+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Umístit dítě do vhodné třídyUmístění vícejazyčného dítěte do vhodné třídy hraje důležitou roli při jeho začleňování do kolektivu MŠ.

Je zcela pochopitelné, že při plných kapacitách mateřských škol, není vždy možné vyjít vstříc každému vícejazyčnému dítěti, které k vám přichází - i tak je ale dobré se zamyslet nad tím, jestli není jedna třída a její složení vhodnější než jiná.

Správná volba Vám totiž při adaptaci, může ušetřit mnoho času a energie.

Podívejte se s námi na nejdůležitější aspekty, podle kterých se rozhodujeme při umístění vícejazyčného dítěte do vhodné třídy.

Věk dítěte

V případě, že máte třídy rozdělené podle věku (homogenní), pak na prvním místě zohledňujeme věk dítěte, pokud máte třídy heterogenní nehraje věk tolik zásadní roli.

Složení třídy

Důležité je se předem zamyslet nad celkovým složením třídy, kam chcete dítě umístit – například zda jsou ve vybrané třídě i jiné děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), případně zda jsou ve třídě děti mladší tří let.

Situace z praxe:

V třídě s větším počtem dětí v předškolním věku (více než 7 nebo 8 dětí) je pravděpodobné, že paní učitelky věnují více pozornosti a času přípravě těchto dětí na školní docházku. Je proto rozumné zvážit, zda je možné tuto situaci sladit s adaptací několika vícejazyčných dětí a následným pečlivým sledováním jejich wellbeingu. Stejně tak platí, že pokud je v třídě již dítě s obtížemi v komunikaci nebo více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyžadují zvýšenou pozornost pedagoga, není zcela vhodné zařadit vícejazyčné dítě do takového prostředí.prostředí pro začleňování vícejazyčného dítěte. Ani třída s vyšším počtem dvou a tříletých dětí, které potřebují v prvních měsících více péče ohledně osobní hygieny a samostatnosti, nemusí být ideálním prostředím pro začleňování vícejazyčného dítěte.

Personální obsazení a zkušenosti pedagogů

Významná je též správná volba paní učitelek a asistentek pedagoga. Než dítě umístíte do konkrétní třídy je důležité si zmapovat, zda jsou v MŠ paní učitelky, které mají se začleňováním vícejazyčných dětí již předchozí zkušenost, zda máte paní učitelky, které hovoří cizím jazykem nebo zda máte v MŠ třídu, kde působí asistentka pedagoga, protože i tato skutečnost může být značnou výhodou.

Zkušené paní učitelky, které se již s vícejazyčnými dětmi setkaly si jistě budou lépe vědět rady s vyšším počtem takových dětí ve třídě. Také asistentky pedagoga, které již asistovaly ve třídě s vícejazyčným dítětem, nebo dvojjazyčné asistentky, které jsou pro práci s těmito dětmi přímo školené, je vhodné přiřadit přímo do tříd, kam bude vícejazyčné dítě zařazeno.

Podpora pedagogů

Nesmíme zároveň opomenout, že každé dítě je jiné a s ním i každá jednotlivá migrační zkušenost.

Mnoho věcí není možné odhadnout při zápisu a vyjeví se až v průběhu roku ( až při práci s těmito dětmi). Proto je zásadní, aby paní učitelky a asistentky pedagoga, které mají ve své třídě vícejazyčné děti, měly možnost podpory vedení školy a aby jim byla poskytována možnost odborné metodické konzultace i včasné supervize.

V předškolním věku je obzvláště důležité nepodcenit proces pedagogické diagnostiky u vícejazyčných dětí, které mají přidružené speciální vzdělávací potřeby (SVP).

  • Paní učitelky a asistentky pedagoga by měly mít možnost konzultovat s odborníky tyto případy a navázat efektivní spolupráci s poradenskými pracovišti.

Děti z jazykově stejného prostředí

Z hlediska optimálního jazykového rozvoje není zcela vhodné dávat více dětí ze stejného jazykového prostředí do jedné třídy nebo dokonce vytvářet segregované cizojazyčné třídy (například ukrajinské či vietnamské).

  • Naším cílem je mít děti rovnoměrně rozmístěné ve více třídách, aby měly dostatečný prostor seznámit se s hlavním komunikačním jazykem.

Nicméně je dobré ponechat dětem v průběhu dne prostor pro spontánní komunikaci ve své mateřštině například při pobytu venku nebo při dopolední či odpolední volné hře. Ve třídě, kde jsou zařazeny vícejazyčné děti můžete například zařídit “koutek mateřštiny” (místo, kde si děti mohou povídat svým mateřským jazykem) nebo jazykový koutek, zaměřený na vícejazyčné knížky či poslech pohádek v cizím jazyce. Ve třídách, kde máme větší počet vícejazyčných dětí ze stejného jazykového prostředí, musíme dbát na dodržování pravidel, aby se mateřský jazyk dětí nestal v MŠ jejich hlavním komunikačním jazykem.

  • Z hlediska wellbeingu a vlastní identity vícejazyčných dětí však není vhodné mateřský jazyk v MŠ zcela potlačit.

Výběr třídy konzultujte s rodiči dítěte

Při rozhodování o zařazení dítěte do konkrétní třídy je důležité aktivně komunikovat s rodiči a zjistit jejich očekávání.

Ptát se, zda si přejí, aby jejich dítě navštěvovalo třídu, kde je již starší sourozenec nebo kamarád, a zda preferují skupinu s dětmi ze stejného jazykového prostředí či nikoliv.

Toto první setkání poskytuje ideální příležitost představit rodičům výhody a nevýhody jednotlivých možností.

Vysvětlit, že pokud je dítě zařazeno do třídy s kamarády či sourozenci, může to přispět k rychlejší adaptaci a vytvoření bezpečného prostředí. Na druhou stranu, umístění dítěte do skupiny s jazykově rozmanitými dětmi může posilovat jeho jazykové dovednosti a otevřít mu nové perspektivy.

Důležité je respektovat rozhodnutí rodičů a přizpůsobit výběr tak, aby odpovídal nejen jejich preferencím, ale také potřebám a vývoji dítěte.

Komunikace s rodiči a vzájemné porozumění jsou klíčové pro vytvoření pozitivního a podporujícího prostředí pro jazykový rozvoj dítěte v mateřské škole.

Barbora Dvořáková, Milena Poeta

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.