magistrát hl. m. Prahy, úřady některých pražských městských částí, Magistrát města Brna a dal.). Stále častěji využívají služby interkulturních pracovníků také mateřské, základní či střední školy, přičemž na některých z nich působí interkulturní pracovníci v pozici kmenových zaměstnanců.

V současné době jsou služby interkulturních pracovníků jak v neziskových organizacích, tak v rámci samospráv poskytovány bezplatně. Tyto služby mohou využívat jak nově příchozí migranti, tak zaměstnanci institucí. Služby interkulturních pracovníků jsou závislé na aktuálních grantových výzvách, což může mít vliv na to, v jakých jazycích je v dané chvíli interkulturní práce nabízena. Je tedy potřeba sledovat webové stránky institucí, které interkulturní práci nabízejí.

Nejčastěji jsou však služby poskytovány v těchto jazycích: angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, arabština, čínština, gruzínština, italština, mongolština, portugalština, španělština, ruština.

Co muže IKP nabídnout rodičům dětí/žáků s OMJ a školám?

Interkulturní pracovník poskytuje ve škole přímou podporu dětem s OMJ, zároveň je ale oporou pro rodiče a pedagogické pracovníky.

Jak může interkulturní pracovník být nápomocný v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů s OMJ:

  • tlumočí v jazyce rodiny při osobních schůzkách ve škole či po telefonu nebo např. při třídních schůzkách a zápisu do škol. Kromě samotného formálního obsahu je schopen tlumočit i možné sociokulturní rozdíly, jejichž znalost a pochopení jsou naprosto zásadní pro vzájemné porozumění;
  • pomáhá rodičům dětí/žáků/studentů s OMJ zorientovat se v českém vzdělávacím systému;
  • podporuje děti/žáky/studenty s OMJ v adaptaci na školní prostředí;
  • může překládat různé materiály a dokumenty, které škola potřebuje rodině předat;
  • může tlumočit a asistovat rodičům při komunikaci se školským poradenským zařízením (PPP či SPC);
  • je nápomocný rodině při orientaci v českém prostředí a síťuje další odborníky, které by rodina mohla potřebovat (např. sociální pracovník, odborný pracovník, právník apod.);
  • může být podporou pro pedagogické pracovníky v oblasti interkulturního soužití, poskytovat informace o metodických materiálech v oblasti začleňování dětí a žáků s OMJ apod.;
  • podporuje participaci rodičů na dění ve škole.

Konkrétní každodenní činnosti a náplň práce IKP ovlivňuje také to, zda je zaměstnán přímo školou a je tedy součástí pedagogického sboru, zda je jeho funkce kumulována ještě s nějakou jinou (např. asistent pedagoga, učitel, vychovatel) nebo zda je pracovníkem nějakého projektu, do kterého je daná škola zapojena (financovaného např. z fondů EU), či je zaměstnancem neziskové organizace, jejíž služby daná škola využívá. Využití služeb interkulturního pracovníka z neziskové organizace je pro školy, jak již bylo zmíněno, bezplatné.

Definici interkulturního pracovníka najdete též v Národní soustavě kvalifikací. Více o možnostech využití interkulturní práce na školách se dozvíte ve videu neziskové organizace InBáze, z.s.

Další informace Vám přinese Metodika "Interkulturní práce s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem v MŠ a ZŠ” od neziskové organizace InBáze, z.s.

Využít můžete i další možnosti vzdělávání pro pedagogické pracovníky v oblasti interkulturní práce a pomoci Vám může i seznam interkulturních pracovníků v Praze nebo seznam neziskových organizací pracujících s cizinci po celé ČR.

Služby interkulturních pracovníků nabízejí v Praze neziskové organizace InBáze, z.s., Integrační centrum Praha, SIMI, o.p.s., PPI, z.ú. a South East Asia – liaison, z. s..

Služby interkulturních pracovníků na magistrátu města Brna jsou prezentované prostřednictvím videa.

Mgr. Natallia Allen, InBáze
Máte k článku nebo materiálu otázky, postřehy, komentáře? Napište nám to!


Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.