+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jak využít ukázkový text


Čtení a psaní jsou spojené nádoby a mnohé principy fungují velmi podobně. Chceme-li žáky vést ke skutečnému osvojení dovednosti čtení s porozuměním, nestačí říct: “Přečtěte si text na straně 75,” a očekávat, že vše ostatní už se odehraje bez našeho pedagogického přičinění. I proces čtení má své fáze, kterými musíme se žáky projít, a aktivity, jejichž přínosů můžeme na této cestě využívat. Ukázkové texty pro různé slohové útvary jsou důležité pro všechny žáky, ale pro ty s OMJ ještě o trochu víc, protože jim slouží nejen jako model pro psaní, ale také jako smysluplný základ pro procvičování jazyka. Zkusme se tedy zamyslet nad tím, jak je na hodinách využíváme, a zda jsme z jejich potenciálu vymáčkli skutečně maximum.

Jednou z možností, jak žáky naučit efektivní práci s textem, je zařazení aktivit před čtením. Jsme tedy ve fázi, kdy už text mají v ruce, ale ještě po nich nevyžadujeme detailní čtení.

Předčtecí aktivity

 • Předvídání a asociace (obsahové i jazykové) + pokládání otázek ke vztahu text a já (osobní), např. Podívejte se na text a na ilustrace, dokážete podle nich odhadnout, o čem text bude? Už jste někdy četli něco podobného? Co vám to připomíná?
 • Scanning je jedna z technik rychlého čtení, kdy za pomoci grafického členění, tučného zvýraznění, podtržení apod. hledám v textu určitou konkrétní informaci, např. jméno nebo číslo.
 • Skimming je naopak dovednost pomocí rychlého čtení určit hlavní myšlenku textu. Pro žáky s OMJ může být tato technika obtížnější, protože v sobě již obsahuje souvislé čtení, proto ji zařazujeme až za scanning, ale v souladu s typem textu můžeme klidně zařazovat pouze jednu z těchto technik.

Po přečtení celého textu následují dvě fáze. První, v níž se díváme na text jako celek a navazujeme tak s úkoly na čtení s porozuměním, a druhá, ve které už se dostáváme k detailům daného textu z jazykového hlediska.

Text jako celek - rozbor po čtení

 1. Z čeho se text skládá
 2. Analýza textu (dávání do souvislostí) + vyhodnocení mého předvídání:
 3. - co vidím na první pohled, co mě zaujme,
  - kde bych takový text mohl/a vidět,
  - komu je nejspíš určen,
  - já a text (můj vztah, zájem, zkušenosti)

 4. Nadpis textu
 5. - výběr z možností
  - samostatné vymýšlení

 6. Rysy útvaru/stylu - hledání
 7. Nadpisy a témata odstavců
 8. Řazení částí textu za sebou
 9. Shrnutí textu

Jazykové úkoly k textu

 • Vyhledání opakujících se frází typických pro daný slohový útvar
 • Nahrazování slov a vět při současném zachování významu (synonyma, slovní banka, slova v souvislostech)
 • Změny v textu a jejich zapracování
 • Rozšiřování jednoduchých vět v souvětí a naopak.
 • Vytvoření nové věty (s nesouvisejícím obsahem) s pomocí slov z textu
 • Změna závěru příběhu
 • Mapa příběhu a její slovní popsání
 • Hledání a určování slovních druhů anebo větných členů
 • Převedení vět do přímé řeči
K. Kenderová, M. Jiroutová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.