+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Zásady, jak zapojit do výuky ČJ


Cílem je, aby se žák s OMJ učil zároveň s ostatními a aby tato výuka byla přínosná pro něj, pro třídu i pro učitele. Všechno, co zde naleznete, vychází ze společné práce a diskusí lektorů češtiny jako druhého jazyka a učitelek na ZŠ. Všechny způsoby práce a konkrétní materiály jsou vyzkoušené v praxi a v různých třídách. Děkujeme všem účastníkům našich pracovních skupin i našich seminářů z celé ČR za jejich otázky, podněty, reflexi a také za každodenní snažení.

Základem nabízených způsobů práce a materiálů není (alespoň v této fázi) změna paradigmatu výuky nebo jakékoli vnější převratné změny, které by vyžadovaly velké úsilí a mnoho času. Spíš jde o jakési rychlé přizpůsobení současnému stavu - neboli o to, co lze udělat už zítra ve stávajících podmínkách. Nic z toho není ideální, dokonalé ani univerzálně fungující; sami dobře víte, že každá skupina a každé dítě je jiné. Nicméně cesta, která se osvědčila, spočívá v určité změně pohledu na češtinu; v tom, že zkusíme češtinu vnímat (taky) jako cizí jazyk a tento způsob pohledu zapojíme do našeho uvažování o výuce. Nevyužíváme žádné speciální metody ani postupy nebo materiály, snažíme se přizpůsobit okamžité současné (víceméně tradiční) vyučovací praxi, v níž musí učitelé dennodenně reagovat na přítomnost žáků s jazykovou bariérou. I tito žáci by se totiž měli ve škole vzdělávat a zažívat úspěchy.

Dále v článku naleznete popis 3 základních principů, které se samozřejmě mohou dále kombinovat a které vám mohu být jakýmsi vodítkem. Jsou to:

 1. totéž, ale jinak
 2. praktická výuka
 3. pomoc se slovní zásobou

Totéž, ale jinak

Tento princip je založen na tom, že pracují všichni, celá třída, společně a na stejném tématu. Liší se ale zadání či materiál. Podle způsobu, jakým je tento princip realizován, můžeme rozlišit tři typy:

A. REDUKCE

B. ODLIŠNÁ CESTA

C. STEJNÉ TÉMA - RŮZNÝ MATERIÁL, RŮZNÝ CÍL

A. REDUKCE
Máme stejný materiál, ale pro žáka s OMJ REDUKUJEME:

a) úkol
Příklady:
- všichni vymýšlejí 5 vět, žák s OMJ jen 2 věty
- všichni píšou diktát, žáci s OMJ jen některá slova
- všichni píšou diktát, žáci s OMJ dostanou text diktátu a v něm např. podtrhávají slova, která znají
- všichni píšou diktát, žáci s OMJ dostanou text diktátu a podle poslechu doplňují hlásky, háčky a čárky, slabiky, slova…

b) délku cvičení

B. ODLIŠNÁ CESTA
Máme stejný materiál i úkol – každý jde ale k řešení vlastní, odlišnou cestou.
Jako učitel o ní víme, respektujeme ji, využíváme a podněcujeme – tento pro nás tradičně nezvyklý způsob uvažování přitom můžeme použít i pro další žáky se SVP. Rozdílné způsoby osvojování a vnímání tradičního jazykového učiva jsou popsány v tabulkách. Ty shrnují teoretické i praktické poznatky z oblasti češtiny a mohou vám pomoci pochopit odlišnost vnímání češtiny u žáků s OMJ.

Podobně můžete srovnat odlišné způsoby řešení úkolu v tématu mluvnických kategorií (klasický úkol z české učebnice či přijímaček "Urči rod a pád.")
Pro žáky s OMJ může být ve stejném materiálu a úkolu primární jiný cíl než pro české žáky. Přesto můžou pracovat na tomtéž a každý objevovat či procvičovat jinou zákonitost.

Příklady:
1.Tématem je slovní zásoba a pravopis – vyjmenovaná slova.
Aktivita ve výuce vypadá takto:

Materiál je pro celou třídu stejný, a to dvě sady kartiček: jedna sada obsahuje kartičky se slovem a obrázkem (obrázek slepýše a slovo slepýš na jedné kartě), druhá zvlášť kartičky s obrázkem a kartičky se slovem. První sada slouží žákům k osvojování pravopisu vyjmenovaných slov a zároveň slovní zásoby. Druhá sada slouží k opakování: Úkol je stejný pro všechny: přiřadit slovo k obrázku (případně slovo rovnou říct/napsat, bez použití kartičky se slovem). Splnění úkolu vyžaduje však pro české žáky a žáky s OMJ trochu jinou myšlenkovou aktivitu: Žák s omezenou slovní zásobou (žák s OMJ) zná z předchozí aktivity s první sadou kartiček slovo „slepýš“ (a dost možná nezná žádné další druhy hadů či ještěrek), a proto využívá "pouze" paměť. Pro žáka s bohatší slovní zásobou (Čecha) však obrázek může teoreticky představovat hada, užovku apod. Musí tedy přijít na to, že se jedná konkrétně o slepýše, čímž zapojuje do úkolu další svoje znalosti či úvahy.

2.Viz článek Větné členy naleznete dole v sekci "Dobrá praxe"

C. STEJNÉ TÉMA - RŮZNÝ MATERIÁL, RŮZNÝ CÍL
Žáci s OMJ i čeští žáci pracují na stejném tématu, pro každou skupinu ale používáme jiné materiály a zadáváme jiné úkoly. Skupiny tedy pracují na stejném tématu (gramatickém nebo komunikačním), ale s odlišnými cíli.

Příklad:
Tématem je skloňování či časování.
Aktivita:
Žáci Češi určují ve cvičení mluvnické kategorie u podstatných jmen nebo sloves (tradiční úkol z učebnice českého jazyka): cílem je popisovat jazyk. Žák s OMJ má zadána známá i nová slovíčka a učí se je skloňovat a časovat (může v kontextu i bez – třeba jen v tabulce jako dril): cílem je naučit se správné tvary.

Výuka praktická, pro všechny

Víte, že když se díváme na češtinu jako na druhý jazyk, objeví se nám souvislosti a zákonitosti, které jsou rodilému mluvčímu skryté? A že tyto zákonitosti či vysvětlení mohou pomoci slabším žákům? A že mohou rozvíjet myšlení a celkové pochopení jazyka u nadaných žáků?

 • Čeština je praktická, slouží především ke komunikaci, český jazyk je nástroj dorozumění a jeho gramatika je tedy ve službách komunikace a vzájemného porozumění. Pokud učíme žáky s OMJ gramatiku, učíme ji proto, aby se uměl správně vyjadřovat v určitých situacích – a proto se gramatika objevuje vždy v kontextu. Ale nemělo by to tak být vlastně pro všechny?
 • Gramatiku a pravidla pravopisu učíme a procvičujeme na známé a běžné slovní zásobě (raději to, co nás obklopuje, než sýpky plné chrp; raději modrý svetr než spanilý jinoch.)
  „Já dětem něco vysvětlím, pak otevřu učebnici a tam jsou takový příklady v těch cvičeních, že jim to akorát zamotá hlavu.“
  Tyto dvě výše zmíněné zásady je dobré mít neustále na paměti. Ke stažení zde naleznete materiály vytvořené se zřetelem právě k těmto principům: materiál k výuce slovních druhů, příklad práce s vyjmenovanými slovy a aktivita na výklad a procvičení přívlastku.
 • Učebnice pro žáky s OMJ může být dobrým zdrojem textů a učebních materiálů pro celou třídu. Učebnice češtiny jako druhého jazyka obsahují texty, které:

  1. se týkají běžného života – dialogy, pozvánky, popis cesty, domlouvání schůzky, popis činností apod.
  2. obsahují reálnou slovní zásobu, tj. tematické okruhy jako byt, město, restaurace, škola (ne ptáček jarabáček přehopsal bystřinku). Učebnice pro pokročilé obsahují i autentické texty (např. z novin) a složitější slovní zásobu.

  Podívejte se na využití textů z učebnic češtiny jako druhého jazyka při práci s celou třídou:
  Bydlíme blízko moře
  Restaurace
  Nový byt
  Mám rád anglický čaj.

 • Pomoc se slovní zásobou

  • K výkladu i k zadání uvádějte vždy příklady (potom žáci porozumí z 90%).
  • „Když mluvím o základní skladební dvojici, hned ji ukážu na větě Malý žák sedí v první lavici. Nebo Učitelka stojí před tabulí… Když chci, aby žáci ve cvičení doplnili i nebo y, na prvních dvou příkladech ze cvičení to ukážu. Když dávám test, vždy kromě zadání uvedu jeden příklad, jak to má vypadat… Proč to všechno? Usnadní to porozumění a oběma – žáku i učiteli – to pomůže. My jako učitelé bychom měli co nejvíc pomáhat tomu, aby žák pochopil a porozuměl…“
   Podívejte se na tipy ke komunikaci s cizincem.

   • Uvádějte zvlášť klíčová slova
   • „K výkladovému textu i ke slovnímu výkladu napíšeme žáku s OMJ zvlášť klíčová slova či klíčové pojmy, a ty buď přímo vysvětlíme (jde-li o pojmy či názvosloví), nebo si je žák s OMJ najde ve slovníku (jde-li o běžná slova). Samostané vyhledávání klíčových slov a práci s nimi zároveň učíme a podporujeme jako klíčovou dovednost.“
    Důležitým nástrojem jsou tzv. klíčové vizuály.

    • Podporujte práci se slovníkem
    • „Žáku s OMJ dovolíme, ba přímo nařídíme pracovat se slovníkem – jde přece o rozvoj slovní zásoby a o to, aby se co nejdřív dorozuměl.“
     Použít můžete také online slovníky, Wikipedii v různých jazykových mutacích a  překladové slovníčky k několika předmětům.

Dobrá praxe

B. Nosálová

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.